Mul­jeid liik­lu­sest Tai ku­ning­rii­gis

676
KARLI LAMBOT.

KAR­LI LAM­BOT
Ju­min­dalt

Vii­bi­sin jõu­lu­de ajal ja aas­ta­va­he­tu­sel kaks nä­da­lat Tai ku­ning­rii­gis. Ül­la­tas, et ühel Ka­gu-Aa­sia maal puu­dus liik­lu­ses Ees­ti­le oma­ne när­vi­li­sus. Kee­gi ei sig­naa­li­ta põh­ju­sel, et see võib kut­su­da si­nu liik­lus­va­hen­dis­se kur­ja sur­ma­vai­mu.

Iga päev lii­gel­des ei näi­nud üh­te­gi mõl­ki­de­ga au­tot ega ava­riid. Kui­gi po­lit­seid on nä­ha tun­du­valt har­ve­mi­ni kui meil, val­gus­foo­re ja liik­lus­mär­ke kor­da­des vä­hem, ome­ti kõik toi­mib. Ja vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et rol­le­ri­sõit­ja­test ai­nult vee­ran­dil on peas kiiv­rid, rol­le­ril võib is­tu­da ka 3-4 ini­mest, seal­hul­gas väi­ke­sed lap­sed. Veo­kas­ti­ga sõi­duau­to­del is­tu­tak­se kas­ti ää­rel või too­lil. Ka tuk-tu­kil, mis on val­da­valt Toyo­ta Hi­lu­xid, seis­tak­se ta­ga­luu­gil püs­ti.

Et­te­vaat­lik­kus liik­lu­ses tu­le­ne­vat Tais sel­lest, et puu­dub liik­lus­kind­lus­tus ja ava­rii kor­ral jõud­vat po­lit­sei ko­ha­le al­les paa­ri tun­ni pä­rast.

Eri­ne­valt Ees­tist on va­ne­maid sõi­duau­to­sid vaid ük­si­kuid ja jalg­ra­tas­tel näeb heal ju­hul paa­ri sõit­jat päe­vas. Suur osa rah­vast lii­gub rol­le­ri­tel ja pal­ju on väi­ke­se ku­ba­tuu­ri­ga to­ru­dest teh­tud külg­vank­ri­ga moo­tor­rat­taid nii kau­ba­veoks kui -müü­giks, tih­ti on külg­kor­vil või ko­gu tsik­lil ka­tus peal.

Al­ko­meet­ris­se pu­hu­mi­sest pol­nud Tais mär­ki­gi, sa­mu­ti hel­ku­ri­test, ol­gu­gi et pi­me­dat ae­ga on 12 tun­di öö­päe­vas.

Tai on suur ja võib ol­la eri­ne­vu­si, me lii­ku­si­me Ban­go­ki ja Pat­taya ümb­ru­ses. Kuid kas po­le to­re, kui ei näe üh­te­gi pur­jus ini­mest ja küm­neid kor­di päe­vas nae­ra­ta­tak­se teesk­le­ma­tult ning po­lit­sei pa­lub pea­tu­da sel­leks, et kõi­gi­le au­to­sis­tu­ja­te­le pak­ku­da tops koh­vi ja vee­pu­de­leid.

Sel­le maa liik­lus­ti­he­dus üle­tab tun­du­valt meie oma, aga ka pea­ma­gist­raa­lid on ku­ni ka­hek­sa­rea­li­sed. Par­ki­mi­ne on seal ta­su­ta.