Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­das Keh­ras spor­di­päe­va

1592
Spor­di­päe­va ran­na­vol­le tur­nii­ri võit­nud mees­kon­na Kolm puu­det lii­ge KA­REL JÕE­LEHT võ­tab kor­ral­da­ja JU­LIA ŠATS­KA­JALT vas­tu või­du­ka­ri­kad. Keskel on LAUR KIP­PER, spor­di­päe­va üks koh­tu­ni­kest.

Su­ve­kuu­mu­ses toi­mu­nud Ani­ja val­la spor­di­päe­val võis­tel­di disc­gol­fis ja pal­lia­la­del.

Lau­päe­val, 28. juu­lil kut­sus Ani­ja val­la noor­te­ko­gu oma prae­gu­se koos­sei­su esi­me­se­le suu­re­le et­te­võt­mi­se­le – Ani­ja val­la spor­di­päe­va­le. Keh­ra staa­dio­nia­la­le oo­da­ti noo­ri ning kõi­ki sport­lik­ke ini­me­si män­gi­ma disc­gol­fi, ran­na­vol­let ja ran­na­kä­si­pal­li, võist­le­ma korv­pal­li va­ba­vi­se­tes ning jalg­pal­li vi­gur­ra­ja lä­bi­mi­ses. Män­gi­da sai ka laua­ten­nist, sõi­ta tri­ki­tõu­ke­rat­ta ja ru­la­ga.

„Soo­vi­si­me noo­red kok­ku kut­su­da ja sport ju ühen­dab. Meil on pea­mi­selt kas ai­nult kä­si­pal­li või ai­nult jalg­pal­li võist­lu­sed, meie taht­si­me te­ha spor­di­päe­va, kus saab proo­vi­da eri­ne­vaid ala­sid,“ rää­kis et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja, val­la noor­te­ko­gu juht Ju­lia Šats­ka­ja.

Spor­di­päe­va kor­ral­da­mi­se põ­hi­ras­kus lan­ges Ju­lia Šats­ka­ja­le ja Mar­ga­ri­ta At­ra­mo­no­va­le, abiks olid sa­mu­ti noor­te­kok­ku kuu­lu­vad Anett Ni­lisk, Mann­jaa­na Loo­de, Karl Jo­han­nes Kask ja Triin Eli­sa­beth Vaht­ra.

„See oli esi­me­ne nii suu­re et­te­võt­mi­se kor­ral­da­mi­ne. Oli ras­ke, kuid hea ko­ge­mus. Esi­teks tu­li te­ge­vu­sed lä­bi mõel­da, pla­nee­ri­da aja­ka­va, siis ot­si­da abi­li­sed – kõik koh­tu­ni­kud on ju va­ba­taht­li­kud. Omaet­te töö oli spon­so­ri­te leid­mi­ne. Spor­dia­la­de va­li­mi­ne oli veel kõi­ge liht­sam, sest kõik need on Ani­ja val­las esin­da­tud, olen ka ise käi­nud mit­mes tren­nis ja meie spor­die­lu­ga kur­sis,“ ju­tus­tas Ju­lia Šats­ka­ja.

Ta li­sas, et suur toe­tus tu­li sih­ta­su­tu­selt Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. Sel­le te­gev­juht Mih­kel Kuu­se oli ka üks koh­tu­ni­kest. Koh­tu­ni­ke­na te­gut­se­sid veel Tiit Tam­ma­ru, Peep Kask, Pi­ret Ur­met, Laur Kip­per ja Mart Raud­sepp. MTÜ Ing­ver pak­kus osa­le­jai­le hom­mi­ku­koh­vi ja -teed, Tal­lin­na Te­le­torn pa­ni pa­ri­ma­te­le väl­ja au­hin­nad.

Keh­ra koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Pi­ret Ur­met kii­tis noor­te al­ga­tust: „To­re, kui proo­vi­vad, mi­da sel­li­ne kor­ral­da­mi­ne tä­hen­dab ja saa­vad ko­ge­mu­si edas­pi­di­seks. Keh­ras, kus on suu­re­pä­ra­sed baa­sid, on kõi­ge ras­kem saa­da ko­ha­le ini­me­sed. Neid võiks ka siin ol­la pal­ju roh­kem, kui vaa­da­ta, mi­da kõi­ke on tä­na või­ma­lik te­ha.“

Osa­le­jaid kok­ku ei loe­tud, kuid kõi­ge osa­võ­tu­roh­ke­mal alal disc­gol­fis oli li­gi 30 võist­le­jat, ran­na­vol­les võist­les 5 nel­ja­liik­me­list tii­mi.

„Kor­ral­da­jad üt­le­sid, et en­ne spor­di­päe­va tun­ti kõi­ge roh­kem hu­vi võrk­pal­li vas­tu. Ka pealt­vaa­ta­jaid oli võrk­pal­lil kõi­ge enam. Vä­ga vah­va, et see ala on noor­te seas su­vel au sees,“ üt­les kuu­mal päe­val 4-5 tun­di vol­le­la­hin­gud „vi­lis­ta­nud“ Tiit Tam­ma­ru.

Ka­rel Jõe­leht ran­na­vol­le võit­nud mees­kon­nast Kolm puu­det ju­tus­tas, et käi­vad oma selts­kon­na­ga peaae­gu igal õh­tul Keh­ra staa­dio­ni juu­res män­gi­mas ning spor­di­päe­va tur­niir an­dis har­ju­ta­mi­seks veel roh­kem mo­ti­vat­sioo­ni: „Võrk­pal­li­hu­vi­li­si on siia tek­ki­nud vä­ga pal­ju, õh­tu­ti on väl­ja­ku ää­red män­gi­da­soo­vi­jaid täis.“

Vi­gur­jalg­pal­li võist­lu­se võit­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Priit Raud­ki­vi üt­les, et tu­li võist­le­ma koos po­ja­ga, kes käib jalg­pal­lit­ren­nis: „Võit tu­li ül­la­tu­se­na. Olen eluaeg kä­si­pal­li män­gi­nud, nüüd va­hel har­va taon pois­te­ga jal­kat, siin võist­le­sin ka disc­gol­fis.“

Ju­lia Šats­ka­ja kin­ni­tas, et on osa­võt­ja­te ar­vu­ga esi­me­sel spor­di­päe­val vä­ga ra­hul.

„To­re, et noo­red tu­lid. Kes kaa­sa ei löö­nud, siis vä­he­malt vaa­ta­sid ja tut­vu­sid. Kind­las­ti tee­me se­da ka järg­mi­sel aas­tal. Ani­ja vald ei ole ai­nult Keh­ra, kut­su­me siia ka Aeg­vii­du ja Ala­ve­re ning miks mit­te ka naa­ber­val­da­de noo­red,“ lau­sus ta.

Eelmine artikkelRaasiku vallavalitsus avaldas sotsiaaltoetuste infobrošüüri
Järgmine artikkelTa­lu­toi­du Ka­ra­van al­gab Kuu­sa­lust