Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la 2019. aas­ta ee­lar­ve

465

Ee­lar­ve ko­gu­maht on roh­kem kui 9 mil­jo­nit eu­rot.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 24. jaa­nua­ri is­tun­gil võe­ti pä­rast teist lu­ge­mist vas­tu val­la tä­na­vu­ne ee­lar­ve. Ee­lar­ve kin­ni­ta­mi­se poolt oli 14, vas­tu 2 is­tun­gil osa­le­nud vo­li­ko­gu lii­get.

„Ole­me kõik oma tu­lud ära jao­ta­nud, kuid tei­nud se­da kon­ser­va­tiiv­selt. Al­la­su­tus­te jaoks on ee­lar­ve pin­ge­li­ne, sest kõik sum­mad on vä­ga täp­selt väl­ja ar­vu­ta­tud, re­ser­ve ei ole,“ üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le val­la fi­nants­juht Lii­vi Han­sen.

Ta li­sas – kui tu­lu­de lae­ku­mi­ne on hea, on või­ma­lus edas­pi­di te­ha li­saee­lar­veid ning suu­na­ta ra­ha sin­na, ku­hu vä­ga va­ja. Vii­mas­tel aas­ta­tel on Ani­ja val­las igal aas­tal ol­nud või­ma­lik te­ha 3-4 li­saee­lar­vet: „Ma ei üt­leks, et see näi­tab just­kui me po­leks osa­nud häs­ti pla­nee­ri­da. Pi­gem ta­ha­me ol­la häs­ti ope­ra­tiiv­sed, et mit­te jät­ta mõnd in­ves­tee­rin­gut poo­le­li või te­ha ai­nult osa­li­selt, püüa­me lei­da täien­da­vat ra­ha.“

Fi­nants­juht tõi näi­teks, et eel­mi­sel aas­tal oli ehi­tus­töö­de kal­li­ne­mi­se tõt­tu va­ja li­sa­ra­ha Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ja Ala­ve­re las­teaia ehi­ta­mi­seks: „Kui ee­lar­ves­ta­me oma tu­lud vä­ga op­ti­mist­li­kult ja ja­ga­me aas­ta al­gu­ses kõik tu­lud ära, siis po­leks meil või­ma­lik sel­lis­tel juh­tu­del ra­ha juur­de an­da.“

Ee­lar­ves on tu­lu­sid ka­van­da­tud 9 610 807 eu­rot – 15 prot­sen­ti ehk li­gi 1,26 mil­jo­nit eu­rot roh­kem, kui 2018. aas­tal. Suu­rim tu­lual­li­kas on ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks, mi­da on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud li­gi 5,2 mil­jo­nit eu­rot. See on 2018. aas­ta te­ge­li­kust lae­ku­mi­sest 4 prot­sen­ti roh­kem. Maa­mak­su pla­nee­ri­tak­se sa­ma pal­ju kui 2018. aas­tal lae­kus ehk 225 000 eu­rot. Rii­gi­lõi­vu­sid, koo­li­de-las­teae­da­de õp­pe- ja ko­ha­ta­su­sid, ruu­mi­de ren­di- ja üü­ri­tu­lu­sid on ee­lar­ves 565 106 eu­ro eest, mis on mul­lu­sest 60 778 eu­rot roh­kem. Rii­gi­toe­tu­si on ka­van­da­tud 3,26 mil­jo­ni eu­ro eest. Sel­lest li­gi 1,7 mil­jo­nit on ha­ri­dus­ku­lu­de kat­teks pea­mi­selt õpe­ta­ja­te pal­ga­ra­ha, 245 000 eu­rot tee­de kor­ras­hoiuks, 59 539 eu­rot sot­siaal­toe­tus­teks, 133 000 eu­rot noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks, 215 600 eu­rot on vii­ma­ne osa Ani­ja-Aeg­vii­du val­da­de ühi­ne­mis­toe­tu­sest. Muid te­ge­vus­tu­lu­sid, pea­mi­selt kae­van­da­mi­sõi­gu­se, vee eri­ka­su­tu­se ja saas­te­ta­su­sid ning trah­ve, on 367 800 eu­rot, mis on 18 prot­sen­ti ehk li­gi 80 000 eu­rot vä­hem kui 2018. aas­tal.

Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­sid on ee­l­ar­ves 9 072 908 eu­ro eest. Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga suu­re­ne­vad ku­lud 11,7 prot­sen­ti ehk roh­kem kui 953 000 eu­rot. 53 prot­sen­ti ehk üle 5 mil­jo­ni eu­ro moo­dus­ta­vad per­so­na­li­ku­lud, 3,3 mil­jo­nit ma­jan­dus­ku­lud. Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks on ka­van­da­tud 9,5 prot­sen­ti, teis­te­le töö­ta­ja­te­le on pal­ga­tõu­suks ar­ves­ta­tud ku­ni 5 prot­sen­ti. Fi­nants­juht sel­gi­tas, et riik toe­tab las­teaia­õpe­ta­ja pal­ga­tõu­su, kui oma­va­lit­sus tõs­tab sel­le tä­na­vu vä­he­malt 90 prot­sen­di­ni koo­li­õpe­ta­ja pal­gaa­lam­mää­rast.

Ee­lar­ve ku­lu­dest 60 prot­sen­ti, mis on roh­kem kui 5 mil­jo­nit eu­rot, moo­dus­ta­vad ha­ri­dus­ku­lud, üld­va­lit­se­mis­ku­lud on 498 872 eu­rot, kesk­kon­na­kait­se­ku­lud 345 820 eu­rot. Ma­jan­dus­ku­lu­deks on ee­lar­ves 475 720 eu­rot, sel­lest 194 100 eu­rot on ka­van­da­tud tee­de hool­du­seks, tol­mu­tõr­jeks ja au­ku­de lap­pi­mi­seks. Ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le ka­van­da­tak­se 158 810 eu­rot, sel­lest 31 000 eu­rot on tä­na­va­val­gus­tu­se hool­dus­tööd, 8936 eu­rot pro­jek­ti „500 ko­du kor­da“ raa­mes kol­me ko­du tu­le­ohu­tuks muut­mi­seks. Va­ba aja, kul­tuu­ri ja spor­di ee­lar­ve on üle 1,164 mil­jo­ni eu­ro, sot­siaal­se kait­se ku­lud 674 758 eu­rot, ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­ge­ole­ku­le on ee­lar­vest 21 890 eu­rot ning re­serv­fon­dis 96 114 eu­rot.

In­ves­tee­rin­gu­teks on ee­lar­ves 2,6 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1,3 mil­jo­nit eu­rot on Eu­roo­pa Lii­du toe­tus. Tä­na­vu­ne suu­rim in­ves­tee­ring on Aeg­vii­du de­poo­hoo­nest ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ehi­ta­mi­ne, mil­leks koos EA­Si toe­tu­se­ga on ka­van­da­tud 985 930 eu­rot. Vä­lis­ra­has­tu­se kaa­sa­bil in­ves­tee­ri­tak­se tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mis­se 408 000 eu­rot, jäät­me­jaa­ma ra­ja­mis­se 165 800 eu­rot ning Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi ja söö­gi­toa re­mon­ti 145 000 eu­rot. Val­la­tee­de re­mon­diks on ka­vas ku­lu­ta­da 443 600 eu­rot, Keh­ra koo­li algk­las­si­de­ma­ja vä­lis­fas­saa­di re­mon­diks 70 000 eu­rot, Ala­ve­re koo­li küt­te-, ven­ti­lat­sioo­ni-, elekt­ri- ja hoo­ne soo­jus­tu­se pro­jek­ti­le 72 000 eu­rot ning las­teae­da­de õuea­la kor­ras­ta­mi­seks 60 000 eu­rot. Veel on ka­vas ra­ja­da tu­le­tõr­je vee­võ­tu­koh­ti, re­mon­ti­da Keh­ra rah­va­ma­ja la­va, Keh­ras ja­la­käi­ja­te sil­du, Ala­ve­re noor­te­kes­kust ja muud. In­ves­tee­rin­gu­teks on ka­vas võt­ta 500 000 eu­rot lae­nu.