Ani­ja val­las tõu­seb prü­gi­veo hind

695

Uued hin­nad ei jõus­tu en­ne 1. maid.

Kolm aas­tat ta­ga­si teh­ti Ani­ja ja Ko­se val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo ka­heo­sa­li­sed han­ked. See tä­hen­dab, et eral­di han­ge­te­ga va­li­ti prü­gi­ve­da­ja ning jäät­me­te käit­le­ja ehk la­des­tus­koht.

„Veo­han­ge teh­ti viieks aas­taks ja keh­tib veel kaks aas­tat, kuid käit­le­mis­han­ge kor­ral­da­ti kol­meks aas­taks ning see lõp­pes 1. veeb­rua­ril. Ela­si­me siis loo­tu­ses, et hin­nad lan­ge­vad, kuid ei osa­nud et­te nä­ha, et hin­nad hoo­pis tõu­se­vad,“ sel­gi­tas MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits.

Ku­na le­ping lõp­pes, kor­ral­das Jäät­me­hal­dus­kes­kus Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes järg­mi­seks kol­meaas­ta­seks pe­rioo­diks ol­me­jäät­me­te käit­le­ja leid­mi­seks uue han­ke: „Jäät­me­te tööt­le­mi­se hin­nad on mär­ga­ta­valt tõus­nud. Ole­me sel aas­tal tei­nud han­keid ning kõik­jal on se­gaol­me­jäät­me­te tööt­le­mis­hin­da­de tõu­su­le vii­da­tes hin­na­ta­se tun­du­valt kõr­gem kui va­rem. Sa­mas saa­me Ani­ja val­las väl­ti­da väi­kes­te ko­gu­mis­ma­hu­ti­te hin­na­tõu­su täie­li­kult ning suu­re­ma­tel ma­hu­ti­tel tu­leb hin­da tõs­ta nii vä­he kui või­ma­lik.“

Ku­ni 80- ja ku­ni 140liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se ning prü­gi­ko­ti ära­veo hind jääb sa­maks ehk 2,42 eu­rot, 240liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus­kord hak­kab mak­s­ma 4,35 eu­rot se­ni­se 4,10 eu­ro ase­mel, 370liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 5,40 eu­rot 4,42 eu­ro ase­mel, 660liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se uus hind on 9,02 se­ni­se 7,61 eu­ro ase­mel, 800liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se uus hind 10,23 prae­gu­se 7,99 eu­ro ase­mel, 1100liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 13,61 se­ni­se 10,20 eu­ro ase­mel, 1500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus­kord 24,41 se­ni­se 18,66 eu­ro ase­mel, 2500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 29,57 keh­ti­va 20,70 eu­ro ase­mel ning 4500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 52,78 prae­gu­se 36,12 eu­ro ase­mel.

Kui­gi Ani­ja val­la­va­lit­sus lu­bas hin­da tõs­ta ala­tes 1. ap­ril­list, kin­ni­tas Tõ­nu Tup­pits, et hin­na­tõus ei jõus­tu en­ne, kui sel­lest on kõi­ki jäät­me­val­da­ja­te­le tea­vi­ta­tud vä­he­malt üks kuu et­te: „See­ga mit­te va­rem kui 1. mail, kõi­gi­le saa­de­tak­se kir­ja­lik tea­de koos sel­gi­tu­se ja aja­ka­va­ga.“

Raa­si­ku val­las on nüüd või­ma­lik igalt kin­nis­tult li­saks se­gaol­me­jäät­me­te­le ära an­da pa­be­rit, pa­ken­did, bio­la­gu­ne­vaid ­jäät­meid. Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ju­hi sõ­nul on kaa­lu­tud pa­ken­di­te koht­ko­gu­mi­se või­ma­lust ka Ani­ja val­las: „Kõr­vu­ta­me se­da või­ma­lu­se­ga an­da ko­dust eral­di ära bio­la­gu­ne­vad jäät­med, mis prae­gu tee­vad tih­ti mär­jaks ja kõlb­ma­tuks se­gaol­me­jäät­me­te­na ära­vi­sa­tu. Eel­du­sel, et saa­me pak­ku­da bio­la­gu­ne­va­le jäät­me­voo­le oda­vat la­hen­dust, võib ka­du­da va­ja­dus pa­ken­dit eral­di ko­gu­da, sest siis on­gi ena­mus se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­ti si­sust pa­kend.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents
Järgmine artikkelFARIŠ­TA­MO EL­LER ja KAI­TI KAR­TU­SOV asu­ta­sid MTÜ Pu­has Ring