Aeg­vii­du õpi­las­te­le mui­nas­ju­tu­- võist­lus­te pree­miad

21
RASMUS TARASSOV.

Lau­päe­val, 5. juu­nil an­ti Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­ses üle Sten Roo­si tä­na­vu­se mui­nas­ju­tu­võist­lu­se au­hin­nad. 29. kor­da toi­mu­nud võist­lu­sel võit­sid Aeg­vii­du koo­li õpi­la­sed 4 pree­miat. Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­se au­hin­na päl­vi­sid 8. klas­si õpi­la­ne Ras­mus Ta­ras­sov mui­nas­ju­tu „Kui­das Katk Ant­sul kü­las käis” ning He­le­na Land 5. klas­sist mui­nas­ju­tu eest „Ime­lik raa­mat“. Aeg­vii­du koo­li kaks 8. klas­si õpi­last võit­sid mit­me­te näi­den­di­te ja raa­ma­tu­te au­to­ri Liis Sei­na au­hin­na. Need on He­le­na Raa­va, kes kir­ju­tas mui­nas­ju­tu „Ka­ran­tii­nis kleit“ ning Ma­ria Kub­ja mui­nas­ju­tu eest „Nõid ja kuld­ka­la­ke“. Aeg­vii­du õpi­las­te ju­hen­da­ja on õpe­ta­ja An­ne­liis Lib­lik. Mui­nas­ju­tu­võist­lu­se al­ga­ta­sid aas­tal 1993 Haap­sa­lust pä­rit Ants ja Ann Roos oma po­ja Ste­ni mä­les­tu­seks, ala­tes 2018. aas­tast kor­ral­dab võist­lust Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­kus. Võist­lu­sest võ­ta­vad osa 11-15aas­ta­sed lap­sed, tä­na­vu saa­de­ti võist­lu­se­le 182 mui­nas­jut­tu 43 koo­list.