Ees­ti Raud­tee plaa­nib ron­gi­de kii­ru­se tõst­mi­seks õg­ven­da­mi­si

311

Ke­va­del saat­sid Ees­ti oma­va­lit­sus­lii­dud, seal­hul­gas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, rii­gi- ja va­lit­su­sa­su­tus­te­le ning Ees­ti Raud­tee­le ühis­pöör­du­mi­se, mil­les te­gid et­te­pa­ne­ku pla­nee­ri­da sa­maaeg­selt koos raud­tee­lii­ni­de või­ma­li­ku elekt­ri­fit­see­ri­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­se­ga ka raud­tee tras­si­ko­ri­do­ri­de geo­meet­ria muu­da­tu­sed, mis loo­vad või­ma­lu­se tõs­ta rei­si­ron­gi­de kii­rust se­ni­selt 120 ki­lo­meet­rilt tun­nis 160 ki­lo­meet­ri­le tun­nis.

Ok­toob­ris saa­tis AS Ees­ti Raud­tee Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, mil­les tea­tab, et on val­mi­nud nen­de tel­li­tud uu­rin­gu „Tal­linn-Tar­tu raud­tee 160 km/h“ röö­bas­tee­de plaa­ni­geo­meet­ria es­kiis ja raud­teet­ras­si ana­lüüs. Kir­ja­le oli li­sa­tud OÜ Est­Con­sult Rail koos­ta­tud uu­rin­gu se­le­tus­ki­ri ja raud­teet­ras­si õg­ven­dus­te es­kiis.

Rei­si­ron­gi­de kii­ru­se tõst­mi­seks on va­ja raud­teet­ras­si­del te­ha kur­ve lau­ge­maks. Kõik õg­ven­da­mi­sed too­vad kaa­sa raud­tee kait­se­vöön­di muu­tu­mi­se.

Raasiku ja Anija vallas ei ole esialgse hinnangu järgi vaja teha raudteel olulisi õgvendusi. Ka­van­da­ta­vad õg­ven­du­sed on raud­tee­maa kin­nis­tu­te pii­res ega nõua maa siht­ots­tar­be muut­mist. Ku­na nii Raa­si­ku kui Ani­ja val­la uued üldp­la­nee­rin­gud on keh­tes­ta­tud ning raud­teet­ras­si õg­ven­da­mi­si sin­na li­sa­da po­le või­ma­lik, kü­sis Ees­ti Raud­tee oma­va­lit­sus­te sei­su­koh­ta, kas õg­ven­dus­te jaoks on va­ja koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring või pii­sab pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­test.

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­s on sei­su­ko­hal, et kui te­ge­vus jääb raud­tee­maa­le, po­le de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne va­ja­lik. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor rõ­hu­tas vas­tu­ses Ees­ti Raud­tee­le ka, et val­la üldp­la­nee­rin­gus näi­da­tud ja ole­ma­so­le­vad au­to­tee­de ris­ted ja kerg­liik­le­ja­te üle­tus­ko­had tu­leb la­hen­da­da liik­le­ja­te­le sel­gelt ja ohu­tult, soo­vi­ta­ta­valt eri­ta­san­di­lis­te­na.

Ti­he­asus­tu­sa­la­del tu­leb hoo­ne­te ja oo­tep­lat­vor­mi­de lä­he­du­ses ka­su­ta­da vib­rat­sioo­ni lee­ven­da­vaid meet­meid. Val­la üld­pla­nee­rin­gus on raud­tee­maa­le Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ga ris­tu­mi­sel näh­tud et­te eri­ta­san­di­li­ne ris­te, Keh­ras ning Aeg­vii­dus jalg­rat­ta- ja ja­la­käi­ja­te üle­tus­koh­ta tun­ne­lid, sild või muu la­hen­dus. Aeg­vii­du oo­tep­lat­vor­mi­de üle­käi­gu­ko­ha soo­vi­tas val­la­va­lit­sus la­hen­da­da vä­he­malt 5 meet­ri laiu­se kerg­liik­lu­se­le mõel­dud tun­ne­li­ga, ku­na te­gu on Põh­ja- ja Lõu­na-Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­da­de ühen­dus­ko­ha­ga, kus toi­mu­vad rah­vus­va­he­li­sed suu­sa- ja jalg­rat­ta­võist­lu­sed ning ühis­mat­kad.

Eelmine artikkelAnija valla hoolekandespetsialist on valitud
Järgmine artikkelLüm­fik­lii­nik tu­leb Kuu­sal­lu