Anija volikogu võttis vastu negatiivse lisaeelarve

31
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la tä­na­vu­se tei­se li­saeel­ar­ve. See on ne­ga­tiiv­ne – eel­ar­ve tu­lu­sid ja ku­lu­sid vä­hen­da­ti.

Val­la fi­nants­juht Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et 2023. aas­ta eel­ar­ves­se ka­van­da­ti ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mist 7 545 500 mil­jo­nit eu­rot. Ka­hek­sa kuu­ga lae­kus sel­lest 63,7 prot­sen­ti ehk prog­noo­si­tust um­bes 3 prot­sen­ti vä­hem. Ra­ha­li­selt tä­hen­dab see 221 370 eu­ro suu­rust ala­lae­ku­mist. Li­saee­lar­ve­ga vä­hen­da­ti sel­le sum­ma võr­ra eel­ar­ve tu­lu­de poo­lel ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su. Li­saks täp­sus­ta­ti siht­fi­nant­see­ri­mi­se­na ee­lar­ves­se lae­ku­vaid tu­lu­sid ning suu­ren­da­ti tee­nus­te müü­gist lae­ku­vat tu­lu. Kok­ku vä­he­ne­sid eel­ar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud li­saeel­ar­ve­ga 198 477 eu­ro võr­ra.

Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­sid vä­hen­da­ti 239 029 eu­ro võr­ra, mil­lest per­so­na­li­ku­lu­sid vä­hen­da­ti 243 283 eu­rot ja ma­jan­da­mis­ku­lu­sid suu­ren­da­ti 4254 eu­rot. Fi­nants­juht rää­kis, et esi­me­sel poo­laas­tal jäi val­la asu­tus­tes ning te­ge­vu­sa­la­del osa per­so­na­li­ku­lu ka­su­ta­ma­ta, sest mõ­ned ame­ti­ko­had olid täit­ma­ta või osa­li­selt täit­ma­ta või olid töö­ta­jad ol­nud hai­gus­le­hel. Per­so­na­li­ku­lu­sid vä­hen­da­ti viiel al­la­su­tu­sel ja ka­hel te­ge­vus­a­lal.

In­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se ku­lu­de ee­lar­vet suu­ren­da­ti 2320 eu­ro võr­ra. Val­la põ­hi­te­ge­vu­se ee­lar­ve ko­gu­maht on pä­rast li­saee­lar­ve vas­tu­võt­mist 13,1 mil­jo­nit eu­rot.

Lii­vi Han­sen üt­les, et püü­dis sel­gi­ta­da, mil­lest võib ol­la tin­gi­tud ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su ala­lae­ku­mi­ne. Töö­tu­te arv val­las ei ole te­ma sõ­nul suu­re­ne­nud – käe­so­le­va aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga oli töö­tu­kas­sas re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­last 269 töö­tut, sep­temb­ri lõ­pus oli 202. Ka mak­su­maks­ja­te arv on hoo­pis kas­va­nud – mul­lu det­semb­ris oli Ani­ja val­last mak­se dek­la­ree­ri­nud 3241 ini­mest, juu­ni lõ­pu sei­su­ga oli 3306.

„Kuid vä­he­ne­nud on tööea­lis­te ini­mes­te arv. Kui jaa­nua­ris oli Ani­ja val­las tööea­li­si ini­me­si 3686, siis 13. ok­toob­ri and­me­tel oli neid 3656 ehk 30 ini­mest vä­hem. See on tu­lu­mak­su ala­lae­ku­mi­se üks põh­jus. Tei­ne ja olu­li­sem põh­jus on see, et meie val­la ko­da­ni­ke pal­ga­tõus ei ole tõe­näo­li­selt ol­nud sel­li­ne, na­gu on ol­nud Ees­tis kesk­mi­selt, rää­ki­ma­ta Har­ju­maast,“ ar­vas val­la fi­nants­juht.

Ta li­sas, et järg­mi­ne aas­ta on tä­na­vu­sest veel kee­ru­li­sem ning prae­gus­te tead­mis­te põh­jal tu­leb val­la kõi­gil al­la­su­tus­tel tu­le­val aas­tal kok­ku hoi­da ja eel­ar­veid tä­na­vu­se­ga võr­rel­des vä­hen­da­da.

Eelmine artikkelKuusalu valla haridus- ja noorsootöö komisjon
Järgmine artikkelKuusalu valla ühekordsed projektitoetused