Tuleo­hu­tus al­gab meist en­dist

175
LIINA VALNER.

LII­NA VAL­NER,
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se ko­mmu­ni­kat­sioo­ni­juht

Kül­ma­de il­ma­de saa­bu­des al­gab taas pe­riood, mil pääst­jad saa­vad pal­ju väl­ja­kut­seid, mis seo­tud hoo­ne­tu­le­kah­ju­de­ga. Sel­li­seid õn­ne­tu­si on äär­mi­selt liht­ne ära hoi­da ja kind­las­ti ta­sub tu­leo­hu­tu­sa­la­sed tead­mi­sed eda­si an­da kõi­ki­de­le pe­re­liik­me­te­le, ka sa­ge­li ük­si ko­dus ole­va­te­le koo­li­las­te­le ning ük­sin­da ela­va­te­le va­ne­ma­te­le ini­mes­te­le. Tu­leo­hu­tus al­gab meist en­dist.

Pea­mi­sed põh­ju­sed, mil­lest tu­le­kah­jud al­gu­se saa­vad, on hoo­le­tu suit­se­ta­mi­ne, toi­du kõr­be­mi­ne, va­les­ti pai­gal­da­tud või hool­da­ma­ta jäe­tud elekt­ri­sead­med ja loo­mu­li­kult küt­te­kol­ded, mil­les ka­su­ta­tak­se tah­ket kü­tust. Küt­te­kol­le­te oma­ni­kud unus­ta­vad sa­ge­li, et iga küt­te­hooa­ja al­gu­ses peab korst­na pu­has­ta­ma korst­na­püh­ki­ja.

Küt­te­kol­deid on olu­li­ne re­gu­laar­selt ja kor­rekt­selt hool­da­da, sest vas­ta­sel ju­hul võib neist al­gu­se saa­da tu­le­kah­ju. Küt­te­pe­rioo­di eel ja ajal peab mee­les pi­da­ma, et iga ela­ni­ku ko­hus­tus on hoi­da hoo­ne kors­ten ja tah­ma­lõõ­rid pra­gu­de­ta ja puh­tad. Tah­ke­küt­te­ga ela­mis­tes peab li­saks suit­suan­du­ri­le kind­las­ti ole­mas ole­ma ka vin­gu­gaa­sian­dur, mis muu­tub ko­hus­tus­li­kuks 2022. aas­ta al­gu­sest, kuid soo­vi­ta­me see soe­ta­da ju­ba va­ra­kult!

Plii­ti, ma­ja- või sau­naah­ju tu­leb küt­ta mõõ­du­kalt. Liig­küt­mi­ne on hoo­ne­te süt­ti­mi­se üks le­vi­nu­maid põh­ju­seid. Ahi hak­kab soo­ja and­ma al­les siis, kui küt­mi­sest on vei­di ae­ga möö­das. Kül­ma­de il­ma­de­ga kü­ta üks ah­ju­täis kaks ku­ni kolm kor­da päe­vas.

Ära sul­ge siib­rit lii­ga va­ra. Ära ehi­ta ise küt­te­sead­meid, usal­da see töö pott­se­pa hoo­leks. Pott­sep­pa­de kon­tak­te edas­tab pääs­tea­la in­fo­te­le­fon 1524. Pott­sep­pa­de kon­tak­te on või­ma­lik lei­da le­helt pottsepad.ee.

Tuhka kogu jahtunult mittepõlevasse kaanega ämbrisse ja hoia hoonest ning põlevmaterjalist eemal. Ära ladusta põlevmaterjali küttekolde ees ega vahetus läheduses.
Kui müüritud kütteseadmel esineb pragusid või sisse langenud telliseid, kutsu kohale kutsetunnistust omav pottsepp.

Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Võimalusel (eriti kamina puhul) kasuta lehtpuid. Kui küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), tuleb küttekeha tihedamini hooldada.

Nii kamina kui ahju ukse ees peab olema tulekindlast materjalist kaitse. Uksega kütteseadme puhul vähemalt 40 cm jagu koldeava ees ja 10 cm külgedel ning ukseta kütteseadme puhul 75 cm koldeava ees ja 15 cm külgedel. Tulekindel ala olgu pigem suurem, kui väiksem.

Kõigel ei jõua igapäevaselt silma peal hoida ja valvata, kuid just seepärast ongi suitsuandur suurepärane abimees. Töökorras suitsuandur teavitab tuleohust minuti jooksul. Ent saab aidata vaid juhul, kui kontrollime testnupu vajutamisega anduri korrasolekut üks kord kuus. Sellest annab meie usin sõber teada valjuhäälse piiksatusega. Kui aga suitsuandur regulaarseid vaikseid piiksatusi hakkab tegema, on see märk, et on aeg patareid vahetada või toode uue vastu vahetada. Anduril on soovituslik tööiga 3-10 aastat. Arvestades, et suitsuandur on kohustuslik aastast 2009, on paljudes kodudes aeg andur välja vahetada. Suitsuandur on meie kõige odavam elukindlustus!

Kui tunned, et vajad tule­ohu­tustalast nõu, siis kutsu ko­ju päästjad. Me aitame ka an­du­ri paigaldamisega. Ko­du­nõus­tamise saad tellida pääste­ala infotelefoni 1524 kau­du. Nõustamine on tasuta. Roh­kem koduse tuleohutuse koh­ta vaata kodu­tu­le­ohu­tuks.ee ja palu seda kind­lasti vaadata ka oma pere las­tel.

Eelmine artikkelKinnisvaraturu raske aasta lõppes siiski hästi
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le