Ani­ja val­la üldp­la­nee­ring on vas­tu võe­tud

819
INGA VAINU

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 12. sep­temb­ri is­tun­gil vas­tu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu ja sel­le kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se aruan­de.

Ani­ja val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne al­ga­ta­ti 27. au­gus­til 2015. aas­tal ning sel­le eel­nõu oli ju­ba möö­du­nud aas­ta al­gu­ses vas­tu­võt­mi­seks enam-vä­hem val­mis, kuid siis al­ga­ta­ti üldp­la­nee­rin­gu osa­na Aeg­vii­du ale­vi üldp­la­nee­ring ja KSH. Üldp­la­nee­rin­gu koos­tas OÜ Hend­rik­son ja Ko.

Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu sõ­nul on uus üldp­la­nee­ring Ani­ja val­la se­ni­sest üldp­la­nee­rin­gust paind­li­kum. Kui keh­ti­vas üldp­la­nee­rin­gus on ha­jaa­sus­tu­ses mi­ni­maal­ne ela­muk­run­di suu­rus 2 hek­ta­rit, siis uues pla­nee­rin­gus se­da tin­gi­must ei ole. Ela­mu­te ehi­ta­mi­se pea­mi­ne alus on ole­ma­so­lev asus­tusst­ruk­tuur, üld­ju­hul peab ela­mu­te va­he­kau­gus ole­ma vä­he­malt 100 meet­rit.

Uue üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se jä­rel vä­he­neb ka de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tus.
„Vas­ta­valt sea­du­se­le on de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tu­se­ga alad Keh­ra linn ja Aeg­vii­du alev. Se­ni on tul­nud de­tailp­la­nee­ring te­ha ala­ti ka siis, kui soo­vi­tak­se muu­ta maa sih­tots­tar­vet ja sin­na mi­da­gi püs­ti­ta­da. Uue üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se jä­rel tu­leb de­tailp­la­nee­ring üld­ju­hul koos­ta­da vaid siis, kui muu­de­tak­se olu­li­selt ole­ma­so­le­vat olu­kor­da piir­kon­nas, näi­teks soo­vi­tak­se ela­mu­piir­kon­da te­ha toot­mis­hoo­net,“ rää­kis val­laar­hi­tekt.

Te­ma sõ­nul on seo­ses üld­pla­nee­rin­gu­ga kõi­ge roh­kem hu­vi üles näi­da­nud met­sa­fir­mad, kes kar­da­vad, et üld­pla­nee­rin­gu­ga pii­ra­tak­se la­ge­raie­te te­ge­mist: „Ole­me et­te­pa­ne­ku­te­ga ar­ves­ta­nud ja Ani­ja val­la üld­pla­nee­rin­gu­ga ei ole la­ge­raie­te te­ge­mi­ne pii­ra­tud, kuid tu­leb jär­gi­da met­sa­ma­jan­da­mi­se hea ta­va reeg­leid ja ar­ves­ta­da ela­mu­te lä­he­du­ses es­tee­ti­li­se elu­kesk­kon­na säi­li­ta­mi­se­ga.“

Uue üldp­la­nee­rin­gu­ga muu­de­tak­se Aeg­vii­du ale­vi pii­ri nii, et see üh­tib ti­hea­sus­tu­se­ga ala pii­ri­ga. Ale­vis­se jääb Aeg­vii­du kes­ko­sa ka­hel pool Pii­be maan­teed, nen­de ta­ga asu­vad met­sa-alad lii­de­tak­se Pil­la­pa­lu või Must­jõe kü­la­ga. Tel­lis­ki­vi ja Ko­se­nõm­me ta­gu­sed alad lä­he­vad Pil­la­pa­lu, Uue­ves­ki piir­kond Must­jõe koos­sei­su.

Üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga pa­ral­leel­selt vii­di lä­bi kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne (KSH). See kir­jel­dab ja hin­dab üldp­la­nee­rin­gu el­lu­vii­mi­se­ga kaas­ne­vat olu­list kesk­kon­na­mõ­ju ja mää­rab va­ja­du­sel lee­ven­dus­meet­med. KSH­ga sel­gus, et Ani­ja val­la sel­li­se la­hen­du­se­ga üldp­la­nee­rin­gu el­lu­vii­mi­se­ga ei kaas­ne olu­list ne­ga­tiiv­set kesk­kon­na­mõ­ju.

In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et järg­mi­se­na pan­nak­se üldp­la­nee­ring ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le. See on ala­tes 7. ok­toob­rist ku­ni 5. no­vemb­ri­ni näh­tav val­la ko­du­le­hel üldp­la­nee­rin­gu rub­rii­gis ning väl­jap­rin­di­tu­na val­la­ma­jas ja Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis. Ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku ajal on igaühel või­ma­lik ar­va­must aval­da­da. Kui esi­ta­tak­se et­te­pa­ne­kuid ja vas­tu­väi­teid, tu­leb ar­hi­tek­ti sõ­nul kaa­lu­da, kas need on nii olu­li­sed, et muu­da­vad üldp­la­nee­rin­gu la­hen­dust. Kui ar­va­mu­si ei esi­ta­ta, siis ava­lik­ke aru­te­lu­sid kor­ral­da­ma ei pea.

„Ot­sus­ta­si­me, et tee­me ava­li­kud aru­te­lud ka siis, kui ar­va­mu­si ei tu­le. Aru­te­lud on nii Keh­ras kui Aeg­vii­dus 3. det­semb­ril,“ üt­les In­ga Vai­nu.

Pä­rast aru­te­lu­sid viiak­se teh­tud et­te­pa­ne­kud üldp­la­nee­rin­gus­se või põh­jen­da­tak­se, miks need ta­ga­si lü­ka­tak­se. See­jä­rel saa­de­tak­se pla­nee­ring riik­lik­ku jä­re­le­val­ves­se ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis­se. Kui mi­nis­tee­rium kii­dab üldp­la­nee­rin­gu heaks, saab val­la­vo­li­ko­gu üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­da ning see hak­kab keh­ti­ma.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ki­hel­kon­na ini­mes­te väl­ja­rän­dest 135 aas­tat
Järgmine artikkelSimi­tit­sa – tü­ki­ke en­dist Ees­ti­maad ke­set suurt Ve­ne rii­ki