Ani­ja val­da alus­ta­tak­se Ees­ti ühe suu­ri­ma päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mist

49
Lae­nu­le­pin­gu all­kir­jas­ta­sid Tal­lin­nas 23. mail EBRD va­nem­pan­kur AH­MAD EL MO­KA­DEM ja pan­ga Bal­ti rii­ki­de juht TO­MAS KAI­RYS ning KC Ener­gy te­gev­juht MIH­KEL LOO­RITS ja ju­ha­tu­se lii­ge MART PE­LING.

Keh­rast mõ­ne ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le Kau­nis­saa­re kül­la li­gi 90 hek­ta­rit maad ost­nud Ees­ti et­te­võ­te KC Ener­gy ra­jab sin­na 52,5me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­se­par­gi. Pla­nee­ri­mis­tööd on lõ­pu­sir­gel, ehi­ta­mist alus­ta­tak­se 10. juu­nil.

Pih­la­ka päi­ke­se­park (kaar­dil mär­gi­tud pu­na­se­ga) tu­leb Keh­rast paa­ri ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le, lin­na sis­se­sõi­du­teest tei­se­le poo­le maan­teed.

Esi­me­ses eta­pis ra­ja­tak­se sü­gi­seks Keh­ra sis­se­sõi­du­teest tei­sele poole Jä­ga­la-Ko­se maan­teed asuvale kinnistule 7,5me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­se­park, tei­ses eta­pis val­mib sin­na järg­mi­seks sügiseks 45me­ga­va­ti­ne park. Kok­ku pan­nak­se 83 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le 93 366 päi­ke­se­pa­nee­li. Aas­ta­seks elekt­ri ko­gu­too­dan­guks ka­van­da­tak­se li­gi 53 000 me­ga­vat­ti.

OÜ KC Ener­gy in­ves­tee­rib Pih­la­ka päi­ke­se­par­ki 35 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 22 mil­jo­nit eu­rot on lae­nu­ra­ha. Möö­du­nud nel­ja­päe­val kir­ju­ta­sid KC Energy ning Eu­roo­pa Re­konst­rukt­sioo­ni- ja Aren­gu­pan­ga (EBRD) esin­da­jad Tal­lin­nas kor­ral­da­tud mee­dia­ü­ri­tu­sel al­la päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­seks võe­ta­va lae­nu le­pin­gu­le.

Et­te­võt­te te­gev­juht Mih­kel Loo­rits rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Pih­la­ka päi­ke­se­par­gist saab nen­de et­te­võt­te 52. taas­tu­v­ener­gia toot­mi­sük­sus.

„Päi­ke­see­ner­gia hulk Ees­tis vä­ga pal­ju ei kõi­gu – lää­ne pool on se­da tu­le­ne­valt päi­ke­se­pais­te­lis­te tun­di­de ar­vust ja pil­vi­su­sest roh­kem, ida pool vä­hem. Ani­ja val­la pu­hul sai olu­li­seks Keh­ra ala­jaa­mas ol­nud lii­tu­mis­res­surss – ku­na see oli või­ma­lik ka­su­tu­se­le võt­ta, pi­da­si­me pers­pek­tiiv­seks asu­da val­la­ga lä­bi­rää­ki­mis­tes­se siin so­bi­va aren­du­sa­la leid­mi­seks,“ sel­gi­tas ta.

Maa os­te­ti OÜ-lt Keh­ra Ag­ro. Mih­kel Loo­rit­sa kin­ni­tu­sel on te­gu vä­he­väär­tus­li­ku põl­lu­maa­ga: „See oli mei­le ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se suu­nis, et väär­tus­lik­ku põl­lu­maad taas­tu­v­ener­gia aren­da­mi­seks ei to­hi ka­su­ta­da.“

Pä­rast üle ka­he aas­ta ta­ga­si toi­mu­nud ava­tud me­net­lust väl­jas­tas val­la­va­lit­sus 2022. aas­ta al­gu­ses KC Ener­gyle pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Kau­nis­saa­re kül­la Pih­la­ka, Pa­ju, Kop­ra, Nur­me, Le­pa ja Kop­ra­met­sa maa­ük­sus­te­le päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma püs­ti­ta­mi­seks. Nüüd on väl­jas­ta­tud ka ehi­tus­load.

„Ko­gu ala lä­heb päi­ke­se­pa­nee­le täis. Tee­me ter­ri­too­riu­mi­le ka li­gi­pää­su­teed ja ala­jaa­mad, päi­ke­se­park pii­ra­tak­se aia­ga, tee äär­de tu­leb hal­jas­tus, et vä­hen­da­da par­gi vi­suaal­set mõ­ju,“ rää­kis Mih­kel Loo­rits.

