Anija valla eelarves on sotsiaaltoetusteks ligi 65 000 eurot

1332

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmiseks on eelarves 46 410 eurot, sissetulekust sõltuvateks toetusteks 18 500 eurot.

Anija valla praegune sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord kehtib 2014. aasta algusest, 1. juulist muudeti vaid selle sünnitoetuste osa – enam ei pea lapsevanemad sünnitoetuse saamiseks olema Anija valda sisse kirjutatud vähemalt aasta enne lapse sündi, vaid olema valla elanikud enne lapse sündi.
„Sel aastal ei näinud me vajadust sotsiaaltoetuste korda muuta, kuid elu muutub sotsiaalsfääris väga kiiresti ja ei saa välistada, et see vajadus tekib varsti,“ ütles abivallavanem Marge Raja.
Ta lisas, et Anija vallas on võetud suund toetada abivajajaid pigem teenuste kui rahaga. Kui näiteks üksi elaval pensionäril on olnud erakorralisi väljaminekuid ning ta soovib ühel kuul toetust toidu ostmiseks, siis pakutakse talle toiduaineid: „Teeme koostööd toidupangaga. Kord nädalas käib meie sotsiaaltöötaja sealt läbi ning saame oma abivajajatele toidupakid. Nädalas saab toidupaki keskmiselt kolm kuni neli inimest või peret.“
Teine näide: vallalt küsib toetust inimene, kelle vanem on paigutatud hooldekodusse, kuid tema pension ei kata hooldekodu kohatasu, mõnikümmend eurot jääb puudu. Sellisel juhul püüab vallavalitsus aidata esmalt otsida vanurile soodsamat hooldekodukohta.
Marge Raja sõnul ei tähenda sotsiaaltoetuste asemel abiküsijaile sotsiaalteenuste pakkumist seda, et vallavalitsus oleks kade. „Sageli on sotsiaaltöötajate pakutav lahendus ka inimestele endile hoopis mugavam ja kasulikum kui ühekordne rahaline toetus.“
Rahalise abi taotlejaid on abivallavanema sõnul päris palju. Kui inimene pöördub vallavalitsusse sooviga saada sotsiaaltoetust, viivad sotsiaaltöötajad temaga esmalt läbi nõustamise ehk vestlevad inimesega. Sedasi selgitatakse välja tegeliku abi vajadus ning pakutakse ühekordsele rahalisele abile alternatiivseid lahendusi. Kellel on tõesti vaja rahalist toetust, kirjutab avalduse ning need vaatab läbi sotsiaalkomisjon. Ühekordseid toetusi  saab  igas  kuus  ligi  30  inimest.
„Laustoetamist ei ole, see on vajadusepõhine. Toetusi saavad iga kord erinevad inimesed,“ lausus Marge Raja.
Kõik sissetulekust sõltuvad toetused on seotud toimetulekupiiriga. Anija vallas on toimetulekupiiriks kinnitatud pool vabariigi valitsuse kehtestatud miinimumpalgast ühe pereliikme kohta. See tähendab, et tänavu on toetust võimalik taotleda inimesel või perel, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on vähem kui 195 eurot kuus.
2014. aastal maksti vallaeelarvest kohalikke toetusi välja 49 606 eurot, tänavu on selleks planeeritud 64 910 eurot. Sissetulekust sõltuvaid toetusi on eelarvesse kavandatud 18 500 eurot ehk enam-vähem sama palju, kui kulus eelmisel aastal. Suurenenud on sissetulekust mittesõltuvate toetuste eelarve, mis 2015. aastal on 46 410 eurot, eelmisel aastal kulus 31 592 eurot. Kasvu põhjus on sünnitoetuse suurendamine eelmisel aastal, seetõttu kavandatakse sünnitoetuseks sel aastal varasemaga võrreldes kaks korda suuremat summat – tänavuses eelarves on selleks 25 100 eurot.
Abivallavanem selgitas, et vallaeelarvesse planeeritakse sotsiaaltoetuste summad reeglina eelmise aasta põhjal ning lähtudes volikogu kehtestatud otsustest.
„Jälgime muidugi ka sotsiaalmajanduslikku olukorda, statistikat töötute arvu kohta ning analüüsime sotsiaalvaldkonna töötajatega, millised sihtgrupid on sel aastal prioriteetsed,“ sõnas ta.
Praegu on ühekordsete toetuste põhilised sihtrühmad töötud, toimetulekutoetuse saajad, töövõimetuspensionärid ja inimesed, kes parasjagu vormistavad töövõimetust.
Tänavu on sissetulekust sõltuvatest toetustest kõige suuremad summad kavandatud laste toitlustamise toetuseks – 4500 eurot, igapäevase toimetuleku toetuse soodustamise toetuseks – 4000 eurot ja erakorralisteks toetusteks – 3300 eurot.

Kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad Anija vallas
Sissetulekust mittesõltuvad toetused: sünnitoetus 320 eurot; sünnipäevatoetus 80-, 85-, 90- ja 95aastasele ning alates 101aastasest igal aastal 20 eurot, 100aastasele 100 eurot koos kingitusega; kommipakid eelkooliealistele lastele ning Anija valla koolides ja lasteasutustes käivatele lastele ja kinkepakid suurperedele; koolilõuna toetus Kehra gümnaasiumi kõigile 10.-12. klassis õppivatele lastele; matusetoetus 150 eurot.
Sissetulekust sõltuvad toetused: koolitoetus 35 eurot ühe lapse kohta, laagritoetus kuni 35 eurot lapse kohta, laste toitlustamise toetus (makstakse riskiperede lasteaia, põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuste õpilastele), küttetoetus kuni 65 eurot, tervisetoetus kuni 35 eurot, igapäevase toimetuleku soodustamise toetus kuni 65 eurot, erakorraline toetus kuni 350 eurot, transporditoetus kuni 35 eurot. Vallavalitsusel on õigus erandkorras määrata piirmääradest suurem toetus.