Raa­si­ku noor­las­kur sai Eu­roo­pa tšem­pio­naa­dil tu­le­rist­sed

368
Ees­ti juu­nio­ri­de kaar­ra­ja võist­kond osa­les Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Hor­vaa­tias Osi­je­kis koos­sei­sus Aron Loo­tus, Gre­gor Pre­hing, tree­ner Pee­ter Päkk ja Pee­ter Jü­ris­son. Fo­to era­ko­gu

15aas­ta­ne Gre­gor Pre­hing on tei­nud olüm­pia­män­gu­de kav­va kuu­lu­vas lask­mis­vii­sis kii­reid edu­sam­me.

Möö­du­nud nä­da­lal Hor­vaa­tias Osi­je­kis lõp­pe­nud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel esin­das 32liik­me­list Ees­ti võist­kon­da ka Raa­si­ku põ­hi­koo­li ka­hek­san­da klas­si õpi­la­ne Gre­gor Pre­hing. Esi­mest kor­da nii kaa­lu­kal rah­vus­va­he­li­sel tiit­li­võist­lu­sel osa­le­nud noor­mees sai al­la 21aas­tas­te kaar­ra­ja (ingl k olym­pic skeet) las­ku­ri­te kon­ku­rent­sis 32. ko­ha. Te­mast ta­ha­poo­le jäi ai­nult üks ri­vaal, paar kuud noo­rem võist­kon­na­kaas­la­ne Aron Loo­tus Pär­nu­maalt. Mees­kond­li­kult sai Ees­ti trio seits­men­da ko­ha.

Tree­ner Pee­ter Päkk pi­das va­ja­li­kuks an­da in­di­vi­duaal­võist­lu­sel seits­men­da ko­ha saa­nud 19aas­ta­se võist­kon­na esi­numb­ri Pee­ter Jü­ris­so­ni kõr­val ka ka­hel ve­ri­su­lis las­kes­port­la­se­le või­ma­lu­se suur­võist­lus­te õhk­kon­da tun­da: „Las­kes­port­la­ne toe­tub pal­ju ko­ge­mus­te­le. Sead­si­me ees­mär­gi, et Gre­gor ja Aron saak­sid va­ra­kult suur­võist­lus­te ka­ras­tu­se.”

Gre­gor Pre­hing rää­kis, et maail­ma tipp­las­ku­ri­te­ga kõr­vu­ti seis­tes tun­dis ta üp­ris tu­ge­vat när­vi­pin­get, kuid tu­le­mus ja koht pa­re­mus­rea lõ­pus kind­las­ti te­ma spor­ti­mi­se in­nus­tust ei ka­han­da­nud: „Kõik tei­sed las­ku­rid olid meist Aro­ni­ga mi­tu aas­tat va­ne­mad ja roh­kem har­ju­ta­nud, olen kaar­ra­ja­ga si­hi­pä­ra­selt te­ge­le­nud al­les eel­mi­sest ke­va­dest saa­dik.”

Kaar­ra­ja las­ku­ri­na rah­vus­va­he­li­se­le tipp­ta­se­me­le kuu­lu­nud Pee­ter Päkk näeb hoo­le-
a­lu­ses suu­ri eel­du­si: „Gre­gor on an­de­kas poiss, tal on vä­ga hea kes­ken­du­mis­või­me, os­kab nii tree­nin­gul kui ka võist­lu­sel en­dast kõik an­da. Kui ta suu­dab kor­ra­pä­ra­selt har­ju­ta­da, siis peaks iga aas­ta­ga mi­ne­ma pa­re­maks.”

Ees­ti las­kur­lii­du te­gev­juht Mee­lis Loit rää­kis, et või­ma­lus pan­na end proo­vi­le Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel an­ti ka­he­küm­ne­le juu­nio­ri­le, võist­kon­da pää­se­mi­seks nor­ma­tii­ve ei sea­tud: „Juu­nio­ri­de Eu­roo­pa meist­riks kroo­ni­tud Kat­rin Smir­no­va oli 2016. aas­tal Tal­lin­nas pee­tud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel vii­ma­ne. See­pea­le öel­di ka nii: miks te vii­mas­te koh­ta­de saa­jaid väl­ja pa­ni­te, see on rah­vus­lik hä­bi! Gre­gor ja Aron said tu­le­rist­sed rah­vus­va­he­li­ses tipp­kon­ku­rent­sis ja tea­vad nüüd, mi­da see en­dast ku­ju­tab. Nad mak­sid koo­li­ra­ha ja õp­pi­sid.”

