Aren­dus­ko­ja de­le­gat­sioon võt­tis vas­tu EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di

889
MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS, sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti­juht KAT­RIN SUUR­SOO ja ju­ha­tu­se esi­mees UR­MAS KIRT­SI Eu­roo­pa Par­la­men­di hoo­nes.

„On lõ­pu­le jõud­nud pikk prot­sess, mil­le kut­sus el­lu Aren­dus­ko­da – La­he­maa
rah­vus­par­gi­le EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di saa­mi­ne,“ üt­les Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees UR­MAS KIRT­SI Brüs­se­lis.

Ala­tes es­mas­päe­vast, 2. det­semb­rist on La­he­maa rah­vus­par­gil järg­ne­vaks viieks aas­taks EU­RO­PARC sääst­va tu­ris­mi mär­gis ehk ser­ti­fi­kaat. Sel­le võt­sid Brüs­se­lis Eu­roo­pa Par­la­men­di hoo­nes vas­tu MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­de­ri te­ge­vusg­ru­pist ju­ha­tu­se esi­mees, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, te­gev­juht Hei­ki Vun­tus ja sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti juht Kat­rin Suur­soo ning kesk­kon­naa­me­tist loo­dus­kait­se juh­tiv­spet­sia­list Ma­ret Vil­dak ja kait­se pla­nee­ri­mi­se juh­tivs­pet­sia­list Rii­na Kot­ter.

Üleand­mi­se tse­re­moo­nial kõ­ne­les La­he­maa de­le­gat­sioo­ni esin­da­ja­na Ur­mas Kirt­si, kes rää­kis, kui­das mär­gi­se taot­le­mi­ne sai al­gu­se ro­hu­juu­re ta­san­dil – MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der te­ge­vusg­ru­pi ak­tiiv­se­te ko­ha­li­ke ela­ni­ke al­ga­tu­sest ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­sel. La­he­maa sääst­va tu­ri­smi st­ra­tee­gia väl­ja­töö­ta­mi­ses osa­le­s üle sa­ja ini­me­se. Aren­dus­ko­ja juh­ti­mi­sel lä­bi­vii­dud rah­vus­va­he­list sääst­va tu­ris­mi koos­tööp­ro­jek­ti ra­has­tas Eu­roo­pa Lii­du Lea­de­ri prog­ramm. Ta tä­nas ser­ti­fi­kaa­di eest kõi­gi sel­les prot­ses­sis osa­le­nu­te ni­mel.

Ser­ti­fi­kaa­di an­dis üle EU­RO­PARC Fö­de­rat­sioo­ni te­gev­di­rek­tor Ca­rol Ritc­hie. Koos La­he­maa rah­vus­par­gi­ga said esmakordselt EU­RO­PARC sääs­tva tu­ris­mi mär­gi­se veel kolm rah­vus­par­ki – kaks asuvad Itaa­lias ja üks His­paa­nias.

Sääst­va tu­ris­mi koos­tööp­ro­jek­ti juht Kat­rin Suur­soo üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ser­ti­fi­kaat pan­nak­se Aren­dus­ko­ja ko­du­le­he­le, piir­kon­na kõi­gil et­te­võt­ja­tel ja tu­ris­mior­ga­ni­sat­sioo­ni­del on või­ma­lus li­sa­da oma ko­du­le­he­le in­fo mär­gi­se koh­ta ja link sel­le­le. Te­gu on sääst­va tu­ris­mi väl­ja­tee­ni­tud au­mär­gi­ga, mis on tead­li­ke vä­lis­tu­ris­ti­de sil­mis ülim kva­li­tee­di­tun­nus.

„Nüüd on meie et­te­võ­te­tel õi­gus taot­le­da EU­RO­PARC Fö­de­rat­sioo­nilt tär­ni­kest. Käe­s­ole­val aas­tal oli pal­ju taot­lu­si, need olid jao­ta­tud viie tee­ma va­hel. Tär­ni sai iga tee­ma võit­ja,“ kir­jel­das ta ja li­sas, et viie aas­ta möö­du­des tu­leb ser­ti­fi­kaa­ti uuen­da­da, esi­ta­da uus taot­lus, sel­le­le peab eel­ne­ma st­ra­tee­gia mo­ni­too­ring ja ja tegevuskava koostamine järgmiseks perioodiks.

EU­RO­PARC se­mi­na­ril an­ti uuen­da­tud ser­ti­fi­kaa­did Euroopa 12 rah­vus­par­gi­le. Järg­nes pi­du­lik õh­tu­söök.

Eelmine artikkelNoor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil esi­ta­sid roki­lu­gu­sid 4. klas­si neiud Kol­gast ja la­va­de­büü­di te­gi Kuu­sa­lu räp­par
Järgmine artikkelHar­ju­ aas­ta te­gi­jad võtsid tunnustuse vastu Arvo Pär­di kes­ku­ses