Ani­ja val­la­va­lit­sus soo­vib Keh­ras­se ra­ja­da ea­ka­te tee­nus­ma­ja

73
Ani­ja abi­val­la­va­ne­mad MAR­GE RA­JA ja PRIIT VA­BA­MÄE (kes­kel) koos Kad­ri­na abi­val­la­va­ne­ma AAR­NE LAA­SI (va­sa­kul) ja val­la­va­ne­ma KAI­RIT PIH­LA­KU­GA (pa­re­mal). Fo­to Get­he Ro­hu­mä­gi

Ea­ka­te­le ja puue­te­ga ini­mes­te­le mõel­dud tee­nus­ma­ja ra­ja­mi­sel plaa­ni­tak­se te­ha koos­tööd Kad­ri­na val­la­va­lit­su­se­ga.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus avab ap­ril­lis Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di toel taot­lus­voo­ru ko­gu­kon­na­põ­his­te toe­ta­tud elua­se­me tee­nu­se pak­ku­mi­seks ehk ea­ka­te­le ja puu­de­ga ini­mes­te­le tee­nus­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks. Ani­ja val­la­va­lit­sus on tel­li­nud es­kiis­pro­jek­ti, et taot­le­da meet­mest ra­ha Keh­ras­se toe­ta­tud elua­se­me tee­nu­se pak­ku­mi­seks kor­ter­ma­ja ra­ja­mi­seks.

„Ko­gu­kon­na­põ­hi­ne toe­ta­tud elu­ase on tee­nus eakatele või puudega inimestele, et nad saaksid ela­da nen­de jaoks ehi­ta­tud kor­ter­ma­jas, kus saa­me nei­le või­mal­da­da pa­re­mat elu­kva­li­tee­ti. Suu­re tõe­näo­su­se­ga hak­ka­vad seal ela­ma lii­ku­mis-, nä­ge­mis-, kuul­mis- ja liit­puu­de­ga ini­me­sed ning ma­ja ehi­ta­mi­sel ar­ves­ta­tak­se kõi­gi nen­de puue­te­ga. Li­saks on ela­ni­kel või­ma­lik saa­da seal ka kõi­ki va­ja­lik­ke sot­siaal­tee­nu­seid – ko­du­tee­nust, tu­gii­si­kut, isik­lik­ku abis­ta­jat,“ rää­kis sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Toe­ta­tud elua­se­me tee­nus­ma­jas võik­sid te­ma sõ­nul kor­te­ri saa­da näi­teks Keh­ra kor­ter­ma­ja­de kõr­ge­ma­te kor­rus­te kor­te­ri­tes ela­vad va­nu­rid ja tei­sed lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ini­me­sed: „Keh­ras po­le ühes­ki kor­ter­ma­jas lif­ti. Kui lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­ne elab viien­da kor­ru­se kor­te­ris, on ta oma kor­te­ris si­su­li­selt lõk­sus. Sel­li­seid ini­me­si on pä­ris pal­ju. Toe­ta­tud elua­se­me tee­nus­maj­ja tu­leb kind­las­ti lift ning sealt saa­vad need ini­me­sed ise­seis­valt ru­laa­to­ri või ra­tas­too­li­ga õue.“

Sa­mu­ti võik­sid ka­van­da­ta­vas tee­nus­ma­jas uue elua­se­me saa­da kü­la­des ela­vad ük­si­kud va­nu­rid, kes va­ja­vad toi­me­tu­le­kuks ko­du­hool­dus­töö­ta­ja abi: „Kui ini­me­ne oma loo­mult on sot­siaal­ne, siis ta kind­las­ti tun­neb en­nast pa­re­mi­ni ela­des toe­ta­tud elua­se­mel. Meie idee­de jär­gi koos­ta­tak­se toe­ta­tud elua­se­me pak­ku­mi­seks es­kiis­pro­jekt ka­he­kord­se­le kor­te­re­la­mu­le. Sin­na tu­leks 12 ühe- ja ka­he­toa­list kor­te­rit, li­saks ühi­se te­ge­vu­se elu­ruu­mid ehk ühi­sed elu­toad, kus saab te­ha kä­si­tööd, vaa­da­ta te­le­rit, koos rist­sõ­nu la­hen­da­da, aru­ta­da po­lii­ti­ka­tee­ma­del või liht­salt jut­tu pu­hu­da.“

Mar­ge Ra­ja li­sas, et tee­nus­ma­ja ai­tab ko­du­tee­nu­se osu­ta­mi­se muu­ta efek­tiiv­se­maks ning see on just­kui ee­le­tapp en­ne hool­de­ko­du: „Ku­na hool­de­ko­du­tee­nus on vä­ga kal­lis, on see mõel­dud eel­kõi­ge vä­ga kõr­ge hool­dus­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le. Ma­da­la ja kesk­mi­se hool­dus­va­ja­du­se­ga ini­mes­te jaoks on pa­rim la­hen­dus just toe­ta­tud elua­se­me tee­nus.“

