Ani­ja val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val toi­mus 5. kor­da

1712
Lepatriinu lasteaia Õnneseente rühm esitas festivalil etenduse „Jussikese seitse sõpra“.

Nel­jal päe­val sai Keh­ra rah­va­ma­jas ja Las­te­ta­res nä­ha kok­ku 8 eten­dust.

Ani­ja val­la las­teae­da­de 5. teat­ri­fes­ti­val toi­mus nel­jal päe­val, 20.-23. märt­si­ni, igal hom­mi­kul oli kaks eten­dust. Teat­rit te­gid val­la kol­me las­teaia – Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re Mõm­mi­la – 5-7aas­ta­sed lap­sed ning Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu õpe­ta­jad.

Tei­si­päe­val män­gi­sid Keh­ra rah­va­ma­jas Las­te­ta­re 5. ta­re lap­sed „Ron­gi­sõi­tu“, sa­ma las­teaia õpe­ta­jad tük­ki „Tipp ja Täpp tee­vad spor­ti“ ning kol­ma­päe­val Le­pat­rii­nu Rõõ­mu­rul­li­de rühm „Ka­ku­kest“ ja Las­te­ta­re 6. ta­re näi­den­dit „Kaks­teist kuud“. Nel­ja­päe­val-ree­del oli fes­ti­val Las­te­ta­re saa­lis, esi­me­sel päe­val män­gi­sid Le­pat­rii­nu Õn­ne­see­ned seal „Jus­si­ke­se seit­set sõp­ra“ ning Le­pat­rii­nu õpe­ta­jad „Nak­sit­ral­le“, fes­ti­va­li vii­ma­sel päe­val Mõm­mi­la Nae­ru­ka­ru­de rühm „Ka­du­nud täp­pe“ ja Las­te­ta­re 4. ta­re näi­den­dit „Va­res kee­dab her­ne­sup­pi“.

Rah­va­ma­jas käi­sid eten­du­si vaa­ta­mas pea­le las­te ka Keh­ra Ko­du ela­ni­kud, tei­se päe­va eten­dus­tel oli vaa­ta­jaid üle 100. Fes­ti­va­li kor­ral­da­jad Las­te­ta­rest and­sid kõi­gi­le näi­tet­rup­pi­de­le tä­nu­kir­jad ning maius­tu­si.

Ka õpe­ta­jad näit­le­vad
Kui rüh­ma­de­le va­li­sid näi­den­did õpe­ta­jad, siis Las­te­ta­re las­teaia õpe­ta­ja­te­le pak­kus näi­te­män­gu „Tipp ja Täpp tee­vad spor­ti“ lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Ma­ret Ki­vis­tu, kes sel­le ka la­vas­tas. Las­teaia 16 õpe­ta­jast teeb näi­den­dis kaa­sa 13.

„Kut­su­si­me nad ühel lõu­nal kok­ku ja kõik, kes tu­lid ja soo­vi­sid män­gi­da, said rol­li. Tun­nen meie õpe­ta­jaid, see­tõt­tu on osa­sid üs­na ker­ge ja­ga­da,“ üt­les la­vas­ta­ja.

Lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja­le ko­ha­selt va­lis ta näi­te­män­gu, mil­les loo­mad pi­da­sid olüm­pia­män­ge: „Rõ­hu­ta­me ik­ka ter­vis­lik­kust ja sport­lik­ke elu­vii­se ning tä­na­vu on ju olüm­pia­män­gu­de aas­ta.“

Proo­ve ha­ka­ti oma las­teaia saa­lis te­ge­ma kuu-pool­teist ta­ga­si. Har­ju­ta­ti in­fo­tun­ni ajal ning siis, kui lap­sed ma­ga­sid lõu­naund. Ühe kor­ra käi­di proo­vi te­ge­mas ka rah­va­ma­jas, kus Ti­pi ja Tä­pi lu­gu fes­ti­va­li ajal ka män­gi­ti.

