Aren­dus­ko­ja õp­pe­reis Saa­re­maa­le – lut­ser­niekst­rak­ti toot­jast nun­nak­loost­ri­ni

215
Me­re­sõi­dul Hop­pe­til tut­vus­tas Saar­te Koos­töö­ko­gu te­gev­juht KOIT KEL­DER (pa­re­mal) Lea­der-te­ge­vust Saa­re­maal, Mu­hu­maal ja Ruh­nul. Va­sa­kul Aren­dus­ko­ja te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS ja Kad­ri­na Kul­tuu­ri­ko­ja juht, me­ta­lan­samb­li Loits laul­ja AH­TO-LEM­BIT LEHT­METS.

„Et­te­võt­ja­te kon­ku­rent­si­või­me muu­tub Saa­re­maal võr­rel­des mand­ri­ga jär­jest keh­ve­maks ning peab ole­ma oma saa­re suur fänn, et siin jät­ka­ta. Üks uus aren­gu­või­ma­lus on si­ni­ma­jan­du­se Ees­ti kes­ku­se loo­mi­ne Saa­re­maa­le koos­töös üli­koo­li­de­ga,“ kõ­ne­les Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi Saar­te Koos­töö­ko­gu te­gev­juht ja ju­ha­tu­se esi­mees Koit Kel­der – Pöi­de Pruu­li­ko­ja asu­ta­ja, kes on pal­ju­de­le tut­tav kui en­di­se an­samb­li Leh­ma­kom­mio­nud, nüüd­se ni­me­ga Onud liige.

Koit Kel­der rää­kis Saa­re­maa Lea­der-te­ge­vu­sest kah­vel­kuu­na­ri Hop­pet par­dal, kui Saa­re- ja Mu­hu­maad kü­las­ta­sid Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­da ning Lok­sa lin­na ühen­da­va Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi MTÜ Aren­dus­ko­da esin­da­jad.

Aren­dus­ko­ja liik­me­te­le kor­ral­da­tud idee­de- ja ko­ge­mus­reis Saa­re­maa­le toi­mus 8.-10. au­gus­ti­ni. Sõit sai teoks Vi­ru­maa Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de koos­tööp­ro­jek­ti „Vi­ru Lea­der-võr­gus­ti­ku tu­gev­da­mi­ne“ raa­mes. Sel­le pro­jek­ti käi­gus te­hak­se ühi­seid õp­pe­rei­se ning te­ge­vusg­rup­pi­del on eral­di rei­sid en­da liik­me­te­le.

Aren­dus­ko­ja rah­vast võõ­rus­tas Saa­re­maad, Mu­hu­maad ja Ruh­nu saart hõl­mav Lea­der-te­ge­vusg­rupp Saar­te Koos­töö­ko­gu MTÜ. Rei­si­ka­va pa­ni Lea­der-prog­ram­mist toe­tust saa­nud väi­keet­te­võ­te­te kü­las­ta­mi­seks kok­ku Saar­te Koos­töö­ko­gu bü­roo­juht Ter­je Aus.

Saar­te Koos­töö­ko­gu juht Koit Kel­der ju­tus­tas Hop­pe­til teh­tud kol­me­tun­ni­sel me­re­sõi­dul Ku­res­saa­re la­hel, et Lea­der-te­ge­vu­se al­ga­ta­sid seal­kan­dis ko­gu­kon­da­de ak­tiiv­se­mad eest­ve­da­jad ja et­te­võt­jad, sest too­kord­sed val­la­va­ne­mad ei pi­da­nud Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-prog­ram­mi esial­gu olu­li­seks. Tä­nu sel­le­le toi­mis Lea­der-koos­töö pii­riü­le­selt vä­ga häs­ti, par­tei­po­lii­ti­ka ja ko­ha­li­ke po­lii­ti­ku­te mõ­ju on ol­nud väi­ke. Pii­riü­le­se koos­töö plus­se on kiit­nud ka Aren­dus­ko­ja liik­med – ehk­ki te­ge­vusg­ru­pi asu­ta­sid oma­va­lit­su­sed, on need eri maa­kon­da­dest ning par­tei­po­lii­ti­ka po­le te­ge­vust mõ­ju­ta­nud.

