Ani­ja vald kor­ral­dab Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­se idee­kor­je

587
Soodla harjutusvälja võimalike ühendusteede eskiis.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas kait­se­väe po­lü­goo­ni mõ­ju­piir­kon­naks ko­gu val­la.

Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus an­nab vas­ta­valt mul­lu sep­temb­ris kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­tud hea­de ka­vat­sus­te lep­pe­le kait­se­väe har­ju­tu­sa­la­de­ga piir­ne­va­te­le oma­va­lit­sus­te­le sih­tots­tar­be­list toe­tust. Kuu­sa­lu vald saab viie aas­ta­ga kok­ku 710 804,40 eu­rot, aas­tas 142 160, 88 eu­rot – ko­gu kesk­po­lü­goon asub Kuu­sa­lu val­las. Kesk­po­lü­goo­ni pii­ri­naab­ri­le, Ani­ja val­la­le eral­da­tak­se viie aas­ta­ga kok­ku 177 858,20 eu­rot, aas­tas 35 571,64 eu­rot – Ani­ja val­las asub Sood­la har­ju­tu­sa­la.

Val­lad on ot­sus­ta­nud toe­tus­ra­ha ja­ga­da eri­ne­valt. Ani­ja val­las suu­na­tak­se kait­se­mi­nis­tee­riu­mi sih­tots­tar­be­li­ne toe­tus po­lü­goo­ni ja har­ju­tus­väl­ja lä­hi­kon­nas paik­ne­va­te­le kü­la­de­le. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas kä­sit­le­da ko­gu val­da kesk­po­lü­goo­ni mõ­ju­piir­kon­na­na, mis tä­hen­dab, et toe­tus­sum­ma­sid ka­su­ta­tak­se in­ves­tee­rin­gu­teks tee­de­le ja ha­ri­dus­se.

Kü­sit­lus Ani­ja val­la vee­bi­le­hel
Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas val­la vee­bi­le­hel väl­ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja idee­kor­je – ala­tes 17. juu­nist ku­ni 31. juu­li­ni oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid, kui­das lee­ven­da­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­piir­kon­nas ne­ga­tiiv­seid mõ­ju­sid.

Veeb­rua­ris koh­tu­sid val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Sood­la har­ju­tus­väl­ja naab­ru­ses asu­va­te kü­la­de rah­va­ga, et saa­da tea­da ela­ni­ke soo­ve, kui­das võiks kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus­ra­ha ka­su­ta­da. Too­na lei­ti, et mõist­lik oleks viia lä­bi sar­na­ne idee­de ko­gu­mi­ne, na­gu teh­ti möö­du­nud sü­gi­sel ela­ni­ke seas Keh­ra lin­na kes­ko­sa pla­nee­ri­mi­se koh­ta.

„Prae­gu­se idee­kor­je ees­märk on saa­da tea­da ela­ni­ke et­te­pa­ne­kuid ja soo­ve, kui­das ka­su­ta­da kait­se­mi­nis­tee­riu­milt saa­dud toe­tus­ra­ha,“ lau­sus val­la­va­nem.

Tä­na­vu on ka­su­ta­da sel­le ja eel­mi­se aas­ta sum­ma, kok­ku 71 143,28 eu­rot.

Et­te­pa­ne­kuid saab te­ha geo­in­fo­süs­tee­mis EVALD, ku­hu pää­seb val­la ko­du­le­helt lei­ta­va lin­gi kau­du, sis­se saab lo­gi­da ID-kaar­di või mo­biil-ID­ga. Kaar­di­ra­ken­du­ses on ak­ti­vee­ri­tud Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­piir­kond sel­li­selt, et igaü­hel on või­ma­lus kaar­di­töö­riis­ta­de abil mär­ki­da ära ob­jekt või piir­kond, mil­le osas soo­vib et­te­pa­ne­kuid te­ha ning sa­mas kesk­kon­nas on väl­jad, ku­hu oma et­te­pa­nek kir­ju­ta­da ning se­da põh­jen­da­da.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­ala­de­le jää­vad Ani­ja val­last Här­ma­ko­su, Rau­do­ja, Pil­la­pa­lu, Vi­ki­pa­lu ja Koit­jär­ve kü­lad, kuid et­te­pa­ne­kuid, kui­das kait­se­mi­nis­tee­riu­mi sih­tots­tar­be­list toe­tust har­ju­tus­väl­ja ümb­ru­se jaoks ka­su­ta­da, saa­vad esi­ta­da kõik Ani­ja val­la re­gist­ri­järg­sed ela­ni­kud. Au­gus­tis hak­kab val­la­va­lit­sus lae­ku­nud et­te­pa­ne­kuid ana­lüü­si­ma ning ar­ves­tab neid toe­tu­se ka­su­ta­mi­sel.

