Keh­ra güm­naa­sium kor­ral­das Ees­ti sün­ni­päe­va pu­hul pre­si­den­ti­de pa­raa­di

62
Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­sed pre­si­den­ti­de­na (pa­re­malt va­sa­ku­le): TA­VO JO­HAN­NES NEIO (Kons­tan­tin Päts), MIH­KEL PARM (Len­nart Me­ri), IND­REK NOOR (Ar­nold Rüü­tel), RIS­TO UNT (Too­mas Hend­rik Il­ves), ME­RI­LIN ARU­METS (Kers­ti Kal­ju­laid) ja MAT­TIAS OLESK (Alar Ka­ris). Fo­to An­ne Tan­ne

Keh­ra güm­naa­sium tä­his­tas sel aas­tal Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päev ta­va­pä­ra­sest eri­ne­valt, pre­si­den­ti­de pa­raa­di­ga – koo­liõue­le ri­vis­ta­tud koo­li­kaas­la­si ter­vi­ta­sid õpi­la­sed, kes ke­has­ta­sid rii­gi viit eel­mist ning ka prae­gust pre­si­den­ti. Üks­haa­val sam­mu­sid nad üle­jää­nud koo­li­pe­re eest lä­bi, igaüks ter­vi­tas paa­ri klas­si ning lõ­puks pi­da­sid koo­lit­re­pil ühi­se kõ­ne ehk esi­ta­sid kõi­gi pre­si­den­ti­de tun­tu­maid tsi­taa­te. See­jä­rel pi­das peo­kõ­ne Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal. Pa­raa­di lõ­pus lah­ku­sid lap­sed klas­si­de kau­pa pi­du­li­ku mar­si saa­tel laia­li kah­te koo­li­maj­ja. Koo­li­söök­las pa­ku­ti rah­vus­lik­ku söö­ki, mul­gi­put­ru ja ki­lu­või­lei­ba.

Koo­li va­ne­ma koo­liast­me juht, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Pi­ret Ur­met rää­kis, et se­da, kui­das tä­his­ta­da tä­na­vu Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va, ha­ka­ti ka­van­da­ma no­vemb­ris-det­semb­ris. Ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu ot­sus­ta­ti, et pi­du toi­mub õues, sel­lest sün­dis idee te­ha Tal­lin­nas Va­ba­du­se väl­ja­kul toi­mu­va sõ­ja­väe­pa­raa­di ees­ku­jul pa­raad: „Aga pa­raa­dil peab ju ole­ma pre­si­dent. Meie ot­sus­ta­si­me tut­vus­ta­da las­te­le Ees­ti kõi­ki pre­si­den­te ning et se­da tee­vad õpi­la­sed ise.“

Lap­sed, kes pre­si­den­te ke­has­ta­sid, va­li­ti sel­le jär­gi, kes tun­dus ühe või tei­se pre­si­den­di rol­li kõi­ge pa­re­mi­ni: „Mõ­ni so­bis ju­ba vä­li­mu­selt, aga ar­ves­ta­si­me ka, et nad olek­sid sel­ge ja kõ­la­va hää­le­ga ning õp­pi­mi­ses tub­lid ja se­da rol­li vää­rik­sid.“

Kons­tan­tin Pät­si rol­lis oli 9. klas­si õpi­la­ne Ta­vo Jo­han­nes Neio, Len­nart Me­ri ke­has­tas Mih­kel Parm 8. klas­sist, Ar­nold Rüüt­lit 11. klas­si õpi­la­ne Ind­rek Noor, Too­mas Hend­rik Il­vest abi­tu­rient Ris­to Unt, Kers­ti Kal­ju­lai­di 11. klas­si õpi­la­ne Me­ri­lin Aru­mets ning prae­gu­se pre­si­den­di Alar Ka­ri­se rol­lis oli Mat­tias Olesk 10. klas­sist.

Ema­kee­leõ­pe­ta­jad ai­ta­sid las­tel pre­si­den­ti­de tsi­taa­te ot­si­da ja õp­pi­da. Kuns­tiõ­pe­ta­ja An­ne Tan­ne oli sti­list, pi­di uu­ri­ma, mil­lis­tes riie­tes pre­si­den­did tal­vel rin­gi lii­ku­sid, ot­si­da sar­na­seid rii­dee­se­meid ja neid sel­ga so­bi­ta­da.

Pi­ret Ur­met sõ­nas, et so­bi­lik­ke rõi­vaid saa­da ei ol­nud liht­ne, kui­gi kuu­lu­ta­ti ka sot­siaal­mee­dias, lei­ti üks man­tel al­les vii­ma­sel päe­val. Lap­sed nä­gid pä­ris esin­dus­li­kud väl­ja, ar­vas ta.

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­tor va­li­tak­se ava­li­ku kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se­ga
Järgmine artikkelAruküla jääväljak on veel avatud