ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

1105
KuEL juhatuse esimees ARGO SAUL: „Soovime luua koostöösilla valla haridus­asutuste ja ettevõtete vahel.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud?
„Koh­tu­mi­sel oli osa­le­jaid üle 40, aru­te­lu oli vä­ga po­si­tiiv­ne. Seal esi­ta­ti taot­lu­si liik­meks as­tu­da ja mõ­ned sai­me ka hil­jem. Möö­du­nud kol­ma­päe­val oli ju­ha­tu­se koo­so­lek, vaa­ta­si­me aval­du­sed üle ja kin­ni­ta­si­me uued liik­med. Ju­ha­tu­ses on lii­du asu­ta­jad: Mar­tin Ur­va OÜst Emart, Jan­ne Ker­do OÜst Ker­do ja Part­ne­rid, Lee­lo Smo­la­rek OÜst Bal­ti Spoon ja Siim Kom­post OÜst SR Veod ja mi­na Nor­dic Hou­se­se esin­da­ja­na. Lii­du uu­si liik­meid on kuus: toit­lus­tu­se ja tu­ris­mi­ga te­ge­lev Brand­free OÜ ee­sot­sas Rain Käärs­ti­ga; val­gus­ti­te müü­ki ja in­se­ner­teh­ni­li­si la­hen­du­si pak­kuv Brei­te OÜ, mi­da esin­dab And­ro Lai; Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus­ta­lu, mil­le noor­pe­re­mees on Prii­du Veer­sa­lu; La­he­maa pä­ri­mus­ko­da MTÜ Isa­de Meel ja esin­da­ja Liis Burk; pui­duet­te­võ­te Maa­si­maa OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Trii­nu Re­ba­ne ning Pui­du­too­teid val­mis­tav Wood­fash OÜ ee­sot­sas Joo­nas Peen­sa­lu­ga. On veel hu­vi­li­si ja aval­du­si.

Ju­ha­tus ot­sus­tas, et need uued liik­med, kes ühi­ne­vad meie­ga en­ne 1. maid, ei pea maks­ma ühe­kord­set sis­seas­tu­mis­ta­su, mis on 50 eu­rot. Aas­ta­ne liik­me­maks on 50 eu­rot.

Võ­ta­me hea mee­le­ga veel liik­meid. Olek­si­me rõõm­sad, kui esi­me­se aas­ta­ga saak­si­me lii­tu 25-30 et­te­võ­tet. Mak­si­maal­selt võiks ol­la lii­dus um­bes 50 ko­ha­lik­ku et­te­võt­jat. Nor­dic Hou­ses on Ees­ti Puit­ma­ja Lii­du ja Nor­ra-Ees­ti kau­ban­dus­ko­ja lii­ge, se­ni­ne ko­ge­mus näi­tab, et 50 liik­me­ga te­kib ühi­ne võr­gus­tik ja üh­te­kuu­lu­vus­tun­ne ning on ar­ves­ta­tav esin­dus, kel­le­ga koos ot­si­tak­se prob­lee­mi­de­le la­hen­du­si.“

Miks Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du asu­ta­si­te?
„Ees­märk on soo­dus­ta­da ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te koos­tööd ja in­fo­va­he­tust. Sa­mas ka toe­ta­da et­te­võt­lust Kuu­sa­lu val­las, sest kui saa­dak­se kok­ku ja te­kib suht­lus, ha­ka­tak­se pa­re­mi­ni ka­su­ta­ma üks­tei­se tee­nu­seid või ost­ma too­teid – lei­tak­se kok­ku­puu­te­punk­te, mis ka­jas­tu­vad et­te­võ­te­te ma­jan­dus­te­ge­vu­ses.

Ala­ti on liht­sam koos te­gut­se­da. Koos ol­lak­se tu­ge­va­mad oma sõ­nu­mi­te edas­ta­mi­sel, ühis­te tee­ma­de aru­ta­mi­sel ja idee­de el­lu­vii­mi­sel.

Võ­tab veel ae­ga, et pai­ka pan­na lii­du kõik suu­re­mad ees­mär­gid ja prio­ri­tee­did. Esi­me­sest laie­ma­le rin­gi­le suu­na­tud kok­ku­saa­mi­sest oli nä­ha, et ena­mas­ti on Kuu­sa­lu val­las väi­keet­te­võt­ted, kel­le­le liit saab an­da tu­ge. Suu­re­mad et­te­võt­ted saa­vad ise hak­ka­ma, neil on ka oma eria­la­lii­dud.