„Ra­ha on val­laee­lar­ves ole­mas, oo­ta­me ela­ni­ke ideid sel­le ka­su­ta­mi­seks. Kui need tea­da, aru­ta­me har­ju­tus­väl­ja naa­ber­kü­la­de rah­va­ga lä­bi, pa­ne­me pai­ka jär­je­kor­ra ja hak­ka­me vas­ta­valt prio­ri­tee­ti­de­le el­lu vii­ma,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja ko­gu­pin­da­la on li­gi 5865 hek­ta­rit, sel­lest li­gi 38 prot­sen­ti moo­dus­tab Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­sea­la.

Aru­te­lu Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gil
Mai al­gu­ses saa­tis Si­gu­la kü­la­va­nem Ei­ke Mand­re 9 kü­la esin­da­ja­te ni­mel Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le, vo­li­ko­gu esi­me­he­le ja liik­me­te­le et­te­pa­ne­ku keh­tes­ta­da har­ju­tus­väl­ja­de mõ­ju­piir­kon­naks Ko­su, Aru, Il­mas­ta­lu, Kur­si, Hirv­li, Si­gu­la, Liia­pek­si, Kem­ba ja Su­ru kü­la.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas vas­tus­kir­jas, val­la­va­lit­sus on sei­su­ko­hal, et har­ju­tu­sa­la­de mõ­ju haa­rab suu­re­mat ter­ri­too­riu­mi ja roh­kem ini­me­si ning esi­tab vo­li­ko­gu­le eel­nõu mää­ra­ta kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­sest tek­ki­va ne­ga­tiiv­se mõ­ju piir­kon­naks Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­rium. Po­lü­goo­ni ja har­ju­tus­väl­ja ne­ga­tiiv­se mõ­ju lee­ven­da­mi­seks suu­na­ta in­ves­tee­rin­gud Kuu­sa­lu val­la tee­des­se ja ha­ri­du­sa­su­tus­te ta­ris­tus­se.

Val­la­va­nem li­sas, et po­lü­goo­ni­ga piir­ne­vad kü­lad ei ole jää­nud tä­he­le­pa­nu­ta, det­semb­rist 2019 ku­ni det­semb­ri­ni 2020 on pla­nee­ri­tud in­ves­tee­ri­da nen­de kü­la­de ta­ris­tus­se li­gi 243 365 eu­rot: must ka­te Ko­su-Här­ma­ko­su tee 2 ki­lo­meet­ri­le, must ka­te Si­gu­la ring­tee 2,2 ki­lo­meet­ri­le ning Kuu­sa­lu-Kur­si ja Kur­si-Aru tee pin­da­mi­ne. Sa­mal pe­rioo­dil lae­kub Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt 284 322 eu­rot – piir­ne­va­tes­se kü­la­des­se in­ves­tee­ri­tak­se 85 prot­sen­ti saa­da­vast toe­tu­sest. Val­la­va­nem lu­bas, et nen­des­se kü­la­des­se jät­ku­vad va­ja­dus­põ­hi­sed in­ves­tee­rin­gud ka järg­ne­va­tel aas­ta­tel.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu aru­tas po­lü­goo­ni mõ­ju­piir­kon­na mää­ra­mist 10. juu­ni is­tun­gil. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas is­tun­gil, et osa­les hea­de ka­vat­sus­te le­pin­gu koos­ta­mi­ses: „Le­pin­gus on sel­gelt öel­dud, et häi­rin­gu­te piir­kon­nad ja lee­ven­du­sed on oma­va­lit­su­se ot­sus­ta­da. Po­lü­goo­ni pii­ri­kü­la­de­na on kü­la­de et­te­pa­ne­kus ni­me­ta­tud ka Il­mas­ta­lu, mis asub Kuu­sa­lust mõ­ne ki­lo­meet­ri kau­gu­sel, kuid mõ­ju ula­tub Kuu­sa­lu­ni ja kau­ge­ma­le.“

Opo­sit­sioo­ni kuu­luv Ma­dis Jõ­gi nen­tis, et val­lad ja­ga­vad toe­tus­ra­ha eri­ne­valt ja aval­das ka­het­sust, et Kuu­sa­lu vald teeb se­da kõi­ge ine­tu­malt.

Ka Kris­to Pa­lu lei­dis, et 9 kü­la­ga nii­moo­di jõu­ga käi­tu­da on ebaõig­la­ne. And­res Hein­ver mär­kis, õig­la­ne oleks, kui po­lü­goo­ni­ga piir­ne­va­te kü­la­de ela­ni­ke ja maao­ma­ni­ke selt­sing teeks kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga toe­tus­ra­ha koh­ta ot­se­le­pin­gu. Koa­lit­sioo­ni kuu­luv Enn Kirs­man ni­me­tas sel­li­seid sei­su­koh­ti de­ma­goo­giaks ja va­li­ja­te hääl­te püüd­mi­seks, po­lü­goo­nil toi­muv mü­ra mõ­ju­tab laie­mat ala.

Val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu poolt olid 10, vas­tu 7 vo­li­nik­ku, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kor­te­riü­histud saavad park­la­te ra­ja­mi­seks toe­tust
Järgmine artikkelPeningi lahtised meistrivõistlused rannavolles