Ani­ja vald pre­mee­ris olüm­piaa­di­de edu­kaid

1216

Vas­ta­valt tun­nus­ta­mi­se kor­ra­le pre­mee­ri­ti Ani­ja val­las ka tä­na­vu ai­neo­lüm­piaa­di­del ning kon­kurs­si­del kol­me pa­re­ma hul­ka tul­nud õpi­la­si.

Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Get­ter Mä­gi sai pree­miaks Üle­mis­te kes­ku­se 3 kin­ke­kaar­ti. Esi­ko­ha eest Har­ju maa­kon­na piir­kond­li­kul õpi­la­set­le­ja­te rii­gi­kon­kur­sil ja esi­ko­ha ees kon­kur­sil „Noor­te luu­le­prõmm 2016/2017“ an­tak­se tal­le 50eu­ro­sed ning piir­kond­li­kul et­lus­kon­kur­sil „Koi­du­lau­li­ku val­gel“ saa­vu­ta­tud 2. ko­ha eest 40eu­ro­ne kin­ke­kaart. Te­ma koo­liõ­de Ve­ro­ni­ka Fo­mi­nad tä­na­ti 50eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga esi­ko­ha eest va­ba­riik­li­kul olüm­piaa­dil ees­ti keel tei­se kee­le­na.

Iri­na-Kat­rin Kou­del­kat pre­mee­ri­ti Üle­mis­te kes­ku­se 40 eu­ro suu­ru­se kin­ke­kaar­di­ga 2. ko­ha eest va­ba­riik­li­kul olüm­piaa­dil ees­ti keel tei­se kee­le­na. Sa­ma­väär­se tä­nu­kin­gi said Har­ju­maa kuns­tio­lü­piaa­di 2.-3. ko­ha eest Mia Rul­li, koo­li­noor­te ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­sil „Mi­nu unis­tus­te ko­du­tä­nav“ saa­vu­ta­tud 2. ko­ha eest Lau­ra Res­tov ning Rael Pik­kel 2. ko­ha eest joo­nis­tus­võist­lu­sel „Kait­se­vä­gi õp­pus­tel“. Kõik nad õpi­vad Keh­ra güm­naa­siu­mis.

Kaks Keh­ra koo­li õpi­last, koo­li­noor­te ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­sil „Mi­nu unis­tus­te ko­du­tä­nav“ 3. ko­ha võit­nud An­na­bel Hiiu ning Ma­ria Is­rael, kes saa­vu­tas joo­nis­tus­võist­lu­sel „Kait­se­vä­gi õp­pus­tel“ oma va­nu­se­rüh­mas 3. ko­ha, said tä­nu­kin­gi­tu­seks Üle­mis­te kes­ku­se 30eu­ro­se kin­ke­kaar­di. Sa­ma pree­mia an­ti ka Ala­ve­re koo­li õpi­la­se­le Ca­ri­na Ma­ris Vol­mer­so­ni­le, kes või­tis Har­ju­maa kä­si­töö ja ko­dun­du­se olüm­piaa­dil 3. ko­ha.

Car­men-Ma­ria Roo­si Keh­ra güm­naa­siu­mist sai esi­ko­ha eest Har­ju­maa algk­las­si­de et­lus­kon­kur­sil Üle­mis­te kes­ku­se 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di.

Las­na­mäe lin­nao­sa­va­lit­sus tun­nus­tas oma ela­ni­ke re­gist­ris ole­vat Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­last Bri­ta Ploom­puud ini­me­seõ­pe­tu­se piir­kon­na­voo­ru olüm­piaa­dil saa­vu­ta­tud 3. ko­ha eest tä­nu­kir­ja ja mee­ne­ga.

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK-kü­sit­lu­sest
Järgmine artikkelSpordiuudis