Ani­ja val­la va­li­mis­de­ba­tid

213
Anija vald.

Ani­ja val­las on kol­mel pü­ha­päe­val va­li­mis­de­ba­tid, ku­hu oo­da­tak­se oma sei­su­koh­ti tut­vus­ta­ma ning kü­si­mus­te­le vas­ta­ma kõi­gi ni­me­kir­ja­de esin­da­jaid. Esi­me­ne koh­tu­mi­ne oli möö­du­nud pü­ha­päe­val Aeg­vii­dus. Osa­le­sid va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus ning Kes­ke­ra­kon­na ja Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja­de esin­da­jad. Kui­gi rah­va­ma­ja saa­li oli kan­di­daa­ti­de­ga koh­tu­ma tul­nud vaid 3 ela­nik­ku, kes­tis debatt kaks tun­di, kan­di­dee­ri­jad tut­vus­ta­sid va­li­misp­rog­ram­me ning vas­ta­sid mo­de­raa­to­ri ja kuu­la­ma tul­nud ini­mes­te kü­si­mus­te­le. Sel pü­ha­päe­val, 3. ok­toob­ril on val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te va­li­mis­de­batt Ala­ve­res, 10. ok­toob­ril Keh­ras. Ala­ve­res ju­hib de­bat­ti Val­do Sööt, Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res Sven Sum­berg.

Eelmine artikkelVoo­se Päi­ke­se­ko­dus män­gi­tak­se „Pa­lu­sa­lu“ veel kaks kor­da
Järgmine artikkelSõnumitoojas 29. septembril