1. juu­ni – las­te­päev

6

Lau­päe­val, 1. juu­nil tähistatakse tra­dit­sioo­ni­li­selt las­te­kait­se­päeva, mi­da on Ees­tis ha­ka­tud nüüd las­te õi­gus­te ja heao­lu eest seis­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de et­te­pa­ne­kul ni­me­ta­ma las­te­päe­vaks. Põh­jen­dus on, et rah­vus­va­he­list las­te­kait­se­päe­va on tä­his­ta­tud ees­mär­gi­ga kaits­ta lap­si töös­tu­ses töö­jõu­na ka­su­ta­mi­se eest, kuid see on Eestis oma täht­su­se mi­ne­ta­nud.

Keh­ra rah­va­ma­jas on lastepäeval nu­kue­ten­dus, ter­vi­ta­tak­se uu­si val­la­ko­da­nik­ke ja kuns­ti­de­koo­li õuel tu­leb rat­ta­ral­li. Aeg­vii­du las­te­päe­val on koo­li ees plaa­nis mi­ni­pann­koo­ki­de val­mis­ta­mi­ne ja lõ­bu­sad võist­lu­sed. Aru­kü­las toi­mub lau­päe­val Raa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päev suur­te­le ja väi­kes­te­le.

Eelmine artikkelAni­ja val­da alus­ta­tak­se Ees­ti ühe suu­ri­ma päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mist
Järgmine artikkelPika­ve­re koo­li juu­be­lil ava­ti koo­li esi­me­ses asu­ko­has mä­les­tus­ki­vi