Rii­gi krii­sia­bi Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­le, Lok­sa lin­na­le

263
Kehra linnaväljaku konkursi võidutöö. Autor Külli Kroon.

Oma­va­lit­sus­te­le eral­da­tak­se rii­gi li­saee­lar­vest 130 mil­jo­nit eu­rot ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud krii­si ta­ga­jär­ge­de lee­ven­da­mi­seks ja ma­jan­du­se tur­gu­ta­mi­seks. Ko­ha­li­ke tee­de hoiuks on 30 miljonit eu­rot ja sa­ma suur sum­ma ka krii­si­mõ­ju­de kom­pen­see­ri­mi­seks, 70 mil­jo­nit eu­rot on uu­te in­ves­tee­rin­gu­te jaoks.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus kin­ni­tas krii­sia­bi and­mi­se tin­gi­mu­sed ja sum­mad oma­va­lit­sus­te kau­pa. Rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri Jaak Aa­bi sõ­nul kon­sul­tee­ri­ti eel­ne­valt Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du­ga. Krii­sia­bi jao­ta­tak­se pro­port­sio­naal­selt oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke ar­vu­ga, li­sa­tak­se baas­sum­mad. Tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­se toe­tust saab al­la 4000 ela­ni­ku­ga oma­va­lit­sus baas­sum­ma­na 40 000 eu­rot, suu­re­mad oma­va­lit­su­sed 80 000 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te baas­sum­ma on suu­re­ma­te oma­va­lit­su­se pu­hul 200 000 eu­rot ning al­la 4000 ela­ni­ku kor­ral 100 000 eu­rot.

Oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te seas on te­ki­ta­nud dis­kus­sioo­ne ja kü­si­mu­si va­lit­su­se mää­ra­tud tin­gi­mus, et in­ves­tee­rin­gu­toe­tust võib ka­su­ta­da uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks, re­mon­di-, lam­mu­tus- või nen­de­ga seo­tud ku­lu­deks. Le­pin­gud tu­leb sõl­mi­da käe­so­le­val aas­tal, tööd või­vad lõp­pe­da tu­le­val aas­tal.

Pea­mi­ne kü­si­mus on, mil­li­seid in­ves­tee­rin­guid pee­tak­se uu­teks, kas sel­li­seid, mi­da ka­van­da­ti, kuid pol­nud veel alus­ta­tud, või te­ge­vu­si, mil­le alus­ta­mi­seks ei ole se­ni mi­da­gi teh­tud.
Ku­hu ra­ha suu­na­tak­se, hak­ka­vad aru­ta­ma val­la- ja lin­na­va­lit­su­sed, vo­li­ko­gu­de ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­nid, kin­ni­ta­vad val­la- ja lin­na­vo­li­ko­gud.

Ani­ja vald
Riik an­nab Ani­ja val­la­le kok­ku 878 288 eu­rot, mil­lest 251 433 on tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks, 186 855 eu­rot tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­seks ja 440 000 eu­rot uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mist ha­ka­tak­se sel nä­da­lal aru­ta­ma vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des: „Mi­nu mõ­te on te­ha käe­so­le­val aas­tal või­ma­li­kult pal­ju. Meil on lae­nu­või­me­kust ning ku­na ehi­tus­töö­de hin­nad on üs­na pal­ju ala­ne­nud, saaks prae­gu sood­salt ehi­ta­da. Et­te­pa­nek on suu­na­ta rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tus Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mis­se ja tee­de in­ves­tee­rin­guks saa­dud ra­ha Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks.“

Val­la nel­ja kuu tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne on vas­ta­vu­ses 2020. aas­ta ee­lar­ves ka­van­da­tu­ga.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­le rii­gilt eral­da­tav sum­ma on kok­ku 875 871 eu­rot. Sel­lest 235 194 eu­rot suu­na­tak­se tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks, 190 677 eu­rot tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­seks ja 450 000 eu­rot uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus, et uus või­mu­liit hak­kab aru­ta­ma, ku­hu rii­gi toe­tus­ra­ha suu­na­ta: „Kiiu-Kä­li kerg­liik­lus­tee tu­leks val­gus­ta­da, Kol­ga rah­va­ma­ja ehi­tus lõ­pu­le viia, Kol­ga pal­li­väl­ja­ku­tes­se in­ves­tee­ri­da või näi­teks Kuu­sa­lu pas­to­raa­ti. Kuusalu valla juhtimise lepingusse on kir­ju­ta­tud mit­meid ob­jek­te. Ka tee­de ra­ha suu­na­mi­se ot­sus­tab või­mu­liit, es­malt koos­ta­me tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ni­me­kir­ja. “

Pla­nee­ri­tud tu­lu­mak­su lae­kus val­la­va­ne­ma sõ­nul ap­ril­li al­gu­ses 40 000 eu­ro võrra ehk 10 prot­sen­ti vähem.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku vald saab rii­gilt kok­ku 741 877 eu­rot. Sel­lest sum­mast suu­na­tak­se 174 902 eu­rot tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks, 166 975 eu­rot tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­seks ja 400 000 eu­rot uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks.

Val­la­va­nem And­re Sepp kom­men­tee­ris, et tä­nu rii­gi abi­le peab tä­na­vust ee­lar­vet kär­pi­ma vä­hem ning ära jät­ma vä­hem in­ves­tee­rin­guid, kui esial­gu ar­va­ti: „Meil oli ee­lar­ves pla­nee­ri­tud lae­nu abil suur in­ves­tee­ring, 1,3 mil­jo­nit eu­rot Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­seks. Se­da juur­dee­hi­tust tä­na­vu ei tu­le. Ole­me moo­dus­ta­nud kär­pe­ka­va koos­ta­mi­seks töö­rüh­ma, juu­nis esi­tab töö­rühm et­te­pa­ne­kud li­saee­lar­ves­se. Tee­des­se saa­me tä­nu rii­gi toe­tus­ra­ha­le loo­de­ta­vas­ti in­ves­tee­ri­da sa­ma pal­ju, kui ka­van­da­si­me.“

Tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne oli val­la­va­ne­ma sõ­nul nel­ja kuu­ga li­gi 10 prot­sen­ti ka­van­da­tust vä­iksem.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na­le an­nab riik kok­ku 353 907 eu­rot, mil­lest 69 246 on tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks, 84 661 eu­rot tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­seks ja 200 000 eu­rot uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks.
Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann lau­sus, et Lok­sal on va­ja pal­ju te­ha: „Bus­si­ter­mi­na­li re­konst­ruee­ri­misp­ro­jekt on ole­mas, hoo­ne tu­leks kor­da te­ha, sa­mu­ti Pos­ti tä­nav. Kin­del plaan on võt­ta et­te mi­da­gi sel­list, mil­le saab lõ­pu­ni val­mis.“

Lok­sal lin­na­le lae­kus tu­lu­mak­su ap­ril­li al­gu­se sei­su­ga li­gi 20 000 eu­rot vä­hem, kui oli ka­van­da­tud. Lin­na­pea mär­kis, et ko­roo­nak­rii­sist tin­gi­tud te­ge­lik puu­du­jääk sel­gub poo­le­tei­se kuu pä­rast.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­lad ot­si­vad val­la­va­ra ma­jan­da­mi­se efek­tiiv­se­mat mu­de­lit
Järgmine artikkelAugus­tis eten­dub Ani­ja mõi­sas „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“