CAT­LYN RE­BAS teeb Kol­ga muu­seu­mis las­tee­ten­du­se

509
Eten­du­se „Öö muu­seu­mis” la­vas­ta­ja ja näit­le­ja CAT­LYN RE­BAS koos kai­su­ka­ru­de­ga. Fo­to Ca­rol Lau­rend

Tal­lin­na 32. kesk­koo­li teat­rik­las­si õpi­la­ne Cat­lyn Re­bas an­nab ko­du­kan­dis Kol­ga muu­seu­mis väl­ja las­te­la­vas­tu­se „Öö muu­seu­mis”. Ta la­vas­tas sel­le Tiia Too­me­ti las­te­raa­ma­tu „Ka­ru Lil­le­kä­pa öö-töö” ai­ne­tel.

Ka­ru Lil­le­käpp peab män­guas­ja­de muu­seu­mis ha­rul­dast, män­guas­ja­de di­rek­to­ri ame­tit. Muu­seu­mis lei­dub män­gu­loo­mi, nuk­ke, ron­ge, au­to­sid ja ti­na­sõ­du­reid, kes päe­val pai­gal pü­si­vad, kuid öö­sel el­lu är­ka­vad ja toi­me­ta­ma asu­vad.

Cat­lyn Re­bas soo­vib eten­du­se­ga las­tes ära­ta­da hu­vi kul­tuu­ri vas­tu. Las­te­raa­ma­tu la­va­le­too­mist alus­tas Tal­lin­na 32. kesk­koo­li teat­rik­las­si õpi­la­ne ke­va­del. Te­da abis­tab he­li­ku­jun­du­se­ga Ca­rol Lau­rend.

Cat­lyn Re­bas mee­nu­tas, et esi­me­se suu­re teat­rie­la­mu­se sai ta Va­ne­mui­se teat­ri eten­du­sel „De­tek­tiiv Lot­te”: „Käi­sin se­da vaa­ta­mas pe­re­ga, olin vist nel­ja-aas­ta­ne. Loo­dan, et suu­dan ka oma eten­du­se­ga las­te mee­li mõ­ju­ta­da, et nad saak­sid teat­ri­pi­si­ku ja hak­kak­sid suu­re­maks kas­va­des teat­ris käi­ma.”

Näit­le­jaks saa­mi­se soov
Cat­lyn Re­bas tah­tis ju­ba las­teaia­lap­se­na saa­da näit­le­jaks: „Ar­va­ta­vas­ti tu­li soov sel­lest, et las­teaias sai „teat­rit” teh­tud ja nau­ti­sin tä­he­le­pa­nu. Eks näit­le­jad ole­gi ede­vad ini­me­sed ja kül­lap on ede­vust mi­nus ol­nud ju­ba väik­sest saa­dik. Näit­le­mi­se õp­pi­mi­se hu­vi po­le aja­ga ka­du­nud, vaid pi­gem kas­va­nud.”

Aas­taid näit­les ta Kol­ga koo­li Ko­hal-oli­ja­te tru­pis. Möö­du­nud sü­gi­sel jät­kas õpin­guid Tal­lin­na 32. kesk­koo­li teat­ri­klas­sis, kus esi­me­sel õp­peaas­tal kes­ken­du­tak­se näit­le­ja­meis­ter­lik­ku­se aren­da­mi­se­le, tei­sel aas­tal te­ge­le­tak­se kõ­ne­ga ja tut­vu­tak­se teat­ri aja­loo­ga ning vii­ma­sel aas­tal val­mis­ta­tak­se koos lõ­pu­la­vas­tus.

Cat­lyn Re­bast pae­lu­vad teat­rik­las­sis õp­pi­des kõi­ge enam ju­hen­da­jad: „Eva Kal­bus oma pü­hen­du­mi­se ja soo­ju­se­ga! Loo­mu­li­kult ei to­hi unus­ta­da Too­mas Lõh­mus­te huu­mo­rit. Käin ka koo­li näi­te­rin­gis KOKK ehk Kuns­ti­li­selt On Kõik Kor­rekt­ne, kus saan en­nast sa­mu­ti aren­da­da. Proo­vin jõu­da teat­riõ­pin­gu­te­ga nii kau­ge­le, et tu­le­vi­kus võiks ho­bist saa­da mi­nu elu­kut­se.”

Oma esi­me­se eten­du­se „Lu­gu, kui­das kõik te­ge­li­kult oli” la­vas­tas Cat­lyn Re­bas kaks aas­tat ta­ga­si Kol­ga mõi­sa pea­ma­jas. Ta män­gis en­da kir­ju­ta­tud näi­den­dis teist mõi­sa-
p­rouat, lap­se ja käi­ja var­ju. Näi­den­dis te­gid kaa­sa ka te­ma ne­li klas­siõ­de.

Algk­las­si­de õpi­las­te­le ja las­teaia va­ne­ma­te rüh­ma­de las­te­le mõel­dud eten­du­sed „Öö muu­seu­mis” toi­mu­vad Kol­ga muu­seu­mis lau­päe­val, 22. au­gus­til ja pü­ha­päe­val, 23. au­gus­til al­gu­se­ga kell 14.

Eelmine artikkelAnija vallas ei põle tänavavalgustus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 19. augustil