Isa tut­vus­tas po­ja­le las­kes­por­ti
Gre­gor Pre­hin­gu lask­mi­se hu­vi tär­kas ja­hin­du­se­ga te­ge­le­va isa Hen­rik Pre­hin­gu ees­ku­jul ja in­nus­tu­sel: „Isa on ja­hi­mees ja olin vist 10-11aas­ta­ne, kui sain esi­mest kor­da te­ma ja­hi­püs­si­ga pau­ku te­ha.”

Pre­hin­gute ko­dunt vaid seits­me ki­lo­meet­ri kau­gu­sel asub Pe­nin­gi las­ke­tiir, kus Hen­rik Pre­hing kas­vueas va­nai­sa suu­na­mi­sel lask­mist proo­vis. Ol­les seo­tud las­ke­tii­ru­le taas hoo sis­seand­mi­se­ga, võt­tis isa ka po­ja sin­na kaa­sa. Al­gu­ses te­ge­les noo­ruk tree­ner And­res Ra­tas­sep­pa käe all haav­li­lask­mi­se­ga, mi­da ing­li­se kee­les ni­me­ta­tak­se com­pak spor­ting. Ka­hel aas­tal jär­jest oli ta sel alal Ees­ti pa­re­mu­selt tei­ne juu­nior.

Hen­rik Pre­hing mee­nu­tas: „Com­pak spor­tin­gi ra­da­del, kus ole­me tree­ni­nud, on ka kaks kaar­ra­ja ma­si­nat. Ku­na Geor­gil ei tul­nud kaa­re­mär­ki­de ta­ba­mi­ne häs­ti väl­ja, siis pa­lu­sin Ees­ti pa­ri­mat kaar­ra­ja las­ku­rit Rei­no Vel­les­tet, kas ta võiks po­ja­le vei­di nõu an­da. Al­gu­ses ei läi­nud Gre­gor mõt­test põ­le­ma. Möö­du­nud ke­va­del ei saa­nud Rei­no ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gu­te tõt­tu vä­lis­maa­le tree­ni­ma sõi­ta. Har­ju­ta­si­me koos Män­ni­kul ja Rei­no os­kas te­ha kaar­ra­jal lask­mi­se Gre­go­ri jaoks põ­ne­vaks.”

25aas­ta­ne Rei­no Vel­les­te, kes pür­gis To­kyo olüm­pia­män­gu­de­le ja kes­ken­dub te­gevs­por­di­le, viis noo­ru­ki kok­ku en­da ju­hen­da­ja Pee­ter Pä­ka­ga, kes on ol­nud Soo­me olüm­pia­koon­di­se tree­ner.

Möö­du­nud aas­ta 28. märt­sil alus­tas Gre­gor Pre­hing si­hi­pä­ra­seid kaar­ra­ja tree­nin­guid Pä­ka hoo­le all: „Har­ju­tan vä­he­malt kolm kor­da nä­da­las Män­ni­ku tii­rus. Tree­ning kes­tab nii kaua, ku­ni jak­san või ku­ni tree­ne­ril on ae­ga. Ena­mas­ti la­sen kolm ku­ni ne­li see­riat, igas see­rias kaks­küm­mend viis mär­ki. Tree­nin­gu­le ku­lub pool­teist ku­ni kaks tun­di.”

Va­ne­ma­te olu­li­ne roll
Pee­ter Päkk tõs­tis esi­le va­ne­ma­te olu­list osa las­kes­por­di jä­rel­kas­vu kas­va­ta­mi­sel: „Pad­ru­ni­te, mär­ki­de, tree­nin­gu­te eest tu­leb ta­su­da. Las­kes­por­di­ga saa­vad te­ge­le­da noo­red, kel­le pe­red saa­vad ma­jan­dus­li­ku koor­mu­se en­da pea­le võt­ta.”

Hen­rik Pre­hing pi­das po­ja spor­di­te­ge­mi­se toe­ta­mist ene­sest­mõis­te­ta­vaks: „Toe­ta­me nii kaua, ku­ni suu­da­me. Kui hak­ka­vad tu­le­ma pa­re­mad tu­le­mu­sed, siis saab min­na kel­le­gi käest toe­tust kü­si­ma. Ma po­le Gre­go­rit spor­ti­ma sun­di­nud, olu­li­ne on te­ma en­da ta­he.”

Eelmine artikkelRattaringi ratastega sõitma!
Järgmine artikkelAni­ja val­la üri­tus­tel va­li­misp­ro­pa­gan­da kee­la­tud