Mai­kuu jook­sul on plaa­nis te­ha lii­du liik­me­te seas kü­sit­lus, et mi­da nad oo­ta­vad, mil­li­sed on nen­de jaoks ak­tuaal­sed tee­mad. Liit hak­kab ole­ma ees­kätt oma liik­me­te nä­gu ja te­gut­se­ma nen­de hu­vi­des. Oo­ta­me veel lii­tu­ma ak­tiiv­seid et­te­võt­jaid, kes kan­na­vad meie­ga ühi­seid väär­tu­si.

Ta­ha­me tuua Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jad niiöel­da kaar­di­le. Me lo­go ku­ju­tab en­dast Kuu­sa­lu val­la kaar­ti, kus on suu­re­mad ja väik­se­mad tä­pid ehk et­te­võt­ted, kes on oma­va­hel ühen­da­tud. Si­ni­ne värv süm­bo­li­see­rib val­la pik­ka me­re­pii­ri. Ja kui vaa­da­ta, siis moo­dus­tab val­la kaart ot­se­kui hun­di pea – hunt on me rah­vus­loom ja ka kar­ja­loom, saa­me ühi­selt pa­re­mi­ni hak­ka­ma.“

Mil­li­sed on veel lii­du lä­hi­aja ja ka kau­ge­mad plaa­nid?
„Üks järg­mi­si ühisp­ro­jek­te on koos­ta­da val­la et­te­võ­te­te pa­ber- ja di­gi­taal­ne kaart, mis oleks suu­na­tud nii ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le kui ka val­la kü­la­lis­te­le. Ko­se val­las on näi­teks sel­li­ne kaart teh­tud, pea­le on mär­gi­tud kõik tee­nu­sa­su­tu­sed ja ka toot­jad.

Lä­hia­jal, täp­se­malt 18. mail kor­ral­da­me Kiius disc­gol­fi­par­gis lah­tis­te us­te päe­va Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te­le, et tut­vus­ta­da seal­seid või­ma­lu­si va­ba aja veet­mi­seks ning aren­da­da oma­va­he­list suht­lust.

30. mail tu­leb Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas koos­töös EA­Si ja HEA­K-i­ga in­fo­päev, prog­ramm on koos­ta­mi­sel. Võt­si­me mõ­le­ma or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga ühen­dust, et tuua in­fo toe­tus­te ja koo­li­tus­te koh­ta mei­le või­ma­li­kult lä­he­da­le.

Ole­me aru­ta­nud veel, et ta­ha­me luua pilt­li­kult öel­des sil­la Kuu­sa­lu val­la õp­pea­su­tus­te ja et­te­võt­ja­te va­hel, et te­kik­sid prak­ti­ka­ko­had, su­vi­sed töö­ko­had tas­ku­ra­ha tee­ni­mi­seks. Noo­red näek­sid, kui­das toot­mi­ses või tee­nin­du­ses töö­ta­tak­se, mil­li­sed on töö­ta­mis­või­ma­lu­sed. Kaks kol­man­dik­ku Kuu­sa­lu val­la tööea­li­sest ela­nik­kon­nast käib tööl väl­jas­pool val­da. Saa­me liht­sus­ta­da noor­te elu­kut­se­va­li­kut ja luua või­ma­lu­si, et nad teek­sid õpin­gu­te ning tu­le­va­se töö­ko­ha osas sel­li­seid va­li­kuid, mis took­sid nad ko­du­kan­ti ta­ga­si.

Ka aru­ta­si­me ju­ha­tu­ses, et lä­hia­jal ta­ha­me kor­ral­da­da ümar­laua, ku­hu kut­su­me Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se liik­med. Soov on ol­la part­ne­rid val­las po­lii­ti­list või­mu teos­ta­va­te­le ini­mes­te­le.“

Kui­das Te se­da part­ner­lust et­te ku­ju­ta­te?
„Et­te­võt­jad on val­las olu­li­ne res­surss, ta­ha­me oma kom­pe­tent­si pii­res kaa­sa rää­ki­da, an­da in­fot, mi­da et­te­võt­ted va­ja­vad, et oma te­ge­vust pa­re­mi­ni pla­nee­ri­da. Kui ko­ha­li­ku või­mu esin­da­jad et­te­võ­te­te soo­ve tea­vad, on nen­de ot­su­sed efek­tiiv­se­mad. Oma­va­lit­sus­te sis­se­tu­le­ku­test val­da­va osa moo­dus­tab ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks. Mi­da roh­kem on val­la ela­ni­ke re­gist­ris hea sis­se­tu­le­ku­ga ini­me­si, se­da roh­kem mak­su lae­kub. Val­lae­la­nik­ke nä­hak­se tu­lual­li­ka­na, aga et­te­võt­ted on jää­nud ta­gap­laa­ni­le. Võik­si­me te­gut­se­da kä­si­käes, sest meie tee­me ja ta­ga­me töö­ko­had.

