Ani­ja val­la uus üldp­la­nee­ring tu­leb se­ni­sest paind­li­kum

1866

De­tailp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­se ko­hus­tus vä­he­neb.

Ap­ril­li al­gu­ses toi­mus Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ka­van­da­tud kol­mest aru­te­lust vaid üks – Ala­ve­res, ku­na Keh­ras­se ja Ani­ja­le ei tul­nud hu­vi­li­si. Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu mär­kis – kui­gi pal­jud ini­me­sed ar­va­vad, et üldp­la­nee­ring neid ei puu­du­ta, on sel­les pal­ju nii­su­gust, mi­da ela­ni­kud peak­sid tead­ma.
„Uus üldp­la­nee­ring on vä­ga paind­lik. Siia­ni tu­li ala­ti, kui soo­vi­ti muu­ta maa sih­tots­tar­vet või sin­na mi­da­gi püs­ti­ta­da, te­ha de­tailp­la­nee­ring. Uue üldp­la­nee­rin­gu­ga me se­da enam ei nõua. De­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tus on vas­ta­valt sea­du­se­le üld­ju­hul lin­nas ja siis, kui ta­he­tak­se ra­ja­da kesk­kon­da muut­vat hoo­net või olu­li­se mõ­ju­ga ob­jek­ti. Näi­teks, kui soo­vi­tak­se lin­na kor­ter­ma­ja­de piir­kon­da ra­ja­da rah­va­ma­ja või maal toot­mis­hoo­net ela­mu­piir­kon­da,“ sel­gi­tas In­ga Vai­nu.

Lu­ba­tak­se väik­se­maid ela­muk­run­te
Kui prae­gu­se üldp­la­nee­rin­gu jär­gi võib ha­jaa­sus­tu­ses ehi­ta­da krun­di­le, mil­le suu­rus on vä­he­malt 2 hek­ta­rit, siis uues pla­nee­rin­gus se­da nõuet po­le, kuid hoo­ne­te va­he­kau­gus naa­be­re­la­must peab ole­ma vä­he­malt 100 meet­rit.
„See ta­gab ha­jaa­sus­tu­se säi­li­mi­se,” sõ­nas ar­hi­tekt.
Ta li­sas, et ela­mu­te va­he­kau­gust saab vä­hen­da­da vaid siis, kui kü­last­ruk­tuur se­da toe­tab, ehk ti­he­da­malt asus­ta­tud kü­la­kes­kus­tes. Va­rem oli ha­jaa­sus­tu­ses lu­ba­tud ra­ja­da ku­ni ne­li abi­hoo­net, uus pla­nee­ring abi­hoo­ne­te ar­vu enam ei pii­ra.
Ti­hea­sus­tu­ses ei lu­ba­ta 2008. aas­tal keh­tes­ta­tud üld­pla­nee­rin­gu­ga te­ha 2500 ruut­meet­rist väik­se­maid ela­muk­run­te, kuid uue pla­nee­rin­gu­ga on ka­vas lu­ba­da mi­ni­maal­selt 1500 m2 suu­ru­seid krun­te.
Tu­le­ne­valt maa­kon­na tee­map­la­nee­rin­gust on uues üldp­la­nee­rin­gus kõi­gi Keh­ras­se vii­va­te rii­gi­tee­de äär­de ka­van­da­tud kerg­liik­lus­teed. Pi­ke­mad neist pla­nee­ri­tak­se Jä­ga­la-Ani­ja-Keh­ra-Ala­ve­re maan­tee äär­de, lü­he­mad on Lin­nak­se kü­last Raa­si­ku­ni ning Kõr­ve­maa kes­ku­sest Aeg­vii­du­ni, ka Keh­ra kü­la, Paa­si­ku, Lil­li ja Üle­jõe kü­la va­he­lis­te tee­de äär­de. Lä­hiaas­ta­tel neid ehi­ta­ma ei ha­ka­ta, küll aga tu­leb rii­gi­tee­de­ga piir­ne­va­te maaük­sus­te oma­ni­kel ar­ves­ta­da, et tee­ser­vast peab ku­ni 20 meet­rit jää­ma kerg­liik­lus­tee ko­ri­do­riks: „See tä­hen­dab, et maan­tee ää­res, ku­hu on ka­van­da­tud kerg­liik­lus­tee, ei ole mõist­lik tee­ser­vast ku­ni 20 meet­ri kau­gu­se­le te­ha ae­da ega min­geid ka­pi­taal­seid ra­ja­ti­si.“
Val­la­va­lit­sus soo­vis uues pla­nee­rin­gus vä­hen­da­da Sood­la jõe ää­res ehi­tus­kee­lu­vöön­dit 100 meet­rilt 25 meet­ri­le, kuid kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­ne se­da ko­gu ula­tu­ses ei toe­ta­nud: „See tä­hen­dab, et kes soo­vib uue­le krun­di­le Sood­la jõe ää­res ehi­ta­da lä­he­ma­le, peab te­ge­ma de­tailp­la­nee­rin­gu üldp­la­nee­rin­gu muut­mi­seks.“