Vas­ta­valt pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­le tu­leb ra­ja­da hekk või 10 meet­ri laiu­ne kõrg­hal­jas­tu­se ri­ba Vor­bi, Pih­la­ka ja Saa­re­mäe tee ning päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma va­he­le, sa­mu­ti ta­ga­da kin­nis­tu­le juur­de­sõi­du­tee kor­ras­hoid. Liik­lus par­gi ehi­tu­se ajal hak­kab toi­mu­ma Vor­bi teelt.

Päi­ke­se­par­gi pla­nee­ri­mi­se-pro­jek­tee­ri­mi­se pe­rioo­dil oli maa ren­dil ja seal kas­va­ta­ti te­ra­vil­ja, nüüd on ren­di­le­ping lõ­pe­ta­tud, sest lä­hia­jal lüüak­se tu­le­va­se päi­ke­se­par­gi alal kopp maas­se.

Mih­kel Loo­rits sel­gi­tas, et päi­ke­se­park te­hak­se ka­hes eta­pis see­tõt­tu, et seal on kaks eral­di lii­tu­mis­punk­ti: „Võr­gu­kat­se­tu­sed tu­leb te­ha lii­tu­mis­punk­ti põ­hi­selt. Suu­re­ma pro­jek­ti val­mi­mi­ne ja võr­gu­kat­se­tu­sed võ­ta­vad kauem ae­ga, see­tõt­tu saab väik­sem en­ne val­mis.“

Esi­me­se eta­pi jaoks on pa­nee­lid ole­mas. Keh­ras­se ha­ka­tak­se neid veoau­to­de­ga trans­por­ti­ma eta­pi­ti ko­gu su­ve jook­sul, et ko­ha­lik­ke ela­nik­ke või­ma­li­kult vä­he häi­ri­da. KC Energy te­gev­juht lu­bas, et tu­le­va­se ehi­tu­se juur­de pan­nak­se kon­tak­tid, et ini­me­sed saak­sid pre­ten­sioo­ni­de või kü­si­mus­te kor­ral pöör­du­da.

Ka­su ka ko­ha­li­ke­le
Kü­si­mu­se­le, kas ja mil­list ka­su hak­ka­vad võim­su­selt Ees­ti TOP 5 hul­ka kuu­lu­vast päi­ke­se­par­gist saa­ma Ani­ja val­la ela­ni­kud, vastas Mih­kel Loo­rits, et too­de­tav elek­ter lä­heb küll üht­ses­se võr­ku, aga see loob eel­du­sed, et tu­le­vi­kus saaks piir­kon­da ra­ja­da uu­si et­te­võt­teid.

„Kui ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel on hu­vi os­ta kok­ku­le­pi­tud hin­na­ga elekt­rit ot­se meie päi­ke­se­jaa­mast, saa­me nei­le se­da pak­ku­da, näi­teks sõl­mi­da kok­ku­lep­peid elekt­ri müü­giks mu­nit­si­paal­hoo­ne­te­le. Erai­si­ku­te­le on sel­le või­ma­lu­se pak­ku­mi­ne kee­ru­li­sem, sest nei­le on oma kaab­li meie jaa­ma juur­de too­mi­ne ku­lu­kas in­ves­tee­ring, aga suu­re­ma­te­le tar­bi­ja­te­le näe­me se­da või­ma­lust,“ rää­kis te­gev­juht.

Ta li­sas, et KC Ener­gyl on Ees­ti 7 päi­ke­se­par­gis sõl­mi­tud kok­ku­lep­ped ko­ha­li­ke lam­ba­kas­va­ta­ja­te­ga, kes ka­su­ta­vad par­ke kar­ja­kop­li­na. Sa­ma või­ma­lus on tu­le­vi­kus ka Keh­ras, kui seal oleks lam­ba­kas­va­ta­jaid: „Ter­ri­too­rium on suur, sel­lest suu­rem osa pa­nee­li­de­va­he­li­ne ja -alu­ne ala, kus lam­bad saak­sid roh­tu süüa ja var­ju lei­da.“ Kui lam­baid po­le, saab et­te­võ­te ko­ha­li­ke­le põl­lu­ma­jan­du­set­te­võ­te­te­ga te­ha koos­tööd par­gi niit­mi­seks trak­to­ri­te­ga.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkel1. juu­ni – las­te­päev