Hu­vi­tav on saar­las­te nii-öel­da vih­ma­var­ju­mee­de An­na­me Hoo­gu, mis on ava­tud aas­ta­ring­selt, toe­ta­tak­se ko­gu­kond­lik­ke koos­tööp­ro­jek­te. Ra­ha­taot­lu­si saa­vad sel­les­se meet­mes­se esi­ta­da ka erai­si­kud ja sõp­rus­kon­nad ning taot­lu­si hin­dab ja kii­dab heaks te­ge­vusg­ru­pi ju­ha­tus. Mee­de An­na­me Hoo­gu on te­gev­ju­hi hin­nan­gul laien­da­nud Lea­der-prog­ram­mi kõ­la­pin­da.

Mõt­teai­net pak­kus ka rah­vus­va­he­li­ne noor­te­le suu­na­tud pro­jekt, mil­le käi­gus te­gid Saa­re­maa ja Soo­me ka­he Lea­der-te­ge­vus­piir­kon­na noo­red bän­di, kok­ku saa­di ühis­laag­ri­tes mõ­le­mal pool, soe­ta­ti ist­ru­men­te ja kor­ral­da­ti pil­liõ­pet.

Saa­re­maa Eht­ne Too­de
Na­gu Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­nas, nii toe­ta­tak­se ka Saa­re- ja Mu­hu­maal Lea­der-meet­me­test ko­ha­lik­ke tu­ris­mi­te­gi­jaid ja tei­si väi­keet­te­võt­jaid. Kui Aren­dus­ko­ja al­ga­tu­sel loo­di Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gis, siis Saa­re­maal ja­ga­tak­se ko­ha­li­ku too­te mär­gist laie­malt – Saa­re­maa Eht­sa Too­te mär­gi­se saa­vad li­saks toi­du­toot­ja­te­le taot­le­da tei­sed­ki et­te­võt­jad. Kok­ku on mär­gi­se­kand­jaid prae­gu 154. Ku­res­saa­res Au­ri­ga kau­ban­dus­kes­ku­ses ava­ti nen­de too­de­te esin­dus­pood EHT­NE. Va­rem ei saa­dud võr­gus­tik­ku toi­mi­ma, ühis­poe ava­mi­ne pa­ni koos­töö käi­ma. Ko­du­le­helt Saa­re­maa Eht­ne Too­de leiab võr­gus­ti­ku e-poe, kus on või­ma­lik li­saks mär­gi­se­kand­ja­te toi­duk­raa­mi­le, loo­dus­kos­mee­ti­ka­le ja kä­si­töö­le os­ta ela­mu­si, nen­de hul­gas Ki­rat­si kü­las asu­vas Sak­sa Ta­lu­poes kor­ral­da­ta­vaid jää­ti­se ja vahv­li ku­ni ka­he­tun­ni­seid meist­rik­las­se.

Sak­sa Ta­lu­poes käi­si­me meie­gi, jää­ti­se ja vahv­li­te val­mis­ta­mist õpe­tab seal Saar­te Koos­töö­ko­gu nõus­ta­ja Sul­vi Munk. Mõ­ne­ti võib sel­le kaup­lu­se lu­gu võr­rel­da Lee­si poe­ga, sest kü­la­poo­di hak­ka­sid ka Ki­rat­si kü­las taas­ta­ma ko­ha­li­kud ela­ni­kud ning see on ava­tud su­ve­pe­rioo­dil. Sak­sa Ta­lu­pood avas uk­sed kaks aas­tat ta­ga­si, ka­he­kor­ru­se­li­ses puu­ma­jas on pa­ga­ri­töö­ko­da, jää­ti­se Itaa­lia mee­to­dil val­mis­ta­mi­se köök, koh­vik koos õue­ter­ras­si­ga ning müüak­se ko­ha­lik­ke too­teid.

Saa­re­maa Eht­sa Too­te mär­gis on sa­mu­ti Kop­li­mäe ma­he­ta­lul, kus kas­va­ta­tak­se ja töö­del­dak­se ta­tart ning muid te­ra­vil­ju. Pe­re­nai­ne Mar­ju Müür peab ta­lu­pood-koh­vi­kut, kus pa­kub oma kuul­sat läät­se­sup­pi.

Mär­gis on ka OÜ Taa­ko Piht­la Pruu­li­ko­jal. Õl­le­köö­ki ja too­teid tut­vus­tas et­te­võt­te oma­nik ja pruu­li­meis­ter Alo Vä­li. Vaa­ta­si­me, kui­das töö­tas mo­biil­ne vil­li­mis­liin, mis too­di ko­ha­le ja vil­lis õl­le suur­test paa­ki­dest vär­vi­li­selt ku­jun­da­tud alu­mii­nium­pur­ki­des­se. Pih­tla kä­si­tööõ­lut saa­de­tak­se müü­ki mit­me­le poo­le Eu­roo­pas­se, roh­kem lä­heb Lee­tu, Lät­ti, Soo­me.

