Anija ja Raasiku vald taot­le­vad tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks eurotoetust

1626

Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­leb KI­Ki kau­du 1,97 mil­jo­nit, Raa­si­ku val­la­va­lit­sus 1,26 mil­jo­nit. Kuu­sa­lu taot­lust veel ei esi­ta­nud.

ERE UI­BO
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Tei­si­päe­val, 17. jaa­nua­ril oli täh­taeg, et esi­ta­da SA­le Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus taot­lus tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se toe­tu­seks. Üle Ees­ti esi­ta­ti 57 taot­lust, mil­le­ga soo­vi­tak­se toe­tust tä­na­va­val­gus­tu­se ta­ris­tu re­no­vee­ri­mi­seks kok­ku 41,5 mil­jo­nit eu­rot. KIK hin­dab taot­lus­te vas­ta­vust toe­tu­se and­mi­se alu­seks ole­va­le mää­ru­se­le. Toe­tu­se saa­jad sel­gu­vad 2017. aas­ta mais.
Ühe ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se koh­ta on taot­lus­voo­rus või­ma­lik ra­has­ta­da 80 ku­ni 1500 tä­na­va­val­gus­tus­punk­ti re­no­vee­ri­mist. Toe­tu­se mak­si­maal­ne sum­ma ühe­le pro­jek­ti­le on 3 mil­jo­nit eu­rot. Toe­tu­se mi­ni­maal­ne osa­kaal abi­kõlb­li­kest ku­lu­dest on 35 prot­sen­ti, mak­si­maal­ne 80.
Toe­tu­s ai­tab kor­ras­ta­da va­na­ne­nud tä­na­va­val­gus­tu­se ta­ris­tut, mil­le tu­le­mu­sel vä­he­neb tä­nu tä­na­päe­vas­te­le val­gus­ti­le ja juh­ti­mis­teh­no­loo­gia­le ener­gia ka­su­ta­mi­ne.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­sus esi­tas KI­Ki­le taot­lu­se 1 973 000 eu­ro saa­mi­seks, et te­ha kor­da ko­gu se­ni­ne tä­na­va­val­gus­tus – asen­da­da va­nad puit- ja be­toon­pos­tid me­tall­pos­ti­de­ga ning va­he­ta­da prae­gu­sed val­gus­tid sääst­li­ke LED-lam­pi­de vas­tu. Ar­ves­ta­tak­se mak­si­maal­se ehk 80prot­sen­di­li­se toe­tu­se­ga.
Det­semb­ris an­dis val­la­vo­li­ko­gu omao­sa­lu­se ta­su­mi­seks aas­ta­tel 2017-2018 ga­ran­tii. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli ga­ran­tee­ri­da 250 000 eu­ro suu­ru­ne omao­sa­lus ning taot­le­da KI­Kilt toe­tust Keh­ra ja Ala­ve­re tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks. Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de et­te­pa­ne­kul suu­ren­da­ti ga­ran­tee­ri­tud oma­osa­lust 400 000 eu­ro­ni, et oleks või­ma­lik re­no­vee­ri­da Ani­ja val­la ko­gu ole­ma­so­lev tä­na­va­val­gus­tus.
Eel­mi­sel aas­tal tel­lis val­la­va­lit­sus tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­se eelp­ro­jek­ti. Sel­le te­gi Leon­hard Weiss Ener­gy AS ning pro­jekt mak­sis 35 256 eu­rot.
„Ole­me üks vä­he­seid oma­va­lit­su­si, kes tel­lis oma ku­lul eelp­ro­jek­ti. See ei lä­he abi­kõlb­li­ke ku­lu­de hul­ka, kuid nüüd oli liht­sam koos­ta­da ra­ha­taot­lust – meil oli täp­ne üle­vaa­de, mi­da va­ja­me ja soo­vi­me,“ sõ­nas ma­jan­duss­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok
