Ani­ja val­la üri­tus­tel va­li­misp­ro­pa­gan­da kee­la­tud

47
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et val­la al­la­su­tus­te ja sih­ta­su­tus­te kor­ral­da­tud ava­li­ke­le üri­tus­te­le ei lu­ba­ta va­li­mis­lii­te ega era­kon­da­de esin­da­jad oma tel­ki­de või lau­da­de­ga oma va­li­misp­lat­vor­mi tut­vus­ta­ma ega po­lii­ti­list rek­laa­mi te­ge­ma. Val­la­va­lit­sus aru­tas se­da, sest val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa soo­vis sei­su­koh­ta, kas võiks lu­ba­da sü­gi­ses­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­jaid ko­ha­li­ke­le üri­tus­te­le kam­paa­niat te­ge­ma või mit­te. Val­la­va­lit­sus se­da ei toe­ta­nud, ku­na va­li­mi­sa­gi­tat­sioo­ni pii­ran­guid on olu­li­selt lee­ven­da­tud ja era­kon­da­del ning va­li­mis­lii­tu­del on pii­sa­valt muid või­ma­lu­si oma va­li­misp­lat­vor­mi tut­vus­ta­mi­seks ja va­li­mi­sa­gi­tat­sioo­ni te­ge­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku noor­las­kur sai Eu­roo­pa tšem­pio­naa­dil tu­le­rist­sed
Järgmine artikkelAeg­vii­du õpi­las­te­le mui­nas­ju­tu­- võist­lus­te pree­miad