Ani­ja vo­li­ko­gu oli uue kar­jää­ri vas­tu

1344

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud Rau­do­ja kül­la uue lii­va­kar­jää­ri jaoks geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu loa and­mi­se­ga.

Kesk­kon­naa­met saa­tis Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le OÜ Ki­vi­kan­gur taot­lu­se ar­va­mu­se esi­ta­mi­seks Pool­va­he III uu­rin­gu­ruu­mi koh­ta, mil­le suu­rus on 18,95 hek­ta­rit ja asub Pii­be maan­tee lä­he­dal Rau­do­ja kü­las Kol­ga mets­kon­na maal. Pool­va­he III kar­jää­rist soo­vi­tak­se ha­ka­ta kae­van­da­ma kruu­sa ja lii­va.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu on va­rem ka­hel kor­ral geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu loa taot­lu­se­ga nõus­tu­mi­sest keel­du­nud – esi­mest kor­da 2009. aas­tal, teist kor­da 2012. Esi­me­sel kor­ral põh­jen­da­ti, et val­la üldp­la­nee­rin­gus ei ole seal piir­kon­nas maa­va­ra­de kae­van­da­mist et­te näh­tud ja ole­ma­so­le­va­te kar­jää­ri­de tõt­tu on piir­kon­na kesk­kon­na­ta­lu­vus üle­ta­tud, pea­le sel­le asub uu­rin­gu­ruum ro­he­võr­gus­ti­ku alal. Viis aas­tat ta­ga­si teh­tud ot­su­ses lei­ti veel, et lä­he­ma 15 aas­ta jook­sul ei te­ki 50 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses taot­le­ta­vast uu­rin­gu­ruu­mist ehi­tus­lii­va de­fit­sii­ti ja aja­lu­gu on näi­da­nud, et pä­rast proo­vi­kae­van­da­mist on kae­van­dus­loa and­mi­sest si­su­li­selt või­ma­tu keel­du­da.

Val­la­vo­li­ko­gult ar­va­must kü­si­nud kesk­kon­naa­met tea­tas nüüd, et geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu te­ge­mi­ne ning va­ru ar­ve­le võt­mi­ne kesk­kon­na­re­gist­ri maard­la­te ni­mis­tus ei an­na taot­le­ja­le kae­van­da­mi­se õi­gust, kuid an­nab rii­gi­le maa­va­ra­de ot­sin­gu ja uu­rin­gu sei­su­ko­halt kind­las­ti olu­list in­for­mat­sioo­ni, mis­tõt­tu ei ole uu­rin­gu­te te­ge­mi­ne vas­tuo­lus rii­gi hu­vi­ga.

Val­la­va­lit­sus lei­dis, et uu­rin­gu­loa­ga võiks nõus­tu­da, kuid kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se­ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku sel­lest taas keel­du­da.

„Ko­mis­jo­ni kin­del veen­du­mus on uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga mit­te nõus­tu­da,“ sõ­nas esi­mees Priit Raud­ki­vi.

„Kui an­na­me uu­rin­gu­loa, siis tu­le­vad ka kae­va­mi­sed,“ li­sas Kal­le Saar­mas.

Vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud ka nüüd OÜ Ki­vi­kan­gur taot­lu­se­ga te­ha Pool­va­he III uu­rin­gu­ruu­mis proo­vi­kae­va­mi­si. Lei­ti, et uu­rin­gu­te lä­bi­vii­mi­ne ri­kub loo­dus- ja elu­kesk­kon­da ning sel­le­ga võib tek­ki­da oo­tust kae­van­da­mis­loa saa­mi­seks.

Küll aga ot­sus­ta­ti nõus­tu­da ASi­le Ki­vi­luks kae­van­da­mis­loa and­mi­se­ga Va­he­laa­ne kruu­sa­maard­la III kar­jää­ris, mis asub Vet­la ja Ra­si­ve­re kü­las li­gi 25hek­ta­ri­li­sel maa-alal. Viis aas­tat ta­ga­si pol­nud vo­li­ko­gu sel­le­ga nõus, nüüd oli Ki­vi­luks taot­lust muut­nud. Lu­ba keh­tib 15 aas­tat.

„Kesk­kon­na­ko­mis­jon oli ka sel­le vas­tu, kuid kuul­si­me, et ko­ha­li­kud on sel­le poolt, et kar­jää­ria­la saaks kor­ras­ta­tud. Ole­me nõus, kui ko­ha­li­kud on nõus,“ lau­sus Priit Raud­ki­vi.

And­rus Ni­lisk sel­gi­tas, et te­gu on kar­jää­ria­la­ga. See on prae­gu ei­kel­le­gi­maa, ku­na üm­ber­rin­gi na­gu­nii kae­van­da­tak­se, on mõist­lik ko­gu ala ära ka­su­ta­da ja kor­da te­ha, mär­kis ta.

Eelmine artikkelKui­das hin­da­vad ni­me­kir­ja­de esin­da­jad va­li­mis­tu­le­mu­si?
Järgmine artikkelEla­gu va­li­mis­lii­dud – uue aja kuu­lu­ta­jad!