Ani­ja val­las luuak­se mu­re­las­te tu­gig­rup­pi

2800
Mu­re­lap­se tu­gig­ru­pi al­ga­ta­ja KAT­RIN LIIV teab, et oleks suur abi, kui kas­ või mõ­ned lap­se­le va­ja­li­kud tu­gi­tee­nu­sed olek­sid ko­ha­peal kät­te­saa­da­vad.

Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se te­ge­vus­ju­hen­da­ja KAT­RIN LIIV moo­dus­tab tu­gig­ru­pi eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te­le.

Paar nä­da­lat ta­ga­si an­dis Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kat­rin Liiv sot­siaal­mee­dia kau­du tea­da, et plaa­nib Ani­ja val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te jaoks el­lu kut­su­da mu­re­las­te tu­gi­gru­pi. Esi­me­sed hu­vi­li­sed on ju­ba ühen­dust võt­nud.
„Need, kes on mul­le kir­ju­ta­nud, on vä­ga mo­ti­vee­ri­tud tu­gig­ru­pis osa­le­ma. Ise­gi, kui tu­le­vad vaid mõ­ned, tee­me gru­pi ära,“ üt­leb ta ja li­sab, et esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne on ka­van­da­tud veeb­rua­ri kesk­pai­ka.
Esi­mest kor­da loo­di mu­re­lap­se tu­gig­rupp Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se juur­de 2013. aas­tal tol­la­se te­ge­vus­ju­hen­da­ja Anu Kirs­ma­ni eest­võt­tel. Sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kai Viir­man­ni hin­nan­gul oli see va­ja­lik ning hu­vi­li­si jät­kus – tu­gig­ru­pi te­ge­vu­ses osa­les küm­me­kond eri­va­ja­du­se­ga lap­se va­ne­mat. Kuid pool­teist aas­tat hil­jem gru­pi te­ge­vus soi­kus, ku­na se­da ve­da­nud kaks vä­ga ak­tiiv­set lap­se­va­ne­mat ko­li­sid pe­re­de­ga Ani­ja val­last ära.

Isik­li­kud ko­ge­mu­sed
Mu­re­las­te tu­gig­ru­pi taas­loo­ja Kat­rin Liiv tõ­deb, et puu­de­ga lap­si sün­nib üha roh­kem, kas­vab eel­kõi­ge au­tis­ti­de arv. Puu­de­ga las­te va­ne­ma­na ar­vas ta esial­gu, et saab kõi­ge­ga ise hak­ka­ma il­ma lap­se­le puuet taot­le­ma­ta või re­ha­bi­li­tat­sioo­nip­laa­ni koos­ta­ma­ta. Hil­jem mõis­tis – neid on siis­ki va­ja, et last pa­re­mi­ni ai­da­ta.
„Nüüd olen lii­tu­nud Tal­lin­na ja Har­ju­maa Au­tis­miü­hin­gu­ga ning saan sealt pi­de­valt in­fot, kuid ik­ka­gi te­kib kü­si­mu­si, mil­le­le saab vas­tu­se an­da ilm­selt ai­nult tei­ne pe­re­kond, kel on ana­loog­sed prob­lee­mid. Pal­ju eri­va­ja­dus­te­ga las­te­ga seo­tud kü­si­mu­si te­kib pealt­nä­ha liht­sa­test as­ja­dest – kas­ või näi­teks üle­mi­nek las­teaiast koo­li, mil­li­ne on lap­se­le pa­rim õp­pe­vorm,“ ju­tus­tab ta.
Kat­rin Liiv usub, et oma las­te kas­va­ta­mi­ne on and­nud ka tal­le pii­sa­valt ko­ge­mu­si, mi­da teis­te eri­va­ja­dus­te­ga las­te ema­de-isa­de­ga ja­ga­da: „Mui­du­gi, kõi­gi­le ei so­bi ühe­su­gu­sed la­hen­du­sed, kuid need on ühed või­ma­li­kud.“
Isik­li­kust va­ja­du­sest tin­gi­tu­na läks ta õp­pi­ma sot­siaal­tööd, prae­gu on esi­mest aas­tat ma­gist­riõp­pes: „Püüan seis­ta sel­le eest, et meie ühis­kond akt­sep­tee­riks eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­si ning et in­teg­ree­rik­si­me neid ühis­kon­da ju­ba maast ma­da­last, siis on täis­kas­va­nueas liht­sam ko­ha­ne­da.“
Pea­le üks­tei­se­le toeks ole­mi­se ja ko­ge­mus­te va­he­ta­mi­se saab tu­gig­rupp ol­la abiks eri­va­ja­dus­te­ga las­te­le olu­lis­te re­ha­bi­li­tat­sioo­ni- ja tu­gi­tee­nus­te pak­ku­mi­sel. Kat­rin Liiv sel­gi­tab, et kui­gi pal­ju­del las­tel on re­ha­bi­li­tat­sioo­nip­laa­nid, ei ole sel­les et­te­ näh­tud tee­nu­seid sa­ge­li või­ma­lik saa­da, ku­na va­ne­mad käi­vad tööl ega jõua las­te­ga Tal­lin­na-va­het sõi­ta: „Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nus peaks ole­ma re­gu­laar­ne ja jär­je­pi­dev ehk vä­he­malt kord nä­da­las. Ka on meie val­la koo­li­des suur puu­dus tu­gi­spet­sia­lis­ti­de jä­re­le. Kui on pii­sa­valt hu­vi­li­si, saa­me ehk tuua need tee­nu­sed ko­ha­pea­le.“
Ta on kõ­nel­enud Ani­ja val­la las­teae­da­des eri­pe­da­goo­gi­na töö­ta­va Kai­ri Kil­bi­ga ning saa­nud oma idee­le kin­ni­tust: „Te­ma on oma töös ju­ba lü­hi­ke­se aja­ga näi­nud, kui pal­ju on lap­si, kes võik­sid meie grup­pi so­bi­tu­da.“

Kõik on oo­da­tud
Mu­re­lap­se tu­gig­rup­pi oo­da­tak­se kõi­ki eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­maid, ol­gu nen­de lap­sel siis füü­si­li­ne või vaim­ne puue või ha­ri­dus­lik eri­va­ja­dus. Kat­rin Liiv rõ­hu­tab, et tu­gig­ru­pis või­vad osa­le­da ka tei­sed, kes ta­ha­vad ol­la tee­ma­ga kur­sis ja toe­ta­da. Oo­da­tud on kõik ja mit­te üks­nes Ani­ja val­last, tul­la või­vad ka tei­sed ümb­rus­kon­na las­te va­ne­mad.
Sot­siaal­kes­ku­sel on ka­vas taot­le­da ha­sart­män­gu­mak­su­nõu­ko­gust ra­ha, et re­mon­ti­da tu­ba, kus ha­ka­ta lä­bi vii­ma te­raa­piaid ja nõus­ta­mi­si mu­re­las­te tu­gig­ru­pi liik­me­te­le, kuid se­da saak­sid ka­su­ta­da ka tei­sed, kel va­ja. Kui mu­re­lap­se tu­gig­ru­pi te­ge­vus lä­heb ak­tiiv­selt käi­ma, plaa­ni­tak­se sel­le­le ka edas­pi­di eri­ne­va­teks te­ge­vus­teks toe­tust taot­le­da.
Kai Viir­mann: „Üks lap­se­va­nem pak­kus väl­ja muu­si­ka­te­raa­pia mõt­te. See on vä­ga kal­lis, aga kui on hu­vi­li­si, siis miks mit­te te­ha edas­pi­di ka sel­le pea­le pro­jek­ti­taot­lus.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald sai juu­be­li­lo­go
Järgmine artikkelVal­lad taot­le­vad RI­Pist ra­ha Keh­ra sot­siaal­ma­ja­le, Raa­si­ku rah­va­ma­ja­le ja Kolga staadionile