Ani­ja val­la si­se­lii­ni­del on bus­si­sõit edas­pi­di kõi­gi­le ta­su­ta

1247

Ve­da­jad jää­vad sa­maks, bus­si­de graa­fi­kud pi­sut muu­tu­vad.

Ala­tes 1. sep­temb­rist kor­ral­dab Ani­ja val­la si­sest bus­sit­rans­por­ti Põh­ja-Ees­ti Ühis­trans­por­di­kes­kus (ÜTK), kel­le kau­du tel­li­vad oma si­se­lii­ne suu­rem osa Har­ju­maa oma­va­lit­sus­test ning Ko­hi­la ja Mär­ja­maa val­lad Rap­la­maalt.

Ku­na Ani­ja val­las lõp­pe­vad sel kuul 3 aas­tat kest­nud bus­si­lii­ni­de han­ked, kor­ral­das ÜTK ve­da­ja­te leid­mi­seks uue rii­gi­han­ke.

„Val­la­va­lit­sus an­dis mei­le üle eel­mi­sel õp­peaas­tal keh­ti­nud õpi­las­lii­ni­de sõi­dup­laa­nid, te­gi­me nen­de põh­jal ühe han­ke, mil­lel olid lii­nid ja­ga­tud nel­ja os­sa. Han­ge oli üheks aas­taks, ei ol­nud vä­ga suu­ri ja ran­geid nõud­mi­si, et ka piir­kon­na väi­ke­ve­da­ja­tel oleks või­ma­lik osa­le­da,“ sel­gi­tas Põh­ja-Ees­ti Ühis­trans­por­di­kes­ku­se sõit­ja­te­veo spet­sia­list Kad­ri Kroo­ni.

Han­ke­ga lei­ti ve­da­ja siis­ki ai­nult ühe­le osa­le ehk Ala­ve­re piir­kon­na lii­ni­de­le. Sel­le või­tis ka se­ni neid lii­ne tee­nin­da­nud OÜ Ra­dix Trans­port, kes pak­kus lii­ni­ki­lo­meet­ri hin­naks 1,090 eu­rot. Esi­me­se­le osa­le ehk Keh­ra-Ani­ja-Sood­la-Lil­li-Keh­ra lii­ni­le ei teh­tud üh­te­gi pak­ku­mist, üle­jää­nud ka­he­le osa­le ehk Voo­se-Vet­la, Här­ma­ko­su-Pil­la­pa­lu ning Pa­ri­la-Loo­kü­la piir­kon­na lii­ni­de­le teh­tud pak­ku­mi­sed lü­ka­ti lii­ga kõr­ge hin­na tõt­tu ta­ga­si.

„Et tee­nus ei kat­keks, pi­da­si­me lä­bi­rää­ki­mi­si se­nis­te ve­da­ja­te, OÜ­ga Aluk­vik ja OÜga Ra­dix Trans­port. Ko­ha­li­kud on tub­lid, ei jät­nud val­da hät­ta. Val­la­va­lit­sus pi­ken­das nen­de se­ni­seid le­pin­guid aas­ta võr­ra ning an­dis le­pin­gud ühist­rans­por­di kor­ral­da­mi­seks üle meie kes­ku­se­le,“ rää­kis Kad­ri Kroo­ni.
Ta li­sas, et le­pin­gu­te pi­ken­da­mi­se­ga veo­hin­nad küll pi­sut tõu­sid, kuid mit­te roh­kem, kui se­ni­sed le­pin­gud lu­ba­sid. Kad­ri Kroo­ni hin­nan­gul on ka uued hin­nad võr­rel­des teis­te oma­va­lit­sus­te si­se­lii­ni­de hin­da­de­ga vä­ga mõist­li­kud, kõik jää­vad al­la 2 eu­ro lii­ni­ki­lo­meet­ri eest: „Ani­ja val­las on see ee­lis, et bus­sid ei tu­le ku­sa­gilt kau­gelt.“

Kõik sõl­mi­tud või pi­ken­da­tud le­pin­gud keh­ti­vad ühe aas­ta ehk 31. au­gus­ti­ni 2019.

Sõi­dup­laa­nid pi­sut muu­tu­sid
Võr­rel­des eel­mi­sel õp­peaas­tal keh­ti­nud sõi­dup­laa­ni­de­ga on uu­tes vei­di muu­tu­si. Här­ma­ko­su liin on ve­da­ja et­te­pa­ne­kul vei­di kii­rem, Ala­ve­res muu­tus ühel lii­nil väl­ju­mi­saeg, et buss ei sõi­daks ära en­ne koo­li­tun­di­de lõp­pu. Uued sõi­dup­laa­nid on ala­tes 22. au­gus­tist näh­ta­vad vee­bi­le­hel www.peatus.ee, samuti leiab need Anija valla kodulehelt ning edastatakse ka koolidele.

Kui seni said valla siseliinidel lapsed sõita tasuta ja täiskasvanud pidid ostma 77sendise pileti, siis sellest sügisest on sõit kõigile tasuta.

Teine suur muutus on Kadri Krooni sõnul see, et bussi sisenemised ja väljumised hakkavad toimuma ainult peatustes ehk vastavate liiklusmärkidega tähistatud kohtades: „Leppisime vallavalitsuse ja vedajaga kokku, et septembris ei sõideta mööda lapsest, kelle vanem on saatnud teeotsa, vaid kaardistame need kohad ja kuu lõpus arutame vallavalitsusega läbi, kas ja kuhu on vaja uusi peatusi. Edaspidi hakkavad bussid peatuma vaid selleks ette nähtud peatustes. Nii on turvaline, seal on koht nii sõitjaile kui bussile.“

Pillapalu laste vedu Aegviidu kooli ja koolist korraldab vallale kuuluva väikebussiga endiselt vallavalitsus. Samuti on vallavalitsuse korraldada erivajadustega laste viimine koolidesse väljaspoole Anija valda. Pikvalt ja Kehrast õpilaste Roelasse kooli ja tagasi veo riigihanke võitis OÜ Netsest, hanke õpilaste sõidutamiseks Porkunisse kooli ja tagasi OÜ Radix Transport. Hanke kolmandale osale ehk õpilasteveoks Tallinnasse pakkumisi ei esitatud, vallavalitsus peab selles osas läbirääkimisi OÜga Q Takso.

Anija valla bussiliinid alates 1.09.2018
Alates 3. septembrist avatakse Anija valla siseliinid:
Anija 1: Kehra – Anija – Soodla – Lilli – Kehra
Anija 2: Alavere – Lükati – Alavere – Vetla – Voose – Alavere
Anija 3: Alavere – Pikva – Lehtmetsa – Kehra – Alavere
Anija 4: Alavere – Kiviloo – Alavere – Kehra – Alavere
Anija 5: Alavere – Kiviloo – Alavere – Kehra – Alavere – Voose – Alavere
Anija 6: Härmakosu – Pillapalu – Kehra

Eelmine artikkelMAR­GUS KEER­MA 1. mä­les­tus­võist­lus­te tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelSpordiuudis