Aru­kü­la akor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT päl­vis Ees­ti pa­ri­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja pree­mia

624
EVE VENDT on akor­dio­niõ­pe­ta­ja­na töö­ta­nud 42 aas­tat, sel­lest 23 aas­tat Aru­kü­la Pää­su­lin­nus.

Aru­kü­la Pää­su­lin­nu õpe­ta­ja EVE VENDT sai kul­tuur­ka­pi­ta­li he­li­kuns­ti siht­ka­pi­ta­lilt ühe­na viiest pe­da­goo­gist Ees­ti pa­ri­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja pree­mia.

Ees­ti kul­tuur­ka­pi­ta­li he­li­kuns­ti siht­ka­pi­tal ja Ees­ti muu­si­ka­koo­li­de liit and­sid pü­ha­päe­val, 22. sep­temb­ril Es­to­nia tal­veaias üle tä­na­vu­sed 1500eu­ro­sed tun­nus­tusp­ree­miad Ees­ti pa­ri­ma­te­le muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te­le. He­li­kuns­ti siht­ka­pi­ta­li pe­da­goo­gi tun­nus­tus­pree­mia viie lau­reaa­di seas on Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt, kel­le esi­ta­sid tun­nus­tu­se­le Pää­su­lin­nu di­rek­tor Mal­le Jaa­ko ning Ees­ti Akor­dio­ni­liit.

Mal­le Jaa­ko põh­jen­das, et tä­nu Eve Vend­ti õpe­ta­ja­töö­le Aru­kü­las on akor­dio­ni eria­la ku­ju­ne­nud koo­li kõi­ge po­pu­laar­se­maks ning tu­le­mus­te poo­lest kõi­ge sil­ma­paist­va­maks pil­lie­ria­laks. Eel­mi­sel õp­peaas­tal õp­pis Pää­su­lin­nus akor­dio­ni­män­gu 22 last, aas­ta­te jook­sul on seal muu­si­ka­koo­li edu­kalt lõ­pe­ta­nud Eve Vend­ti 34 õpi­last, osa­dest on saa­nud pro­fes­sio­naal­sed muu­si­kud või akor­dio­niõ­pe­ta­jad.

„Evet ise­loo­mus­tab tõe­li­ne pü­hen­du­mus õpe­ta­ja­töös­se. Tä­nu suu­re­pä­ras­te­le pe­da­goo­gi­või­me­te­le suu­dab ta luua oma tun­di­des eri­li­selt meel­di­va, õpi­last toe­ta­va ja loo­min­gu­li­se õhk­kon­na, ta in­nus­tab oma õpi­la­si end mit­me­külg­selt aren­da­ma ja ava­ma,“ sel­gi­tas Mal­le Jaa­ko.

Ala­tes 2000. aas­tast on Eve Vend­ti õpi­la­sed saa­vu­ta­nud au­hin­na­li­si koh­ti Ees­ti Muu­si­ka­koo­li­de Lii­du re­gio­naal­se­tel ja üle­rii­gi­lis­tel kon­kurs­si­del. Nad on edu­kalt esi­ne­nud ka rah­vus­va­he­lis­tel kon­kurs­si­del. Eve Vendt on ka 2006. aas­tast te­gut­se­va Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se ja Võ­ru muu­si­ka­koo­li akor­dio­nis­ti­de pro­jek­tor­kest­ri Väi­ke­sed lõõt­sad üks eest­ve­da­ja, sel su­vel esi­nes te­ma ju­hen­da­tav Aru­kü­la hu­vi­­ala­kes­ku­se ning Jõe­läht­me muu­si­ka- ja kuns­ti­koo­li akor­dio­nis­ti­de ühis­an­sam­bel lau­lu- ja tant­su­peo rah­va­muu­si­ka­peol, Aru­kü­las ju­hen­dab Eve Vendt ka vi­list­las­te akor­dio­nian­samb­lit. Te­ma en­di­sed õpi­la­sed on öel­nud, et Eve Vendt on õpi­las­te­le na­gu tei­ne ema, ke­da kõik ar­mas­ta­vad. 2010. aas­tal päl­vis Eve Vendt Har­ju­maa aas­ta õpe­ta­ja ja 2018. aas­tal Ees­ti Akor­dio­ni­lii­du aas­ta te­gi­ja tiit­li.

Eve Vendt lau­sus, et tun­nus­tust on ala­ti to­re saa­da, kuid hin­ge jääb sel pu­hul kri­pel­da­ma, miks tun­nus­ta­ti just te­da, kui kõik õpe­ta­jad tee­vad oma tööd sü­da­me­ga.

„Pean se­da hea­de ju­huste kok­ku­lan­ge­mi­seks. Läk­sin noo­re tüd­ru­ku­na koo­li kõr­valt Võr­ru õpe­ta­jaks ning oman­da­sin va­ne­ma­telt kol­lee­gi­delt häid nip­pe, mi­da sain 19 aas­tat hil­jem ha­ka­ta Aru­kü­las koos oma ko­ge­mus­te­ga ka­su­ta­ma. Käin oma õpi­las­te­ga kon­kurs­si­del, ilm­selt on sil­ma jää­nud meie suur selts­kond – kui mu­jalt osa­le­vad üks-kaks last, siis meilt 11-12. Su­vi­ti käi­me ka laag­ri­tes, et lap­si tuu­lu­ta­da. Sel­li­sed et­te­võt­mi­sed an­na­vad nei­le õppi­mi­sin­du juur­de,“ rää­kis ta.

Tun­nus­tusp­ree­mia lau­reaat kin­ni­tas, et lä­heb ala­ti töö­le suu­re rõõ­mu­ga: „Meil on suu­re­pä­ra­se au­ra­ga mõi­sa­ma­ja, kus on pa­rim selts­kond, nii kol­lee­gid kui sä­ra­silm­sed lap­sed. Võ­tan iga last kui isik­sust, kel on oma nõr­ku­sed ja tu­ge­vu­sed ning ar­mas­tan neid kõi­ki.“