Koos­töö Kad­ri­na val­la­ga
Ani­ja tei­ne abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe üt­les, et iga­le oma­va­lit­su­se­le on et­te näh­tud kin­del arv kor­te­reid, mil­le te­ge­mi­seks saab ap­ril­lis ava­ne­vast ko­gu­kon­na­põ­hi­se toe­ta­tud elua­se­me tee­nu­se taot­lus­voo­rust toe­tust taot­le­da. Ani­ja val­lal on või­ma­lik toe­tust saa­da 13 kor­te­ri jaoks. Anija vallavalitsuse tellimusel koos­ta­tak­se es­kiis­pro­jek­ti 12 kor­te­ri­ga ma­ja ehi­ta­mi­seks. Iga­le oma­va­lit­su­se­le on keh­tes­ta­tud ka määr, mil­le ula­tu­ses tee­nus­ma­ja ra­ja­mist toe­ta­tak­se. Ani­ja val­la toe­tus­määr on 73 prot­sen­ti.

„Kui kor­ter­ma­ja ehi­ta­mi­ne mak­sab roh­kem kui 2 mil­jo­nit eu­rot ja val­lal tu­leb sel­lest ta­su­da 27 prot­sen­ti, pea­me ar­ves­ta­ma um­bes poo­le mil­jo­ni eu­ro suu­ru­se omao­sa­lu­se­ga,“ sõ­nas Priit Va­ba­mäe.

Jaa­nua­ris käi­sid Mar­ge Ra­ja ja Priit Va­ba­mäe Kad­ri­na val­la­va­lit­su­ses sel­gi­ta­mas, kas ko­gu­kon­na­põ­hi­se toe­ta­tud elu­ase­me ehk ea­ka­te ja puu­de­ga ini­mes­te tee­nus­ma­ja ra­ja­mi­sel saaks te­ha koos­tööd.

„Kü­si­si­me naa­ber­val­da­delt, neis ar­va­ti, et pi­gem ei ha­ka­ta sel­lest voo­rust ra­ha taot­le­ma. Meie tun­ne­ta­me, et toe­ta­tud elua­se­me tee­nus muu­tub meie va­na­ne­vas ühis­kon­nas jär­jest va­ja­li­ku­maks. Anija vallas on kind­las­ti ini­me­si, kes ei ta­ha pan­na oma lä­he­dast va­nu­rit Ees­ti tei­se ot­sa hool­de­ko­dus­se, vaid soo­vi­vad, et ta oleks lä­he­dal ning saak­sid tal seal abiks käia. Leid­si­me, et toe­tu­se prot­sent on lii­ga hea, et jät­ta taot­lus esi­ta­ma­ta. Ka Kad­ri­na vald on ko­gu­kon­na­põ­hi­se toe­ta­tud elua­se­me tee­nus­ma­ja ra­ja­mi­sest hu­vi­ta­tud. Käi­si­me uu­ri­mas, millised oleksid koos­töövõimalused,“ sel­gi­tas Priit Va­ba­mäe.

Ta li­sas, et ka Kad­ri­na val­la­va­lit­sus soo­vib toe­ta­tud elua­se­me tee­nu­se pak­ku­mi­seks ehi­ta­da 12 kor­te­ri­ga ma­ja. Koh­tu­mi­sel kõ­nel­di, et oma­va­lit­su­sed võik­sid ma­ja pro­jek­tee­ri­mi­seks te­ha ühi­se han­ke: „See tä­hen­dab, et Keh­ras­se ja Kad­ri­nas­se tu­lek­sid ühe­su­gu­sed ma­jad.“

Priit Va­ba­mäe ole­tas, et ot­su­se, kes ja kui pal­ju toeta­tud elua­se­me tee­nu­se taot­lus­voo­rust raha saab, sel­gub su­vel. Kui Ani­ja vald saab toe­tust, ha­ka­tak­se tee­nus­ma­ja pro­jek­tee­ri­ma 2025. aas­tal ning ehi­tus võiks abi­val­la­va­ne­ma ar­va­tes ala­ta 2026. aas­tal. Ea­ka­te ja lii­ku­mis­puue­te­ga ini­mes­te tee­nus­ma­ja kõi­ge tõe­näo­li­sem asu­koht on te­ma hin­nan­gul Keh­ras Las­te tä­na­val, Las­te­ta­re va­na las­teaia­ma­ja krun­dil.

Eelmine artikkelToe­tus Kuu­sa­lu val­la pääs­te­selt­si­de­le
Järgmine artikkelKeh­ra kut­se­li­ne pääs­te­ko­man­do sai 30aas­ta­seks