Eelp­ro­jekt hõl­mab kõi­ki asu­laid, kus on tä­na­va­val­gus­tus ka prae­gu – pea­le Keh­ra lin­na ja Ala­ve­re veel Leht­met­sa, Ala­ve­re, Ani­ja, Üle­jõe, Voo­se ja Här­ma­ko­su kü­la. Mu­ja­le sel­le meet­me abil tä­na­va­val­gus­tust ra­ja­da ei saa, eu­ro­toe­tust saab taot­le­da vaid ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks: „Küll aga on või­ma­lik ole­ma­so­le­vaid lii­ne kor­ras­ta­da ja ti­hen­da­da, vei­di üm­ber pai­gu­ta­da, sest uus ta­ris­tu prae­gu­se­ga kind­las­ti ei so­bi, LED-val­gus­ti­te pu­hul tu­leb muu­ta la­ter­na­pos­ti­de va­he­kau­gu­seid. Mõ­nes ko­has tu­leb lii­ni loo­gi­li­seks jät­ka­mi­seks li­sa­da üks-kaks val­gus­tit, kuid pä­ris uu­si lii­ne ku­sa­gi­le te­ha ei saa.“
Tä­na­va­val­gus­tus­pos­te, mil­le re­no­vee­ri­mi­seks ra­ha taot­le­tak­se, on Ani­ja val­las 586. Pro­jek­tist jää­vad väl­ja vaid möö­du­nud aas­tal Keh­ras uue tä­na­va­val­gus­tu­se saa­nud Põh­ja tä­nav ning Kau­nis­saa­re-Keh­ra kerg­liik­lus­tee.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku vall­va­nem tut­vus­tas jaa­nua­ris pro­jek­ti vo­li­ko­gu­le – ta sõ­nas, et plaa­nis on Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kus asen­da­da 642 val­gus­tit, maan­da­da 26,6 ki­lo­meet­rit maa­kaab­lit, va­he­ta­da 575 puit- ja be­toon­pos­ti me­tall­pos­ti­de vas­tu. Kõik va­nad ja amor­ti­see­ru­nud pos­tid ja lam­bid on plaa­nis väl­ja va­he­ta­da ja asen­da­da LED-la­hen­dus­te­ga, kõik õhu­lii­nid asen­da­da maa­kaab­li­te­ga, luua val­gus­tu­se ühist juh­ti­mis­süs­teem.
Val­la hal­du­so­sa­kon­na juht An­do Liiv: „KI­Ki mee­de hõl­mab ai­nult ole­ma­so­le­va­te val­gus­ti­te uuen­da­mist ja neid tä­na­vaid, kus val­gus­tus üld­se puu­dub, see mee­de ei hõl­ma. Küll aga lu­bab an­tud mee­de va­ja­du­sel täien­da­va­te val­gus­ti­te pai­gal­da­mist, et ta­ga­da üht­ne ja loo­gi­li­ne val­gus­tus. Kit­sas­koh­ti, kus prae­gu val­gus­tus puu­du­lik, on Raa­si­ku val­las pal­ju ja need on plaa­nis pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus la­hen­da­da.”
Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on kon­sul­tan­di ar­vu­tus­te ko­ha­selt 1 575 344 eu­rot, omao­sa­lus 20 prot­sen­ti oleks Raa­si­ku val­la­le 315 068 eu­rot. Toe­tust on plaa­nis kü­si­da 80 prot­sen­ti ehk 1 260 275 eu­rot.
Val­laee­lar­ve pro­jek­tis on tä­na­vu tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks 200 000 eu­rot, juur­de oleks va­ja lei­da üle 115 000 eu­rot. Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et kui lä­heb õn­neks, saab ha­ka­ta ehi­tu­seks et­te val­mis­ta­ma ju­ba käe­so­le­val aas­tal, kuid tõ­des, et val­la­va­lit­sus võib jää­da taot­le­mi­sel joo­ne al­la, ku­na ee­lis on seal, kus toe­tust taot­leb äriü­hing.
Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus plaa­nis esi­ta­da taot­lu­se Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga ale­vi­ku tä­na­va­val­gus­tu­se ta­ris­tu re­no­vee­ri­mi­seks, ka sel­le pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on üle mil­jo­ni.
Kuu­sa­lu val­la aren­dus- ja val­la­va­ras­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et pro­jek­ti käi­ma­so­le­vas­se voo­ru siis­ki ei esi­ta­tud: „Kon­ku­rents on vä­ga ti­he ja meie val­gus­tus ei ole nii hal­vas sei­sus, et ole­ma­s­ole­va­te and­me­te­ga esi­me­sest voo­rust saa­da po­si­tiiv­set ot­sust. Suu­na­me jõu sü­gi­ses­se voo­ru.”

Eelmine artikkelSel­gu­sid maa­kon­na meist­rid si­se­ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu fil­mik­lu­bi taas­tab va­nu ko­ha­lik­ke fo­to­sid