Ani­ja val­la osaü­hing Vel­ko AV sai uue ju­hi

1253

Ani­ja val­la­le kuu­lu­va osaü­hin­gu Vel­ko AV se­ni­ne ju­ha­ta­ja Too­mas Rei­si esi­tas ta­ga­sias­tu­mi­sa­val­du­se ning te­ma ase­mel va­li­ti Vel­ko AVd juh­ti­ma Erik Jü­riöö.

Too­mas Rei­si vii­ma­ne töö­päev Vel­kos oli 31. juu­lil. Ta üt­les, et asub sü­gi­sest töö­le Ala­ve­re koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jana ja las­teae­da lii­ku­mis­õ­pe­ta­jana.

„Spor­di­vald­kond on mul­le sü­da­me­lä­he­da­ne, olen li­gi 17 aas­tat and­nud Ala­ve­re koo­lis jalg­pal­lit­ree­nin­guid ja nüüd tek­kis või­ma­lus oman­da­tud eria­lal töö­le asu­da,“ sõ­nas Too­mas Rei­si, kes on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis ke­ha­kul­tuu­rio­sa­kon­na.

Vel­ko AVs töö­tas ta ühe aas­ta, val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te ju­ha­ta­jaks va­li­ti mul­lu au­gus­tis: „Ar­van, et see oli Vel­ko­le edu­kas aas­ta. Möö­du­nud talv oli peh­me ning tek­ki­sid prob­lee­mid kat­la­ma­ja tar­beks hak­ke­pui­du han­ki­mi­se­ga. See oli krii­ti­li­ne aeg, kuid tä­nu ener­gee­ti­ka­juht Ind­rek Laa­ne­vee­ri­le tu­li­me ke­nas­ti toi­me, toad olid soo­jad ning ini­me­sed ei ta­ju­nud, et prob­leem on õhus.“
Veel ni­me­tas ta kor­da­mi­ne­kuks, et Vel­ko kor­ral­das mi­tu edu­kat han­get, mil­le abil hoi­ti ra­ha kok­ku. Suur võit oli Too­mas Rei­si sõ­nul ka see, et KIK eral­das Aeg­vii­du ÜVK aren­da­mi­seks üle 1 mil­jo­ni eu­ro toe­tust. Vel­ko AV uue­le ju­hi­le on tal esi­me­ne soo­vi­tus – oma töö­ta­jaid peab aus­ta­ma ja hoid­ma.

Es­mas­päe­val, 30. juu­lil toi­mu­nud koo­so­le­kul va­lis Vel­ko AV nõu­ko­gu et­te­võt­te uueks ju­ha­ta­jaks Pik­va kü­las ela­va Erik Jü­riöö, kes töö­tas se­ni Far­ron Teh­ni­ka OÜ müü­gi­ju­hi­na.

Vel­ko AV nõu­ko­gu esi­mees, Ani­ja val­la fi­nants­juht Lii­vi Han­sen üt­les, et kon­kurs­si ei kor­ral­da­tud, Erik Jü­riöö­le teh­ti et­te­pa­nek ha­ka­ta Vel­ko AV ju­hiks.

„Mei­le on sil­ma jää­nud te­ma te­ge­vus vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni liik­me­na, ta on ka Ala­ve­re põ­hi­koo­li hoo­le­ko­gu lii­ge ning osa­leb ak­tiiv­selt Pik­va kü­lae­lu eden­da­mi­sel,“ põh­jen­das Lii­vi Han­sen.

Ta li­sas, et Vel­kos on tööl head spet­sia­lis­tid nii vee- kui soo­ja­ma­jan­du­se alal, see­tõt­tu ei ot­si­tud ju­hi ko­ha­le nii­võrd eria­las­pet­sia­lis­ti, kui­võrd ini­mest, kes oleks in­nu­kas ja niiöel­da ka­he ja­la­ga maa peal: „Veel meel­dib, et ta on oma­kan­di mees. En­ne ot­sus­ta­mist võt­tis Erik Jü­riöö nä­dal-paar mõt­le­mi­sae­ga, ku­ni an­dis nõu­so­le­ku. Se­ni­ses töö­ko­has, kus oli Stih­li kau­ba­mär­gi müü­gi­juht, on ta kar­jää­ri­re­de­lil lae saa­vu­ta­nud ja val­mis uu­teks väl­ja­kut­se­teks.“

Nõu­ko­gu esi­mees mär­kis, et Vel­ko AV-l on pal­jus­ki klien­di­tee­nin­da­ja roll ehk olu­li­ne on val­lae­la­ni­ke­ga suht­le­mi­ne: „Ku­na Vel­ko kuu­lub Ani­ja val­la­le, mõ­ju­tab et­te­võ­te ko­gu val­la mai­net. Usun, et uus juht, kes tu­leb müü­gi­maail­mast, pöö­rab suurt tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et klien­did olek­sid ra­hul.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li moo­du­lid on pai­ka pan­dud
Järgmine artikkelTuleohust ja prügist looduses