Ani­ja val­las kõi­gi­le võrd­ne ra­nit­sa­toe­tus

1157

Järg­mi­sest õp­peaas­tast saa­vad Ani­ja val­la kõik 1. klas­si õpi­la­sed ühe­kord­set ra­nit­sa­toe­tust 150 eu­rot.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas pä­rast teist lu­ge­mist ra­nit­sa­toe­tu­se maks­mi­se uue kor­ra.

Võr­rel­des se­ni­se kor­ra­ga on suu­rim muu­tus see, et tu­le­vast õp­peaas­tast ha­ka­tak­se kõi­gi­le 1. klas­si las­te­le maks­ma ühe­kord­set ra­nit­sa­toe­tust 150 eu­rot. Tin­gi­mus on, et laps ja üks te­ma va­nem pea­vad ole­ma jooks­va aas­ta 1. sep­temb­ri sei­su­ga rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Ani­ja val­la ela­ni­kud. Se­ni said nii suurt toe­tust lap­sed, kel­le mõ­le­mad va­ne­mad olid re­gist­ri­järg­sed Ani­ja val­la ela­ni­kud, kui üks va­nem oli mu­ja­le sis­se kir­ju­ta­tud või puu­dus, sai laps ra­nit­sa­toe­tust 50 prot­sen­ti ehk 75 eu­rot. Abivallavanem Marge Raja mär­kis, et sel­le tõt­tu on ol­nud juh­tu­meid, kus mõ­ni laps on jää­nud teis­te­ga võr­rel­des eba­võrd­ses­se olu­kor­da – näi­teks laps, kel­le üks va­nem on sur­nud või kes kas­vab nii­ni­me­ta­tud kärg­pe­res.

„Et ko­hel­da kõi­ki meie val­la esi­me­se klas­si lap­si võrd­selt ja väär­tus­ta­da nen­de ha­ri­dus­tee al­gust, oli mõist­lik keh­ti­vat mää­rust muu­ta ning jät­ta ära tin­gi­mu­sed lap­se tei­se va­ne­ma koh­ta,“ sõ­nas ta.

Ra­nit­sa­toe­tu­se uus kord hak­kab keh­ti­ma järg­mi­sest õp­peaas­tast, 1. sep­temb­rist 2019. Toe­tust maks­tak­se üld­ha­ri­dus­koo­li esi­mes­se klas­si lap­se va­ne­ma­le, eest­kost­ja­le või hool­da­ja­le. Toe­tu­se taot­le­mi­seks tu­leb Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da vor­mi­ko­ha­ne aval­dus hil­je­malt kol­me kuu jook­sul pä­rast lap­se es­ma­kord­set koo­li­mi­ne­kut. Toe­tus maks­tak­se väl­ja lap­se koo­li­mi­ne­ku aas­ta 15. sep­temb­rist 10 ka­lend­ri­päe­va jook­sul ala­tes ot­su­se te­ge­mi­sest.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­las tu­leb taas rii­gi­ko­gu kan­di­daa­ti­de de­batt
Järgmine artikkelVas­tus MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI vas­tus­kir­ja­le Kol­ga staa­dio­ni koh­ta