Eri­li­ne söö­gi­koht on Piht­la aja­loo­li­ses­se val­la­maj­ja teh­tud koh­vik Nö­ges. Eht­sa mär­gis on an­tud seal­se­te­le pa­ga­ri­too­de­te­le ja soo­la­se­gu­de­le. Pe­re­mees Ai­var Kal­le rää­kis, kui­das ot­sus­ta­sid koos abi­kaa­sa Kat­ri­ni­ga viis aas­tat ta­ga­si jät­ta pea­lin­nas ju­ris­tia­me­ti ning ko­li­da koos pe­re­ga Piht­las­se. Aja­loo­list ma­ja on ta­sa­pi­si taas­ta­tud, sin­na teh­ti tai­me­la­bor, eri­ne­vaid tai­mi ka­su­ta­des se­ga­tak­se mait­se­soo­la­sid.

Eht­sa mär­gi­se kand­ja on ka ka­he­mas­ti­li­ne pur­je­kas Hop­pet, mis ehi­ta­tud aas­tal 1926. See laev on Ees­tis ai­nus, mis val­mi­nud en­ne sõ­da ja prae­gu­gi ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses. Hop­pe­ti­ga on teh­tud rah­va­roh­keid lii­ni­rei­se Ab­ru­ka­le ning hu­vi- ja õp­pe­sõi­te, ka kul­tuu­riü­ri­tu­si me­rel. Laev oma mees­kon­na­ga oli kolm aas­tat ta­ga­si Ees­ti pa­ri­ma tu­ris­miob­jek­ti kon­kur­si no­mi­nent ning aas­tal 2020 ni­me­ta­ti Saa­re maa­kon­na pa­ri­maks too­teks-tee­nu­seks.

Lut­ser­ni tööt­lev Ko­ri­la­ne OÜ
Omaet­te ela­mus ja ül­la­tus oli Eht­ne võr­gus­tik­ku kuu­lu­va OÜ Ko­ri­la­ne toot­mi­se kü­las­tus. Koos­töös tead­las­te­ga on pe­re kaks põlv­kon­da loo­nud toi­du­li­san­di­na ka­su­ta­ta­vad ekst­rak­tid, mis kor­ras­ta­vad see­di­mist, tu­gev­da­vad or­ga­nis­mi im­muun­sust, sil­ma­nä­ge­mist, luu- ja li­has­ku­det.

Pe­re­mees, toi­duai­ne­te teh­no­loo­gi ha­ri­du­se­ga Ain Süld kir­jel­das, kui­das lut­ser­nis on roh­kelt olu­li­si ami­no­hap­peid, mi­ne­raa­le, val­ke ja kiu­dai­neid. Lut­ser­ni kas­va­ta­tak­se pe­re en­da ja ren­di­maa­del kok­ku 200 hek­ta­ril.

Ain Süld rää­kis ka oma kau­ba­mär­gi saa­mis­ras­kus­test, tu­rus­ta­mi­sest. Kok­ku on toot­mi­ses­se pa­nus­ta­tud üle 2 mil­jo­ni eu­ro, mil­lest pool on laen ja tei­se poo­le pa­nus­tas in­ves­tor, kes usub nen­de too­de­te suurt tu­le­vik­ku. Plaan on jõu­da vä­lis­tur­gu­de­le. Osa too­dan­gust müüak­se oma e-poe va­hen­du­sel.

Suit­su­ka­la­dest õh­tu­söök lau­lu­de ja nal­ja­de­ga
Ise­moo­di õh­tu­söö­ki pa­ku­ti Nas­va kü­la Ti­he­met­sa ta­lus, kus võõ­rus­tas pe­re­nai­ne Ti­he­met­sa Tii­na, pas­si­järg­selt Tii­na Mai. Ti­he­met­sa ta­lu on saa­nud köö­gi uuen­da­mi­seks toe­tust ka­lan­du­se Lea­de­rist. Pe­re­kond Mai pa­kub kü­la­lis­te­le ka­la­roo­ga­sid üle 30 aas­ta.
Pe­re­nai­ne lõ­bus­tas õh­tus­ta­jaid ko­ha­li­ke nal­ja­jut­tu­de­ga ning ja­gas lau­li­kud, ap­pi pa­lu­tud akor­dio­nis­ti pillimängu saa­tel laul­des ve­nis kü­las­käik ar­va­tust pal­ju pi­ke­maks.