Üks olu­li­ne vald­kond on val­la üldp­la­nee­ring, mil­le osas ta­ha­me kind­las­ti kaa­sa rää­ki­da. Meil on va­ja aru saa­da, mis­moo­di val­la­võim näeb oma­va­lit­su­se aren­gut, mis piir­kon­nad on ka­vas väl­ja aren­da­da. Saa­me ai­da­ta prot­ses­se käi­vi­ta­da.

Hil­ju­ti oli uu­dis, et moo­dus­ta­tud on val­la tee­de töö­rühm, koos­seis pan­dud kok­ku ter­ri­to­riaal­se põ­hi­mõt­te jär­gi ja plaan on kaa­sa­ta kü­la­va­ne­mad. Ka meie liit võiks et­te­võ­te­te ka­tus­or­ga­ni­sat­sioo­ni­na ol­la rüh­mas esin­da­tud, olek­si­me kur­sis tee­de osas ka­van­da­ta­va­ga ja saak­si­me an­da eda­si oma­pool­seid sei­su­koh­ti näi­teks sel­le koh­ta, kus sõi­da­vad või hak­ka­vad sõit­ma suu­red ma­si­nad. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas et­te­võt­ja­te koh­tu­mi­sel osa­le­nud Kii­li Et­te­võt­ja­te Lii­du juht kir­jel­das, kui­das ne­mad leid­sid val­la­või­mu­ga ühi­selt la­hen­du­sed val­la­tee­de ehi­tus­ka­va­de osas.

Ju­ha­tu­ses ole­me rää­ki­nud ka sel­lest, et saak­si­me Kuu­sa­lu val­la mai­net tõs­ta, ai­da­ta val­da tu­run­da­da tu­ris­ti­de­le, aga ka tu­le­va­se ela­mis­pai­ga­na. Ümar­lauas ta­ha­me kind­las­ti kõ­ne­le­da sel­lest, mi­da ja kui­das kom­mu­ni­kee­ri­da, mi­da et­te võt­ta, et noo­red pe­red ta­hak­sid ela­ma asu­da Kuu­sa­lu val­da. Pe­re­de jaoks on täh­tis, mil­li­sed on ko­ha­peal töö­ko­had, mis­su­gu­seid tee­nu­seid pa­ku­tak­se, kas on head koo­lid ja las­teaiad.

Ole­me et­te­võt­ja­te­na val­mis õla al­la pa­ne­ma. Riik on aru saa­nud, et et­te­võt­jad on olu­li­sed. Ta­ha­me, et ka val­la­ju­hid mõis­tak­sid se­da. Me ei va­ja mak­su­maks­ja ra­ha, vaid soov on käi­ma pan­na koos­töö. Usal­dus on kõi­ge alus, meil on ju val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu­ga ühi­sed hu­vid – ta­ha­me val­lae­lu pa­re­maks te­ha, ol­la part­ne­rid. Oma­va­lit­sus­te suu­rus ja või­me­kus on eri­nev, aga val­la­võim peaks en­da jaoks sel­geks te­ge­ma, kas et­te­võt­jad on koo­rem ja ko­hus­tus või või­ma­lus ja li­sand­väär­tus.“

Esial­gu tut­vus­ta­si­te Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­tu lü­hen­di­ga KEL, vii­ma­sel ajal kir­ju­ta­te KuEL, miks?
„Nä­gi­me, et Kii­li Et­te­võt­ja­te Liit tut­vus­tab end lü­hen­di­ga KEL. Meie ole­me siis KuEL, et ei kat­tuks. Meil on ju­ba oma ko­du­leht www.kuel.ee, tutvustame loodud liitu ja paneme sinna uudiseid.“

Eelmine artikkelEst-Stei­ni kau­ba­mär­gi­ga ka­tu­se­ki­vi on too­de­tud 30 aas­tat
Järgmine artikkelSõnumitoojas 17. aprillil