ANNE­LI PIL­LI­ROOG: „Hindan Ani­ja mõi­sa ehe­dust.“

2847
AN­NE­LI PIL­LI­ROOG: „Soo­vin, et Ani­ja mõis saaks tun­tuks, kuid säi­li­taks oma eri­pä­ra.“

Ani­ja mõi­sa sünd­mus­te kor­ral­da­ja An­ne­li Pil­li­roog avas­tas Ani­ja mõi­sa töö­pak­ku­mis­kuu­lu­tu­se kon­kur­si vii­ma­sel päe­val ning kan­di­dee­ris. Kui kut­su­ti vest­lu­se­le ja käis esi­mest kor­da mõi­sa pea­ma­jas, oli ko­he „müü­dud“.
„Ar­mu­sin pi­si­kes­se kla­ve­ri­ga tup­pa ära,“ sõ­nab ta ning li­sab, et Ani­ja mõi­sas võ­lub eel­kõi­ge ehe­dus: „Olen Ees­ti mõi­sa­tes pal­ju käi­nud. Kui­gi igal mõi­sal on oma lu­gu, on ena­mi­kes min­gi sar­na­ne ste­riil­sus. Siin on au­tent­sed kul­tuu­ri­kih­ti­de­ga sei­nad.“
An­ne­li Pil­li­roog on õp­pi­nud Tal­lin­na üli­koo­lis kul­tuu­ri­töö me­too­di­kat ja Vil­jan­di kul­tuu­ri­kol­led­žis kul­tuu­ri­kor­ral­dust, kuid leiab, et kul­tuu­ri­töö­ta­jaks saa­dak­se prak­ti­see­ri­des: „Alus­ta­sin 1994. aas­tal El­va kul­tuu­ri­kes­ku­ses, siis töö­ta­sin Nõo kul­tuu­ri­ma­jas, 2000. aas­tast olen ol­nud ka üri­tus­te lä­bi­vii­ja, te­gut­sen koos Ave Land­ra­ti­ga tan­de­mis Klaa­ra ja Vee­ra, vii­me lä­bi üri­tu­si ala­tes fes­ti­va­li­dest ku­ni koo­li­tus­te ja era­pi­du­de­ni.“
An­ne­li Pil­li­roog on tei­nud ka Tar­tu val­la­va­lit­su­ses kom­mu­ni­kat­sioo­ni­tööd ning oli Jääa­ja kes­ku­se esi­me­ne ju­ha­ta­ja. Kaks aas­tat ta­ga­si ko­lis Tal­lin­nas­se, se­ni töö­tas kir­jas­tu­ses Mau­rus: „Ot­sus­ta­sin Ani­ja mõi­sa töö­le tul­la, ku­na mul­le meel­dib mõi­sa­mil­jöö – mõi­sa­tes on se­le­ta­ma­tut vää­ri­kust ja puh­tust.“
29. ap­ril­lil on mõi­sas tal­gud, park ja su­ve­hooaeg ava­tak­se 28. mail. Su­vel tu­leb sünd­mus­te kor­ral­da­ja sõ­nul igal kuul 1-2 vä­ga head kont­ser­ti.
Li­saks kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se­le on te­ma põ­hi­töö Ani­ja mõi­sa tu­run­da­mi­ne: „Ku­na olen li­gi 20 aas­tat kor­ral­da­nud üri­tu­si, on mul pikk ni­me­ki­ri klien­ti­dest, kel­le­le pak­ku­da Ani­ja mõi­sa või­ma­lu­si. Näi­teks et­te­võ­te­te­le, kes ot­si­vad eri­li­si koh­ti koo­li­tus­teks.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­lis on mü­ra­foor
Järgmine artikkelAND­RUS MOS­SO­VI­LE Kau­ban­dus­ko­ja au­märk