Ani­ja val­la ee­lar­ve

59
Anija vallamaja

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 26. veeb­rua­ril ühe­hääl­selt ehk 19 poolt­hää­le­ga val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 13 236 517 eu­rot ja põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud 13 139 412 eu­rot. Mak­su­tu­lu­de lae­ku­mist on pla­nee­ri­tud 7 786 100 eu­rot, sel­lest ük­si­k-i­si­ku tu­lu­mak­su 7 545 500 eu­rot, mis on 9,5 prot­sen­ti roh­kem kui lae­kus 2022. aas­tal, ning maa­mak­su 240 600 eu­rot. Kaevandamistasude laekumist on eelarvesse planeeritud 200 000 eurot, tasu vee erikasutusest 180 000 eurot. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­dest lä­heb 7 522 304 eu­rot ehk 61,4 prot­sen­ti ha­ri­du­se­le, 1 216 132 eu­rot ehk 10 prot­sen­ti sot­siaal­seks kait­seks, 1 164 360 ehk 9,5 prot­sen­ti va­ba aja, kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­vu­se­le, 692 451 eu­rot ehk 5,8 prot­sen­ti kesk­kon­na­kait­se­le, 656 520 eu­rot ehk 5,4 prot­sen­ti ma­jan­dus­ku­lu­deks, 626 415 eu­rot ehk 5,1 prot­sen­ti va­lit­se­mis­ku­lu­deks. Re­serv­fon­di suu­rus on 132 365 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­teks on ee­lar­ves 3 639 419 eu­rot, sel­lest 1 054 698 eu­rot saa­dak­se toe­tus­te­na, 2,5 mil­jo­nit eu­rot võe­tak­se lae­nu. Suu­ri­mad in­ves­tee­rin­guob­jek­tid on Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­mi­ne (1 114 560 eu­rot), Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne (1 090 791 eu­rot) ning Las­te­ta­re las­teaia juur­dee­hi­tus (500 000 eu­rot). Lae­ne maks­tak­se tä­na­vu ta­ga­si 750 894 eu­rot ja int­res­se 167 586 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu 7 lii­get al­ga­ta­sid esi­me­he um­bu­sal­da­mi­se
Järgmine artikkelAni­ja val­la kolm tee­ne­te­mär­ki