Ani­ja val­la noor­te­ko­gul uus juht

1210
Ani­ja val­la noor­te­ko­gu uus esi­mees JU­LIA ŠATS­KA­JA.

Val­la noor­te­ko­gu uus esi­mees on Ala­ve­re noor­te­juht JU­LIA ŠATS­KA­JA.

Ku­na Ani­ja val­la noor­te­ko­gu se­ni­ne esi­mees Lau­ra Res­tov as­tus ta­ga­si, sai noor­te­ko­gu 28. märt­sil uue ju­hi. Noor­te­ko­gu ju­ha­tu­se kol­man­daks liik­meks – ju­ha­tus­se kuu­lu­vad veel Mi­kael Par­man ja He­le­na Tru­ber – aval­das soo­vi kan­di­dee­ri­da Ju­lia Šats­ka­ja. Noor­te­ko­gu va­lis ta ju­ha­tus­se ning ju­ha­tu­se liik­med ot­sus­ta­sid, et Ju­lia Šats­ka­ja on uus esi­mees, Mi­kael Par­man asee­si­mees ja He­le­na Tru­ber ju­ha­tu­se lii­ge.

Ju­lia Šats­ka­ja on 20aas­ta­ne, pä­rit Keh­rast ning töö­tab ala­tes mul­lu ok­toob­rist Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses noor­te­ju­hi­na.

„Kuul­sin sü­gi­sel lap­se­põl­ve­sõb­ralt And­rei Kuz­mi­nilt, kes töö­tab Keh­ra noor­te­kes­ku­ses, et Ala­ver­re ot­si­tak­se noor­te­juh­ti. Mul­le hak­kas see mõ­te meel­di­ma, läk­sin as­ja uu­ri­ma ja mind võe­ti töö­le. Nüüd olen es­mas­päe­vast ree­de­ni Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses tööl. Olen vä­ga õn­ne­lik, et siia sat­tu­sin ja et pi­din alus­ta­ma just­kui nul­list – ku­na Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses ei ol­nud va­he­peal töö­ta­jat, oli noor­te­kes­kus tih­ti kin­ni, puu­dus sta­biil­sus,“ rää­kis Ju­lia Šats­ka­ja.

Ta li­sas, et püüab te­ha kõik, et noor­tel oleks Ala­ve­res tore ja mõ­nus.

Kui val­la noor­soo­töös­pet­sia­list Tuu­li­ki Roht­la te­gi Ju­lia Šats­ka­ja­le et­te­pa­ne­ku as­tu­da val­la noor­te­ko­gu liik­meks, oli ta ko­he nõus: „Olen ju ka ise veel noor ning näen noor­te­ko­gus li­sa­või­ma­lust noor­te­le mi­da­gi pak­ku­da.“

Ta as­tus Ani­ja val­la noor­te­kok­ku jaa­nua­ris, kaks kuud hil­jem va­li­ti esi­me­heks.

„Juht peab ole­ma eest­ve­da­ja, kes or­ga­ni­see­rib ja mo­ti­vee­rib noo­ri te­gut­se­ma. Ka seal tu­leb mul alus­ta­da al­gu­sest, et saa­da noor­te­ko­gu uues­ti pil­di­le. Prae­gu on noor­te­kes­ku­ses 12-13 noort, ena­mus Ala­ve­rest, Keh­ra ak­tiiv­seid noo­ri on kah­juks vä­he,“ üt­les Ju­lia Šats­ka­ja.

Te­ma vi­sioon on, et noor­te­ko­gu liik­med käik­sid abis val­la et­te­võt­mis­tel, kor­ral­dak­sid neid ka ise – nii saa­vad nad end omaal­ga­tus­te kau­du aren­da­da. 25. ap­ril­lil on Keh­ra rah­va­ma­jas noor­te­ko­gu koo­so­lek, kus pan­nak­se pai­ka plaa­nid ja te­ge­vus­ka­va.

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu moo­dus­ta­ti 2010. aas­tal. See on va­ba­taht­lik ühen­dus, mil­le ees­märk on või­mal­da­da noor­tel ak­tiiv­se­malt osa­le­da ühis­kond­li­kus elus ning pa­nus­ta­da ko­du­val­da.