Ani­ja val­la toe­tu­sed selt­si- ja spor­di­te­ge­vu­seks

505

Vas­ta­valt Ani­ja val­las möö­du­nud ke­va­del keh­tes­ta­tud va­baü­hen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kor­ra­le saa­vad tä­na­vu val­laee­lar­vest kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul pro­jek­ti- ja te­ge­vus­toe­tust 15 kul­tuu­ri, noor­soo­vald­kon­na ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud va­ba­ühen­dust, val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da ühe­le MTÜ-le in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se. Ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul saa­vad 15 MTÜd kok­ku 24 263 eu­rot, sel­le­le li­san­dub 10prot­sen­di­li­ne re­serv aas­ta jook­sul lae­ku­va­te taot­lu­se jaoks. Vo­li­ko­gu ot­su­se­ga eral­da­tud in­ves­tee­rin­gu­toe­tus on 7853 eu­rot.

MTÜ Voo­se Kõrts saab 980 eu­rot pro­jek­ti omao­sa­lu­seks, ka­vas on pai­gal­da­da Voo­se Päi­ke­se­ko­du hoo­ne­le val­gus­rek­laam. MTÜ-le Voo­se Va­baa­ja­kes­kus eral­da­ti 150 eu­rot he­li­teh­ni­ka soe­ta­mi­se omao­sa­lu­seks, MTÜ-le Põr­gu­värk 1150 eu­rot Põr­gu­põh­ja päe­va ja taas­i­se­seis­vu­mis­päe­va pik­ni­ku kor­ral­da­mi­seks. MTÜd Nõmb­ra Kar­ja­mõis toe­ta­tak­se 1300 eu­ro­ga Kõr­ve­maa fil­mi­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­seks, MTÜd Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal 300 eu­ro­ga maa­li­mi­sa­lus­te soe­ta­mi­seks ja kuns­ti­lau­päe­va­de lä­bi­vii­mi­seks, se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi 690 eu­ro­ga Tul­ja­ku võist­u­laul­mi­se osa­lu­sta­suks ning esi­ne­mis­te trans­por­di­ku­lu­deks, Keh­ra Kul­tuu­ri­selt­si 300 eu­ro­ga Xi­lo­fo­no uue koos­sei­su esi­me­se CD-plaa­di väl­jaand­mi­seks. Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­le an­tak­se 3200 eu­rot pääs­te­hoo­ne hal­dus­ku­lu­deks, MTÜ-­le Keh­ra Raud­tee­jaam 2450 eu­rot Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks, soo­me­pois­te näi­tu­se kor­ral­da­mi­seks ja pü­sieks­po­sit­sioo­niks ning jaa­ma­hoo­ne hal­dus­ku­lu­deks. MTÜ­ Ing­ver saab 3508 eu­rot Keh­ra ai­ta vee­vär­gi vii­mi­seks ning Ida-Har­ju In­vaü­hing 300 eu­rot te­ge­vus­ku­lu­deks.

Toe­tust saa­vad ka 4 kü­la­selt­si. Voo­se Kü­la­selt­si­le eral­da­ti 560 eu­rot kü­la vi­deok­li­pi te­ge­mi­seks ja vä­li­käim­la ko­gu­mis­ma­hu­ti jaoks, MTÜ-le Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu 1525 eu­rot selt­si­ma­ja ja kü­lap­lat­si hal­dus­ku­lu­deks, Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts saab 7000 eu­rot Ko­se maan­tee 22 män­gu­väl­ja­ku aren­da­mi­seks ning Roo­kü­la Kul­tuu­ri­selts 850 eu­rot vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku vä­ra­va­te, val­gus­tu­se, joo­ne­ma­si­na ja tab­loo ost­mi­seks.

Val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug sel­gi­tas, et toe­tu­se­ta jäi MTÜ Ot­to Neu­dor­fi Ter­vi­se­kes­kus, kes soo­vis ra­ha in­ven­ta­ri hoius­ta­mi­seks mõel­dud kuu­ri ehi­ta­mi­seks, kuid kuur on ju­ba teh­tud, pa­ra­ku eba­sea­dus­li­ku ehi­ti­se­na ning tu­leb hoo­pis lam­mu­ta­da.

„Paar esi­ta­tud taot­lust jäid veel va­baü­hen­dus­te­le mõel­dud toe­tu­sest ra­has­ta­ma­ta, kuid ne­mad saa­vad se­da ot­se val­laee­lar­vest,“ sõ­nas ta.

Vo­li­ko­gu ot­su­se­ga eral­da­ti 7853 eu­ro suu­ru­ne in­ves­tee­rin­gu­toe­tus MTÜ-le Voo­se Kõrts kärg­ma­ja­de ra­ja­mi­se omao­sa­lu­seks.

Li­saks on val­laee­lar­ves et­te näh­tud ka­he­le kul­tuu­ri­vald­kon­na MTÜ-le toe­tus, mi­da ei ot­sus­ta­nud kul­tuu­ri- ja va­ba­aja­ko­mis­jon, ku­na nen­de te­ge­vus toi­mub val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul. MTÜ-le Trii­bik an­tak­se Keh­ra Nu­ku jär­je­pi­de­vu­se säi­li­ta­mi­seks ja hoid­mi­seks 8000 eu­rot ning MTÜ-le Keh­ra Raud­tee­jaam muu­seu­mi ku­lu­de kat­teks 19 000 eu­rot.

Toe­tu­sed spor­dik­lu­bi­de­le
Spor­di­vald­kon­na toe­tu­sed ot­sus­tas sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ju­ha­tus, kin­ni­tas nõu­ko­gu. Toe­tust an­tak­se 8 spor­dik­lu­bi­le kok­ku 34 273 eu­rot. Toe­ta­tak­se pea­ra­ha alu­sel noor­tet­ree­nin­gu­te lä­bi­vii­mist ning li­saks spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mist.

Ani­ja Uni­ted saab 5720 eu­rot jalg­pal­lit­ree­nin­gu­teks, Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall tree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks 14 300 eu­rot, võist­lu­se Keh­ra Cup 2019 kor­ral­da­mi­seks 2500 eu­rot ning rah­vas­por­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks 859 eu­rot, Maad­lusk­lu­bi Ani­ja 1000 eu­rot tree­nin­gu­teks, Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi 5400 eu­rot suu­sa- ja jalg­pal­lit­ree­nin­gu­teks, MTÜ Bal­tic Events Es­to­nia 1000 eu­rot Kõr­ve­maa ne­li­kü­ri­tu­se lä­bi­vii­mi­seks, Pi­ni­fer En­du­ran­ce Team 650 eu­rot võist­lus­tel osa­le­mi­seks ja 400 eu­rot kest­vus­rat­su­ta­mi­se võist­lu­se kor­ral­da­mi­seks ning Vi­ru Ju­do Aeg­vii­du las­te tree­ni­mi­seks 2520 eu­rot.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­tu­se lii­ge Lii­vi Han­sen mär­kis, et toe­tu­se saa­mi­seks peab spor­dik­lu­bi ole­ma spor­di­re­gist­ris. Tä­na­vu jäid toe­tu­se­ta Raa­si­ku FC Jo­ker ja Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja, ku­na klu­bi and­med olid spor­di­re­gist­ri­le õi­geaeg­selt esi­ta­ma­ta.

Keh­ra kä­si­pal­li esin­dus­mees­kon­da toe­ta­tak­se val­laee­l­ar­vest eral­di 25 000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu pre­mee­ris en­dist val­la­va­ne­mat