Ani­ja vald saab märt­sis uue vo­li­ko­gu esi­me­he ja val­la­va­ne­ma

558

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 13. veeb­rua­ril ot­sus­tas Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­ta­da val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaan Oruaa­sa vo­li­tu­sed. Va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­tas va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du ühen­du­sest vo­li­kok­ku va­li­tud Jaan Oruaa­sa vo­li­tu­sed te­ma 11. veeb­rua­ril esi­ta­tud aval­du­se alu­sel.

Sõ­nu­mi­too­jal ei ole õn­nes­tu­nud Jaan Oruaa­sa­ga te­le­fo­ni teel kon­tak­ti saa­da, te­ma te­le­fon on ol­nud nä­da­la jook­sul väl­ja lü­li­ta­tud. Ani­ja vo­li­ko­gu ja va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus lii­ge Mar­gus Nõl­vak üt­les, et vo­li­ko­gu esi­mees lah­kus isik­li­kel erae­lu­lis­tel põh­ju­stel ja see oli te­ma en­da ot­sus.

Mar­gus Nõl­vak tun­nis­tas, et va­li­mis­lii­du üle­möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud koo­so­le­kul oli jut­tu vo­li­ko­gu esi­me­he ta­ga­sias­tu­mi­sest, kuid mit­te vo­li­ko­gu­tööst loo­bu­mi­sest ning va­li­mis­lii­du liid­ri nii kii­re ja lõp­lik lah­ku­mi­ne vo­li­ko­gust tu­li ka tal­le oo­ta­ma­tult.

Jaa­nua­ris tea­tas oma peat­sest ame­tist lah­ku­mi­sest Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes va­li­ti vo­li­kok­ku sa­mu­ti Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest. Mar­gus Nõl­vak kin­ni­tas, et hoo­li­ma­ta ka­he ju­hi lah­ku­mi­sest ei pea va­li­jad mu­ret­se­ma.

„Ka­he juh­tiv­liik­me lah­ku­mi­ne seab va­li­mis­lii­du uu­te väl­ja­kut­se­te et­te, kuid meie seas on piis­valt ini­me­si, kes on val­mis se­da tööd jät­ka­ma. Val­la juh­ti­mi­ne po­le soo­lop­ro­jekt, vaid mees­kon­na­töö. Meil on tu­gev mees­kond ja sei­sa­me jätkuvalt üht­selt Ani­ja val­la aren­gu eest. Usun, et mit­te ai­nult meie va­li­mis­liit, vaid vo­li­ko­gu kõik 19 lii­get,“ lau­sus ta.

Margus Nõlvak lisas: „Volikogu on siiski seadusandlik organ ja igapäevaselt valda ei juhi. Vallavalitsus on teinud head tööd, seal töötavad väga head ja motiveeritud inimesed, kes iga päev meie kodanikke teenindavad.“

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis ole­va Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja lii­der ning vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka­he val­la­ju­hi lah­ku­mi­ne ju­ba va­lit­se­mi­sa­ja esi­me­sel poo­lel vii­tab Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se mo­ti­vat­sioo­nik­rii­si­le val­da juh­ti­da: „Sel­lest saab jä­rel­da­da, et nad ei ole ük­si val­mis va­li­ja­te oo­tu­si täit­ma. Mi­nu mee­lest oleks va­li­mis­lii­dul vii­ma­ne aeg vaa­da­ta peeg­lis­se ja tõ­de­da, et nad ei ole val­la juh­ti­mi­se­ga hak­ka­ma saa­nud.“

Vo­li­ko­gu Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioo­ni juht Jaa­nus Ka­lev mär­kis sa­mu­ti, et va­li­mis­liit on hea va­lit­se­mi­se jär­je­pi­de­vu­se Ani­ja val­las käest lask­nud: „Kah­ju, et oran­žid (va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus – toim) ei saa va­lit­se­mi­se­ga hak­ka­ma. Ro­he­li­sed ja kol­la­sed (kes­ke­ra­kon­na ja re­for­mie­ra­kon­na frakt­sioon – toim) ole­me ko­gu aeg öel­nud, et ole­me val­mis koos­tööks.“

Mar­gus Nõl­vak üt­les, et po­le tun­ne­ta­nud vo­li­ko­gus eri ni­me­kir­ja­de liik­me­te seas eriar­va­mu­si val­la aren­gu osas ning aval­das loo­tust, et töö­ta­tak­se ka eda­si üht­se mees­kon­na­na, kes läh­tub ot­sus­te te­ge­mi­sel mõist­lik­ku­se print­sii­bist ning sel­lest, mis on val­la jaoks pa­rim. Vo­li­ko­gu esi­me­heks so­bi­vaid kan­di­daa­te on te­ma sõ­nul roh­kem kui üks, sa­mu­ti on neil ole­mas val­la­va­ne­ma kan­di­daat. Nii val­la­va­nem kui vo­li­ko­gu esi­mees on ka­vas va­li­da vo­li­ko­gu kor­ra­li­sel is­tun­gil 21. märt­sil.

Val­la va­li­mis­ko­mis­jon kin­ni­tas Jaan Oruaa­sa asen­dus­liik­meks vo­li­ko­gus Mar­tin Kui­val­li­ku Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest. 21. veeb­rua­ril toi­mu­va vo­li­ko­guis­tun­gi kut­sub kok­ku ja ju­ha­tab asee­si­mees Peep Kask. Ta õn­nit­leb koos val­la­va­ne­ma­ga ka Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jaid ning uut au­ko­da­nik­ku Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pi­du­li­kul vas­tu­võ­tul 22. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. veebruaril
Järgmine artikkelMi­nis­tee­rium ei al­ga­ta Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­te üle jä­re­le­val­vet