Ani­ja vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAAN ORUAAS

1232

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon kut­sus uue koos­sei­su esi­me­se is­tun­gi kok­ku tei­si­päe­val, 24. ok­toob­ril. Päe­va­kor­ras oli vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la­va­lit­sus­te lah­ku­mis­pal­ve­te ära­kuu­la­mi­ne.

Ku­ni vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­ni ju­ha­tas is­tun­git va­li­miss­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ta sel­gi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se kor­da ning pa­lus esi­ta­da kan­di­daa­te. Peep Kask Ees­ti Re­for­mi­era­kon­na ni­me­kir­jast sea­dis üles Ees­ti Kes­k­era­kon­na ni­me­kir­jast Jaa­nus Ka­le­vi kandidatuuri, va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus lii­ge Mar­gus Nõl­vak esitas Jaan Oruaa­sa sa­mast ni­me­kir­jast. Mõ­le­mad olid nõus kan­di­dee­ri­ma.

Jaa­nus Ka­lev rää­kis, et on 52aas­ta­ne, 5 lap­se isa, te­ge­leb pea­mi­selt põl­lu­ma­jan­du­se­ga, te­ra­vil­ja kas­va­ta­mi­se ja tööt­le­mi­se­ga: „Olen ka­hel kor­ral juh­ti­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu te­ge­vust. Usun, et tean üs­na pal­ju, kui­das vo­li­ko­gu tööd kor­ral­da­da, tut­vus­ta­sin oma nä­ge­must ka va­li­mis­koo­so­le­ku­tel.“

Jaan Oruaas rää­kis, et tee­nib lei­ba in­fo­tur­be­ga, val­la­vo­li­kok­ku on kuu­lu­nud ka ka­he eel­mi­se koos­sei­su ajal, üle-eel­mi­ses koos­sei­sus oli vo­li­ko­gu esi­mees: „Ka mul on sel­ge aru­saam, kui­das peab vo­li­ko­gu töö­ta­ma, mul on sel­le koh­ta pi­gem häid ko­ge­mu­si.“

Kü­si­mu­si neile ei esi­ta­tud. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel oli Jaan Oruaa­sa poolt 12 ning Jaa­nus Ka­le­vi poolt 7 vo­li­ko­gulii­get. See­ga va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­heks Jaan Oruaas, kes juh­tis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ka aas­ta­tel 2009-2013, eel­mi­ses koos­sei­sus oli asee­si­mees. Hel­di Laks an­dis vo­li­ko­gu esi­me­he­le üle lil­led ning is­tun­gi­te ju­ha­ta­ja haam­ri. Jaan Oruaas aval­das loo­tust, et vo­li­ko­gu eel­mis­te aas­ta­te hea töö jät­kub.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha­le sea­dis Priit Raud­ki­vi va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus üles Jaa­nus Ka­le­vi ning Mar­gus Nõl­vak esitas Peep Ka­se kan­di­da­tuu­ri. Jaa­nus Ka­lev ei ol­nud nõus kan­di­dee­ri­ma, asee­si­me­he ko­ha­le kan­di­dee­ris ain­sa­na Peep Kask. Asee­si­me­he va­li­mi­seks moo­dus­ta­ti kol­me­liik­me­li­ne hää­le­tus­ko­mis­jon: Ran­no Soots, In­ga Koit­la ja Aa­re Nurm. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid Peep Ka­se va­li­mist vo­li­ko­gu asee­si­me­heks vo­li­ko­gu 17 lii­get, kaks se­de­lit olid tüh­jad. See­ga on vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Peep Kask kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Kui rah­vas on mind vo­li­kok­ku va­li­nud, tu­leb nen­de ta­het aus­ta­da. Ma ei võ­ta asee­si­me­he koh­ta aua­me­ti­na, vaid loo­dan, et saan sel­le kau­du oma ideid el­lu viia.“

Val­la­va­lit­sus­te lah­ku­mis­pal­ve esi­ta­sid Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja Aeg­vii­du val­la­va­nem Rii­vo Noor.
En­ne is­tun­gi lõp­pu esi­tas Jaa­nus Ka­lev vo­li­ko­gu esi­me­he­le aval­du­se keskf­rakt­sioo­ni moo­dus­ta­mi­se koh­ta ning frakt­sioo­ni eel­nõu kon­kur­si kor­ral­da­mi­se koh­ta val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks.

Jaa­nus Ka­lev kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne kon­kur­si kau­du oli üks nen­de va­li­mi­seel­ne lu­ba­dus: „See ei vä­lis­ta ka prae­gu­se val­la­va­ne­ma jät­ka­mist. Kui ta kan­di­dee­rib kon­kur­sil, saa­me kuul­da, mi­da ta pla­nee­rib, te­ma nä­ge­must val­la aren­gust.“

Volikogu järg­mi­ne is­tung on nel­ja­päe­val, 2. no­vemb­ril. Siis on päe­va­kor­ras ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­ne, nei­le esi­mees­te ja val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne ning val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­ne.

Ani­ja 19liik­me­li­ses val­la­vo­li­ko­gus on va­li­mis­lii­dul Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus 11 koh­ta, Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal 5 ja Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nal 3 koh­ta.

 

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu uus koos­seis
Va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus: Ar­vi Ka­ro­tam, Rii­vo Noor, Mar­gus Nõl­vak, Ran­no Soots, Kai­sa Tam­ki­vi, Aa­re Nurm, Jaan Oruaas, Re­ne Kaa­lo, Priit Raud­ki­vi, He­li Ka­ru ja Vik­tor Kro­patš­jov.
Ees­ti Kes­ke­ra­kond: Jü­ri Lill­soo, Na­ta­li­ja Ja­ko­ve­ko, Jaa­nus Ka­lev, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ja Ma­ri­na Pet­ro­va.
Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: Peep Kask, In­ga Koit­la ja Kal­le Saar­mas.

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­ja on il­mu­nud 23 aas­tat
Järgmine artikkelDigi­Maa pro­jek­ti­juht OLAV HAR­JO: „Meie töö po­le läi­nud tüh­ja.“