Ani­ja vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­jad käi­vad ühi­selt rah­va­ga koh­tu­mas

1069

Kaks va­li­mis­koo­so­le­kut olid eel­mi­sel nä­da­lal, viis on sel­lel nä­da­lal.

Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­vad ne­li ni­me­kir­ja – Re­for­mie­ra­kond, Kes­ke­ra­kond, Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit ning va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus alus­ta­sid eel­mi­sel nä­da­lal ühi­seid va­li­mis­koo­so­le­kuid val­la eri pai­gus. Esi­me­ne rah­va­ga koh­tu­mi­ne oli lau­päe­val, 30. sep­temb­ril Pikval, tei­ne pü­ha­päe­val, 1. ok­toob­ril Keh­ras. Ees on koh­tu­mi­sed Ani­jal, Aeg­vii­dus, Ala­ve­res, Lil­lis ja Voo­sel.
„Ne­li aas­tat ta­ga­si te­gi­me oma va­li­mis­lii­du kõ­ne­koo­so­le­kud, sin­na tu­lid ka teis­te ni­me­kir­ja­de kan­di­daa­did. Mõt­le­si­me nüüd, miks me ük­si pea­me koh­tu­mi­si or­ga­ni­see­ri­ma, tee­me siis ju­ba ühi­selt,“ rää­kis va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus esin­da­ja Jaan Oruaas.
Pik­va selt­si­maj­ja kü­la­rah­va mihk­li­päe­va­peo­le olid, na­gu ne­li aas­tat ta­ga­si, kut­su­tud kõi­gi val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jad. Re­for­mie­ra­kon­na esi­num­ber Peep Kask küp­se­tas pann­koo­ke. Kü­la­kos­ti, nii ma­gu­sat kui su­ve­nii­re ja ka valimislehti, tõid kaa­sa kõi­ki­de va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­jad. Kõik said või­ma­lu­se end tut­vus­ta­da ja rää­ki­da oma va­li­misp­rog­ram­mist, osa­le­da vik­to­rii­nis ning vas­ta­ta kü­la­rah­va kü­si­mus­te­le.
„Kü­si­mu­sed olid tee­de re­mon­ti­de ja bus­si­liik­lu­se koh­ta, aga uu­ri­ti ka, kas Keh­ras­se on ka­vas ehi­ta­da uju­la, kas vald hak­kab toe­ta­ma hu­vi­rin­gi­des käi­vaid lap­si ning mis saab Lil­li poo­le­lio­le­vast rah­va­ma­jast. Aeg­vii­du val­la­va­ne­malt kü­si­ti, kas sin­na jääb val­la­va­lit­su­se vas­tu­võ­tu­punkt ning teh­ti et­te­pa­nek pan­na Vet­la kau­du sõit­ma buss Ne­li­jär­ve­le. Vä­ga pal­ju kü­si­ti vo­li­ko­gu kan­di­daa­ti­delt ka per­so­naal­selt, nel­ja sil­ma all,“ rää­kis Pik­val elav Ma­rian­ne Leis.                Loe ka lk 5

Eelmine artikkelLai­ri­ba­võr­gu ra­ja­mi­seks Har­ju­maal loo­di OÜ Di­gi­maa
Järgmine artikkelVal­la­sek­re­tä­rist sai Aeg­vii­du val­la vii­ma­ne au­ko­da­nik