Ise­laa­di kul­tuu­ri­hoo­ned ja -ko­had
Käi­si­me ka mit­mes kul­tuu­ri­hoo­nes. Esi­me­ne pea­tus oli Tor­ni­mäe rah­va­ma­jas, mis on maa­kon­na suu­rim, ehi­ta­tud nõu­ko­gu­de ajal ot­se­kui kul­tuu­ri­los­siks. Seal­ne saal mee­nu­tab oma rõ­du­de­ga Es­to­nia kont­ser­di­saa­li.

Ma­jas on raa­ma­tu­ko­gu, noor­te­kes­kus, te­gut­se­vad taid­lus­kol­lek­tii­vid. Ma­ja tut­vus­tas pe­re­nai­ne Kris­ta Riik, kes kuu­lub Saar­te Koos­töö­ko­gu ju­ha­tus­se.

Sa­mas hoo­nes oli Pöi­de val­la­ma­ja. Li­gi viis aas­tat ta­ga­si el­lu vii­dud hal­dus­re­for­mi tu­le­mu­se­na on seal Pöi­de osa­val­la tee­nin­dus­punkt, kus pi­de­valt on ko­hal sot­siaal­töö­ta­ja ja omaet­te ka­bi­net val­la hal­dus­ju­hil.

Ko­gu Saa­re­maa on aas­tast 2017 üks suur vald. Väi­ke Pöi­de vald oli liit­mi­se vas­tu ja vaid­lus­tas sel­le koh­tus, kuid kao­tas. Kord kuus an­tak­se väl­ja Pöi­de osa­val­la in­fo­leh­te, mis en­ne il­mus val­la­le­he­na. Sar­na­sed in­fo­le­hed on jää­nud Saar­te Koos­töö­ko­gu ju­hi Koit Kel­de­ri sõ­nul il­mu­ma mit­mes tei­ses­ki en­di­ses val­las, prae­gu­ses osa­val­las, kui nen­de väl­jaand­jad on hal­dus­re­for­mi käi­gus jät­ka­nud oma töö­koh­ta­del. Ka on li­san­du­nud uu­si in­fo­leh­ti. Kaks kor­da kuus il­mub ko­gu Saa­re­maa val­la in­fo­leht.

Vä­ga eri­li­ne kul­tuu­ri­ma­ja on Trii­gi sa­da­mas – Trii­gi Fil­har­moo­nia. Sel­le ehi­ta­mi­se mõt­te­le tu­li laul­ja Han­na­lii­sa Uus­ma koos sõb­ran­na Tee­le Va­re­se­ga. Pur­je­kat või lõõts­pil­li mee­nu­ta­va ma­ja pro­jek­tee­ri­sid kuns­ti­aka­dee­mia vi­list­la­sed Riin Ker­sa­lu ja Mih­kel Me­ris­te. Su­ve­hooa­jal toi­mu­vad Trii­gi Fil­har­moo­nias kõr­ge­ta­se­me­li­sed kont­ser­did.

Oma­laad­ne kul­tuu­ri­hoo­ne on ker­ki­nud As­va Vii­kin­gi­kü­las­se. Kes seal va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel käi­nud, tea­vad lin­nust, seik­lus- ja loo­ma­par­ki. Nüüd on juur­de ehi­ta­tud suur 500ruut­meet­ri­ne te­ge­vus­hoo­ne Od­ra­ko­da, kus Ku­res­saa­re tea­ter pi­das su­vee­ten­du­si. Vii­kin­gi­kü­la lä­he­du­ses asu­vast mui­nas­lin­nu­sest on ar­heo­loo­gid vii­ma­sel ajal saa­nud ha­rul­da­si lei­de, mis vii­ta­vad, et sin­na kan­ti po­le eh­teid ja muid pronk­sia­jal ka­su­tu­ses ol­nud as­ju mit­te ai­nult vii­dud, vaid neid on seal too­de­tud, ju­tus­tas vii­kin­gi­kü­la oma­nik ja asu­ta­ja Ka­jar Lem­ber.