„Meil oli te­ge­la­si nii pal­ju, et oma saa­lis oleks se­da pub­li­ku ees ol­nud kee­ru­li­ne män­gi­da,“ sõ­nas õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Kat­rin Alt­sepp, kes sa­mu­ti la­vas­tu­ses män­gis.

Et oleks roh­kem ele­vust ja põ­ne­vust, läk­sid te­ge­la­sed va­he­peal la­valt saa­li – Tipp ja Täpp pei­tust män­gi­ma, loo­mad jooks­ma või ra­tas­te­ga üm­ber las­te sõit­ma.

Le­pat­rii­nu õpe­ta­jad, pea­mi­selt Päi­ke­se­kil­du­de rüh­mast män­gisid fes­ti­va­lil „Nak­sit­ral­le“. King­poo­li osa­täit­ja, õpe­ta­ja Ru­ta Vei­ler rää­kis, et nen­de las­teaias on ta­va­li­ne, et õpe­ta­jad tee­vad näi­te­män­gu. Le­pa­trii­nus on ka tra­dit­sioon, et igaks täht­päe­vaks teeb mõ­ni rühm näi­den­di. „Nak­sit­ral­le“ män­gi­ti oma las­teaias hil­ju­ti­sel ema­kee­le­päe­val.

„Pak­ku­sin meie muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kai­sa Tiis­maa­le väl­ja, et El­len Nii­tu ole­me ju­ba män­gi­nud, võ­taks nüüd Eno Raua. Spet­siaal­selt fes­ti­va­li jaoks ole­me va­rem tei­nud pi­ke­maid tük­ke, ühel aas­tal näi­teks män­gi­si­me „Nae­rist“,“ lau­sus Ru­ta Vei­ler.

Pea­le te­ma män­gi­sid „Nak­sit­ral­li­des“ õpe­ta­jad Ma­ret Roo­si ja Kris­ti Huu­si ning õpe­ta­ja abi Lii­vi Loik.

Lepatriinu lasteaia õpetajad mängisid „Naksitralle“. Naksitralle kehastasid õpetajad RUTA VEILER (Kingpool), KRISTI HUUSI (Muhv) ja MARIT ROOSI (Sammalhabe).
Lepatriinu lasteaia õpetajad mängisid „Naksitralle“. Naksitralle kehastasid õpetajad RUTA VEILER (Kingpool), KRISTI HUUSI (Muhv) ja MARIT ROOSI (Sammalhabe).

Plaan fes­ti­va­li laien­da­da
Ku­na Ala­ve­re lap­sed Las­te­ta­re õpe­ta­ja­te eten­dust ei näi­nud, eten­da­tak­se se­da 5. ap­ril­lil ka Ala­ve­re rah­va­ma­jas. Ena­mik las­teaia­rüh­mi män­gib oma tük­ke teist kor­da ema­de­päe­va pi­du­del, et ka fes­ti­va­li ajal tööl ol­nud emad-isad neid näek­sid.

Tä­na­vu­se­le teat­ri­fes­ti­va­li­le kut­su­ti osa­le­ma ka Ani­ja val­la nel­jas, Aeg­vii­du las­teaed.
„Aeg­vii­du las­teaed plaa­nis tul­la, kuid neil on sel aas­tal vä­he koo­liee­li­kuid ning ka neist jäid osad hai­geks. Ehk järg­mi­sel aas­tal õn­nes­tub,“ üt­les Kat­rin Alt­sepp.

Viis aas­tat ta­ga­si val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­va­li al­ga­ta­nud Ma­ret Ki­vis­tu ar­vas, et tu­le­val aas­tal võiks fes­ti­va­li laien­da­da ka naa­ber­val­da­des­se, kut­su­da osa­le­ma näi­teks Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu las­teaed.

Eelmine artikkelKivihunniku teisaldamine Pudisoo Kaldaaluse teel jäi esmaspäeval pooleli
Järgmine artikkelAru­te­lu Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val: kui­das an­da sot­siaal­tee­nus­test roh­kem in­fot