Ani­ja val­la las­teaiad te­gid taas teat­rit

731
Le­pat­rii­nu Rõõ­mut­rii­nu­de rühm män­gis tä­na­vu „Okas­roo­si­kest“. Esiplaanil KEETE-BIANCA NOOL (kuninganna), MARGARET PIKKEL (kurjus) ja MAIROLD MIIL (kuningas).

Val­la las­teae­da­de 6. teat­ri­fes­ti­va­lil oli 5 päe­va jook­sul ka­vas 11 eten­dust.

Ani­ja val­las kuuen­dat kor­da toi­mu­nud las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val kes­tis es­ma­kord­selt viis päe­va ehk ko­gu töö­nä­da­la, 25.-29. märt­si­ni. Kol­mel päe­val olid eten­du­sed Keh­ra rah­va­ma­jas, ka­hel päe­val Las­te­ta­re las­teaias. Osa­le­sid Ala­ve­re Mõm­mi­la ning Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re las­teaiad Keh­rast. Nel­jal päe­val oli kaks eten­dust, kol­ma­päe­val kolm.

Teat­rit te­gid 5-7aas­tas­te las­te rüh­mad ning õpe­ta­jad, Las­te­ta­rest ka üks 3-4aas­tas­te rühm. Le­pat­rii­nu lap­sed män­gi­sid „Söö­bi­kut ja pi­si­kut“, „Ko­du­ta­lu kas­si“ ja „Okas­roo­si­kest“, nen­de õpe­ta­jad „Leh­ma­kaup­le­mi­se lu­gu“, Las­te­ta­re lap­sed esi­ta­sid „Mui­nas­jut­tu val­gest lib­li­kast“, „Hiir lä­heb puid raiu­ma“, „Met­sa­pi­du“, „Kit­se­tall, kes os­kas küm­ne­ni lu­ge­da“ ja „Ta­re­ke“, nen­de õpe­ta­jad eten­da­sid „Pöial­pois­si ja seit­set lu­mi­val­ge­kest“ ning Mõm­mi­la lap­sed ja õpe­ta­jad näi­te­män­gu „Hunt ja sõb­rad“.

Las­te­ta­re 6. rühm tõi la­va­le „Met­sa­peo“ – lu­gu sel­lest, kui­das re­ba­ne oma ka­du­nud sa­ba ot­sis. Esiplaanil INGERLI KULP (rebane) ja MIINA KULP (jänes).

Fes­ti­va­li kor­ral­da­ja, Las­te­ta­re õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Kat­rin Alt­sepp rää­kis, et nen­de ma­jast al­gu­se saa­nud fes­ti­val enam las­teaia väi­kses­se saa­li ei ma­hu, see­tõt­tu on pea­mi­seks fes­ti­va­li­pai­gaks saa­nud rah­va­ma­ja. Ka rah­va­ma­ja saal oli las­teae­da­de fes­ti­va­li ajal pealt­vaa­ta­jaid täis. Li­saks las­te­le käi­sid eten­du­si vaa­ta­mas Keh­ra Ko­du ela­ni­kud, ka emad-isad, kel­le töö­päev se­da või­mal­das, ja osa va­na­va­ne­maid.

„Lap­sed on vä­ga tub­lid, nei­le meel­dib esi­ne­da ja fes­ti­va­li oo­da­tak­se vä­ga. La­vas­tu­sed sel­le jaoks va­li­tak­se väl­ja pä­rast jõu­lue­ten­du­si, har­ju­ta­ma ha­ka­tak­se tal­vel. Lap­sed on muu­tu­nud jul­ge­maks, nad ei pel­ga ka rah­va­ma­ja suurt la­va, sest see ma­ja on tut­tav, ole­me siin pal­ju üri­tus­tel käi­nud,“ rää­kis Kat­rin Alt­sepp.

Kõik teat­ri­fes­ti­va­lil osa­le­nud las­teaia­rüh­mad said kor­ral­da­ja­telt kin­giks pus­led ning maius­tu­si.

Kui­gi tä­na­vu loo­de­ti osa­le­ma saa­da ka Aeg­vii­du las­teaed, jäid seal­sed lap­sed tänavu veel tu­le­ma­ta: „Loo­da­me, et järg­mi­sel aas­tal on nad ko­hal. Siis pea­me fes­ti­va­li ilm­selt ju­ba ka­he­le nä­da­la­le pi­ken­da­ma. Ühe­le nä­da­la­le kõi­ki eten­du­si enam ei ma­hu­ta, las­te­le lä­heb vä­si­ta­vaks, nen­de jaoks on pa­ras vaa­da­ta päe­vas kah­te eten­dust, mit­te roh­kem.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 27. märtsil
Järgmine artikkelHari­dus­kon­ve­rents Kuu­sa­lus – val­la õp­pea­su­tus­tes te­hak­se pal­ju hu­vi­ta­vat, kuid noo­ri jääb vä­he­maks