Ani­ja vo­li­ko­gus oli kõ­ne all taas prü­gi­ve­du

743

Ko­se val­la­vo­li­ko­gu veeb­rua­ri­kuu is­tun­gil ot­sus­ta­ti – hil­je­malt 31. det­semb­ril as­tub vald Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­sest (HÜK) väl­ja. Va­rem po­le see või­ma­lik, ku­na vas­ta­valt MTÜ põ­hi­kir­ja­le tu­leb väl­jaas­tu­mi­sest tea­ta­da vä­he­malt 3 kuud et­te ning ka sel ju­hul lõp­peb liik­me­li­sus järg­mi­se aas­ta 1. jaa­nua­rist. Ot­su­se­le eel­nes pikk ja tu­li­ne aru­te­lu, vo­li­ko­gu liik­med leid­sid, et ela­ni­kelt tu­leb prü­gi­veo koh­ta mas­si­li­selt kae­bu­si, prü­gi­ve­da­ja Ra­dix Hool­du­se OÜ toob kon­tei­ne­ri­te tüh­jen­da­ma­ta jät­mis­te­le jär­jest ab­surd­se­maid põh­jen­du­si, kor­te­riü­his­tu­tel on soo­vi­ta­tud ve­da­ma­ta prü­gi hoi­da keld­ris. See on mõ­ni­ta­mi­ne ning miks pea­me ole­ma HÜ­Kis, kui nad ei suu­da mei­le va­hen­da­da nor­maal­set prü­gi­veo­tee­nust, leid­sid Ko­se vo­li­ko­gu liik­med.

Ko­se val­lal on Ani­ja val­la­ga ühi­ne prü­gi­ve­da­ja, Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te tü­tar­fir­ma Ra­dix Hool­du­se OÜ. HÜK kor­ral­das ka­hes naa­ber­val­las prü­gi­ve­da­ja leid­mi­seks ühis­han­ke, kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du al­gas 2016. aas­tal.

Ka Ani­ja val­las on prü­gi­ve­du ala­tes möö­du­nud sü­gi­sest põh­jus­ta­nud pal­ju pa­ha­meelt. Val­la­vo­li­ko­gu 15. märt­si is­tun­gil tõs­ta­ta­ti tee­ma taas. Rää­gi­me sel­lel aas­tal ju­ba kol­man­dat kor­da prü­gi­veost, aga mi­da­gi po­le pa­re­maks muu­tu­nud, tõ­de­sid vo­li­ko­gu liik­med Peep Kask ja Jaa­nus Ka­lev. „Miks me pea­me siis ole­ma HÜ­Ki liik­med?”, kü­sis Kai­sa Tam­ki­vi.

Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et võr­rel­des sü­gi­se­ga on olu­kord Ani­ja val­la prü­gi­veos olu­li­selt pa­rem ning lei­dis, et prae­gu ei ole mõist­lik Ko­se val­la ees­ku­ju jär­gi­da ja HÜ­Kist väl­ja as­tu­da.

„Sel aas­tal ei mak­sa me HÜ­Ki­le üh­te­gi sen­ti liik­me­mak­su. Meil on HÜ­Ki­ga vä­ga ti­he si­de, et saa­da prü­gi­ve­du kor­rekt­selt toi­mi­ma. Prob­lee­me en­di­selt on, mõ­nel pool jää­nud prü­gi ve­da­ma­ta, kuid te­gut­se­me, et kõik toi­miks plaa­ni­pä­ra­selt,“ lau­sus ta.

Ka abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor ei nõus­tu­nud väi­te­ga, et mi­da­gi po­le pa­re­maks muu­tu­nud ning kin­ni­tas, et võr­rel­des ka­he kuu ta­gu­se aja­ga on prü­gi­ve­du pa­ra­ne­nud, vii­ma­sel ajal on te­ma sõ­nul ol­mep­rü­gi ära­veo­ga ol­nud vaid üks tõr­ge, kui prü­gi viidi ära graa­fi­ku­järg­se­le veo­päe­va­le järg­ne­nud hom­mi­kul. Ku­na et­te­võt­te põ­hi­prob­leem on prü­giau­to­juh­ti­de puu­dus, ole­vat HÜK and­nud val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et on tei­nud li­sa­le­pin­gud tei­se suu­re prü­gi­fir­ma Ragn-Sell­si­ga, et kaa­sa­ta nen­de au­to­sid ap­pi piir­kon­da tee­nin­da­ma.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas soo­vi­tas HÜ­Ki tee­ma võt­ta kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se­ko­mis­jo­ni järg­mi­se koo­so­le­ku päe­va­kor­da.

Eelmine artikkelLuu­let­ral­li et­lus­kon­kurss Kiiu Kii­ge­põn­nis
Järgmine artikkelPudi­soo kü­la Kal­daa­lu­se teed püü­tak­se ava­da koh­tu­täi­tu­ri abil