Sõ­ja­li­sed te­ge­vu­sed
Uue üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si­le on kan­tud ka kait­se­jõu­du­de har­ju­tus­väl­jak Sood­las ning Ani­ja val­da laie­nev kesk­po­lü­goo­ni ohua­la ja se­da ümb­rit­sev met­saa­la kait­se­jõu­du­de te­ge­vus­teks.
„Esialg­se­tel and­me­tel on Sood­la har­ju­tus­väl­ja­kul ka­van­da­tud te­ge­vu­sed ok­toob­rist mai­ni ehk siis tal­ve­pe­rioo­dil, su­vel jääb see en­di­selt ava­tuks,“ lau­sus In­ga Vai­nu.
Po­lü­goo­ni ohua­la, mis va­rem Ani­ja val­da ei ula­tu­nud, laie­neb ka Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­sea­la­le ning kait­se­mi­nis­tee­rium on tea­ta­nud, et se­da ümb­rit­se­vad met­sad on mää­ra­tud ala­li­seks väl­jaõp­peks ning soo­vi­nud, et need mär­gi­taks ära val­la üldp­la­nee­rin­gus: „Uued teed, mis on ka­vas ra­ja­da sõ­ja­teh­ni­ka ve­da­mi­seks ning po­lü­goo­ni ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku ühen­da­mi­seks, pla­nee­rin­gus ei ka­jas­tu. Neid al­les ha­ka­tak­se pla­nee­ri­ma ja la­hen­da­tak­se eri­pla­nee­rin­gu­ga. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kin­ni­tu­sel tu­le­vad need prae­gus­te met­sa­tee­de ko­ri­do­ri­de­le.“

Et­te­pa­ne­kud
Üldp­la­nee­rin­gu es­kiis saa­de­ti küm­ne­le rii­gia­me­ti­le oma et­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­seks. Kõi­gi esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud. Näi­teks maan­teea­me­ti nõu­de­ga, et iga rii­gi­tee äär­de nä­hak­se et­te 20 meet­rit teh­no­loo­gi­li­ne vöönd maan­tee­ga seo­tud ehi­tus­te­ge­vus­teks.
„Me ei ta­ha se­da üldp­la­nee­rin­gu­ga mää­ra­ta, ku­na mõ­ned rii­gi teed on vä­ga väi­ke­se liik­lu­se­ga. Ole­me sei­su­ko­hal, et see la­hen­da­tak­se iga ehi­tus­te­ge­vu­se­ga eral­di,“ põh­jen­das ar­hi­tekt.
Maa-amet kü­sis, miks va­rem ela­mu­maa sih­tots­tar­be­ga pla­nee­ri­tud re­for­mi­ma­ta maa­tü­kid Keh­ra ja ring­tee va­hel on uues pla­nee­rin­gus loo­dus­li­ku hal­jas­maa­na. Val­la­va­lit­sus vas­tas, et ela­mu­maad on Keh­ras ja sel­le ümb­ru­ses na­gu­nii pii­sa­valt ja en­di­selt saab ala ka­su­ta­da maa­tu­lun­dus­maa­na na­gu see on se­ni ol­nud. Pea­le sel­le lei­dis ka ter­vi­sea­met, et ela­mu­maid ei peaks pla­nee­ri­ma rii­gi­tee­de äär­de.
Ku­na kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se põh­jal oli Lil­li ja Üle­jõe kü­las Ho­ri­zo­ni lõh­na­mõ­ju üle nor­mi, on ter­vi­sea­me­ti sei­su­koht neis­se uu­si ela­muid mit­te lu­ba­da: „Ka sel­le­ga po­le me nõus. Ho­ri­zon te­ge­leb kesk­kon­na­mõ­ju­de vä­hen­da­mi­se­ga pi­de­valt, ka lõh­nap­rob­leem vä­he­neb iga aas­ta­ga.“
Kui üldp­la­nee­rin­gu es­kiis on eri­ne­va­te ame­ti­te­ga koos­kõ­las­ta­tud, lä­heb see val­la­vo­li­kok­ku vas­tu­võt­mi­seks. See­jä­rel on uus ava­li­kus­ta­mi­ne. Jät­ku­valt saab te­ha et­te­pa­ne­kuid pla­nee­rin­gu mu­ut­mi­seks: „Kõik võik­sid vaa­da­ta oma maa­ga seon­du­va üle – et üld­pla­nee­ring ei hak­kaks nen­de plaa­ne pii­ra­ma, kui ta­ha­vad edas­pi­di mi­da­gi ehi­ta­da.“