Ani­ja val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud

330
Anija vald.

Ani­ja vo­li­ko­gu võt­tis 23. jaa­nua­ril vas­tu tä­na­vu­se val­laee­lar­ve. Poolt olid kõik ko­ha­lol­nud 15 vo­li­nik­ku. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 10 116 805 eu­rot, põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud 9 626 698 eu­rot. In­ves­tee­rin­guid on 3,39 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1,53 mil­jo­nit eu­rot saa­dak­se ELi toe­tust, lae­nu on ka­vas võt­ta 1,2 mil­jo­nit eu­rot. Ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su on ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud 5 873 254 eu­rot, mis on 3 prot­sen­ti roh­kem kui lae­kus eel­mi­sel aas­tal. Maa­mak­su ka­van­da­tak­se 240 600 eu­rot, kae­van­da­mis­ta­su 236 000 eu­rot, ta­su vee eri­ka­su­tu­sest 176 000 eu­rot. Rii­gieel­ar­ve toe­tus- ja ta­san­dus­fon­dist saa­dak­se 2 787 569 eu­rot. Per­so­na­li­ku­lu­deks lä­heb ee­lar­vest 5 512 849 eu­rot, see on 8,6 prot­sen­ti roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal. Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks on ar­ves­ta­tud 5,1, teis­te töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks ku­ni 10 prot­sen­ti. Ma­jan­da­mis­ku­lu­deks on eel­ar­ves 3 319 142 eu­rot, see on 2 prot­sen­ti vä­hem kui aas­ta va­rem. 60 prot­sen­ti ku­lu­dest lä­heb ha­ri­du­se­le, 12 prot­sen­ti kul­tuu­ri­le-spor­di­le, üld­va­lit­se­mis­ku­lud on ee­lar­vest 6 prot­sen­ti. Val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­se­le – 1,26 mil­jo­nit eu­rot, Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­se­le ja Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mi­se­le kummalegi 450 000, Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­seks 200 000 eu­rot. Val­la tee­des­se in­ves­tee­ri­tak­se 196 760 eu­rot.

Eelmine artikkelMul­jeid liik­lu­sest Tai ku­ning­rii­gis
Järgmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO on Ani­ja val­la au­ko­da­nik