Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai loa koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­keks

1226
Kuusalu kooli juurdeehituse eskiis.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 11 poolt ja 6 era­poo­le­tu hää­le­ga val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja ning söök­la laien­du­se ehi­tu­se ja pro­jek­tee­ri­mi­se ava­tud me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ke.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus is­tun­gil: „Ole­me kao­ta­nud ne­li kuud het­kest, kui olek­si­me või­nud rii­gi­han­ke väl­ja kuu­lu­ta­da. Han­ke eeldatav maksumus võiks olla 2,5 mil­jo­nit eu­rot. Saa­me tea­da hin­na ja ot­sus­ta­da, kas tee­me le­pin­gu või ei ning on ka või­ma­lik uus han­ge te­ha. Rii­gi­han­ke korraldamine ei an­na veel val­la­va­lit­su­se­le õi­gust sõl­mi­da han­ke võit­ja­ga le­pin­gut, vaid selleks on vaja samuti volikogu otsust.“

Pro­jek­tee­ri­ja pak­kus koo­li juu­rdee­hi­tu­se orien­tee­ru­vaks hin­naks te­ma sõ­nul 3,3 mil­jo­nit eu­rot, kuid õi­ge hind sel­gub han­ke­ga.

Val­la­va­nem lu­bas, et kor­ral­da­tak­se ka Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­ja rii­gi­han­ge, siis hin­na­ta, kas ja mi­da suu­de­tak­se prae­gu ära te­ha.

Kris­to Pa­lu esi­tas pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku li­sa­da han­kes­se ka prae­gu algk­las­si­de ka­su­tu­ses ole­va ma­ja­tii­va re­konst­ruee­ri­mi­ne, ku­na moo­dul­klas­si­des õp­pi­vad põ­hi­koo­li­klas­sid suu­na­tak­se pä­rast juur­dee­hi­tu­se val­mi­mist sin­na. Ta et­te­pa­nek ei läi­nud lä­bi, poolt olid 7 ja vas­tu 10 vo­li­nik­ku.

Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et val­lal ei ole ra­ha te­ha nii juur­dee­hi­tus kui re­mon­ti­da algk­las­si­de se­ni­ne ma­ja­tiib, en­ne tu­leb te­ha ära üks ja siis tei­ne: „Prae­gu­ne kriis muu­dab se­ni keh­ti­nud kont­sept­sioo­ni. Algk­las­sid hak­ka­vad edas­pi­di igal ju­hul koo­lis käi­ma. Va­ne­ma­tel klas­si­del võib dis­tant­sõp­pe osa suu­re­ne­da, see või­mal­daks ole­ma­so­le­vaid koo­li­ruu­me ka­su­ta­da tei­si­ti.“

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Loksa linnas ja maastikupõleng Kuusalu vallas
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pi­das esi­me­se e-is­tun­gi