Ise­moo­di kul­tuu­rie­la­mu­se pak­kus ka käik Reo­mäe nun­nak­loost­ris­se Pü­ha Eel­käi­ja Skii­ta, mis on te­gut­se­nud 10 aas­tat. Kel plaan Saa­re­maad kü­las­ta­da, võiks sin­na­gi põi­ga­ta. Reo­mäe kloost­ris ela­vad maail­ma eri pai­ka­dest pä­rit ne­li nun­na, neist üks on eest­lan­na. Nun­nad pea­vad loo­mi, te­ge­le­vad me­sin­du­se­ga, müü­vad mee- ja aia­saa­du­si. Nen­de ema­ki­rik asub Kree­kas. Ava­tud ta­lu­de päe­val on kol­mel vii­ma­sel aas­tal käi­nud kloost­ri­ga tut­vu­mas kesk­mi­selt 1500 ini­mest, mul­lu käis kloost­ris kok­ku 7500 kü­la­list. Mul­je­ta­val­dav oli, kui head ees­ti keelt os­kas rää­ki­da Amee­ri­kast pä­rit nunn Teo­fi­li.

Ko­gu­kond­li­ku koos­töö su­per­näi­te­na tut­vus­ta­ti mei­le Piht­la Ho­bi­kes­kust, mil­le ehi­ta­sid ühi­selt kolm ko­ha­lik­ku MTÜd – Piht­la prit­su­me­hed ja ja­hi­me­hed ning MTÜ Saa­re­maa Korv­pall. Me­hed sel­gi­ta­sid, et eral­di toe­tu­si taot­le­des po­leks neist üks­ki saa­nud soo­vi­tud sum­mat, sest üh­te kü­las­se ta­he­ti kor­ra­ga mi­tut koos­käi­mis­hoo­net. Ot­sus­ta­ti te­gut­se­da ühi­selt, ho­bi­kes­ku­se ühes osas on va­ba­taht­li­ke tu­le­tõr­ju­ja­te ga­raaž, tei­ses ja­hi­selt­si ruu­mid külm­kamb­ri ja köö­gi­ga ning pe­se­mis­ruu­mid korv­pal­lu­ri­te­le, ma­ja juur­de on ra­ja­tud pal­lip­lat­sid. Hoo­ne kuu­lub amet­li­kult Saa­re­maa Korv­pal­li­le, prit­su­me­hed ja ja­hi­me­hed on al­lüür­ni­kud.

Lea­de­rist on mit­mel kor­ral toe­tust saa­nud ka meid ma­ju­ta­nud Ho­tell Saa­re­maa Mänd­ja­las – teh­ti laud­tee lii­va­ran­da, lae­va­ku­ju­li­ne män­gu­väl­jak las­te­le, õue pai­gu­ta­ti tua­le­tid ja re­no­vee­ri­ti reo­vee­süs­teem. Pe­re­mees Hel­dur Al­le­se tut­vus­tas ho­tel­li aja­lu­gu ja tõ­des, et li­saks ko­roo­na­le on vä­hen­da­nud Eu­roo­past tul­nud vä­lis­tu­ris­ti­de ar­vu Uk­rai­na sõ­da.

Ta­ga­si­teel te­gi­me pea­tu­se Mu­hu saa­rel Lii­va kü­las, ku­hu on ra­ja­tud kü­la­kes­ku­se mood­ne hoo­ne ta­lu­tu­ru ja kä­si­töö­kaup­lu­se­ga. Koos mit­me söö­gi­ko­ha, pa­ga­ri­töö­ko­ja ja ka­la­poe­ga on Lii­va kes­ko­sast ku­ju­ne­nud tu­ris­ti­de­le sa­ge­da­ne pea­tus­koht.

Saa­re­maal käi­sid Aren­dus­ko­ja paa­ri­küm­ne­liik­me­li­ses rei­si­selts­kon­nas Kuu­sa­lu val­last Lea­der-pro­jek­ti­de hin­da­ja Tii­na Viir­na, Lau­gu kü­la­lis­te­ma­jast Nad­ja Mat­kur ja Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik. Lok­salt osa­le­sid Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­se pe­re­nai­ne ja Lea­der-pro­jek­ti­de hin­da­ja Ele Tern ning pe­re­mees Vel­lo Tern.

Arenduskoja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus: „Saa­re­maal näh­tu ja kuul­du an­dis mõt­teai­net ja ideid edas­pi­di­seks. Neid ha­ka­tak­se aru­ta­ma Aren­dus­ko­ja järg­mi­se ra­has­tus­pe­rioo­di st­ra­tee­gia koos­ta­mi­sel, mis al­gab sep­temb­ris.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la õpi­las­te ve­du jät­kab Här­ma Buss
Järgmine artikkelLii­gi­ti sor­tee­ri­mi­se kor­ral Raa­si­ku val­las prü­gi­ve­du ei kal­li­ne