Ani­ja val­la las­teae­da­de ko­ha­ta­su võrd­sus­tub aas­ta jook­sul

1084

Aeg­vii­du las­teaia ko­ha­ta­su jääb Ani­ja val­la teis­te las­teae­da­de omast esial­gu ma­da­la­maks.

Se­ni oli ko­ha­ta­su Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la las­teae­da­des eri­nev – Ani­ja val­las on las­teaia­las­te va­ne­mad maks­nud kõr­ge­mat osa­lus­ta­su. Ku­na ühe val­la las­teae­da­des peab see ole­ma sa­ma suur, keh­tes­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ala­tes 1. jaa­nua­rist koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes las­te­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se uue kor­ra. Et ko­ha­ta­su Aeg­vii­du las­teaias kor­ra­ga lii­ga pal­ju ei tõu­seks, ot­sus­ta­ti se­da tõs­ta järk-jär­gult ühe aas­ta jook­sul.

Ani­ja val­la kol­mes las­teaias – Keh­ra Las­te­ta­res ja Le­pat­rii­nus ning Ala­ve­re Mõm­mi­las, on ko­ha­ta­su ala­tes 2014. aas­tast 6,5 prot­sen­ti alam­pal­gast, kui laps pä­ri­neb 1-2lap­se­li­sest pe­rest, 6 prot­sen­ti alam­pal­gast, kui laps on 3lap­se­li­sest pe­rest, ning 4- ja ena­ma­lap­se­li­sest pe­rest lap­se pu­hul 4,5 prot­sen­ti alam­pal­gast. Tä­na­vu tä­hen­dab see vas­ta­valt 32,50 eu­rot, 30 eu­rot ja 22,50 eu­rot. Aeg­vii­du las­teaia se­ni­sed ko­ha­ta­sud on keh­tes­ta­tud 2015. aas­tal ning need on sa­mu­ti seo­tud alam­pal­ga­ga – 5 prot­sen­ti alam­pal­gast ühe lap­se koh­ta ning va­ne­ma­te­le, kel­lel on vä­he­malt 3 alaea­list last, 2,5 prot­sen­ti alam­pal­gast ühe lap­se koh­ta.

Val­la­va­lit­sus plaa­nis esial­gu Aeg­vii­du las­teaia ko­ha­ta­su järg-jär­gu­list tõu­su kol­me­lap­se­lis­te­le pe­re­de­le, kuid las­teaia hoo­le­ko­gu te­gi et­te­pa­ne­ku tõs­ta ko­ha­ta­su ka 1-2lap­se­lis­te­le pe­re­de­le mit­mes eta­pis. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas 1-2lap­se­lis­te pe­re­de­le tõs­ta ko­ha­ta­su teis­te las­teae­da­de­ga võrd­seks ala­tes 1. juu­list. See tä­hen­dab, et juu­ni lõ­pu­ni on Aeg­vii­du las­teaias nei­le ko­ha­ta­su veel 25 eu­rot, ala­tes 1. juu­list 32,50 eu­rot.

„Ühe-ka­he­lap­se­lis­te pe­re­de ta­sud üht­lus­tu­vad poo­le aas­ta jook­sul – ku­na eri­ne­vus on vaid pool­teist prot­sen­ti, po­le pi­ke­mat pe­rioo­di mõist­lik keh­tes­ta­da,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Kol­me­lap­se­lis­te pe­re­de osa­lus­ta­su­de va­he val­la las­teae­da­des on suu­rem – 3,5 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk 17,50 eu­rot. See suu­re­neb Aeg­vii­dus val­la teis­te las­teae­da­de­ga võr­rel­des sa­ma­le ta­se­me­le aas­ta jook­sul. Aeg­vii­du las­teaias käib lap­si seits­mest kol­me­lap­se­li­sest pe­rest. Vo­li­ko­gu ot­su­se ko­ha­selt keh­tib nei­le prae­gu­ne ko­ha­ta­su – 2,5 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk 12,50 eu­rot ühe lap­se koh­ta kuus, esi­me­se poo­laas­ta lõ­pu­ni, 1. juu­list tõu­seb see 4,5 prot­sen­di­ni alam­pal­gast ehk 22,50 eu­ro­ni ning 1. jaa­nua­rist 2019. aas­tal üle­jää­nud las­teae­da­de­ga võrd­seks ehk 6 prot­sen­di­ni alam­pal­gast, mis tä­na­vu on 30 eu­rot. Nel­ja- ja ena­ma­lap­se­lis­te pe­re­de lap­si Aeg­vii­du las­teaias ei ole.

Osa­lus­ta­su tu­leb Ani­ja val­la las­teae­da­des maks­ta ole­ne­ma­ta puu­du­tud päe­va­de ar­vust ala­ti täis­kuu eest ning 11 kuu eest aas­tas. Li­saks pea­vad va­ne­mad ta­su­ma ka las­teaia söö­gi eest – ühe päe­va toit­lus­ta­mi­se mak­su­mu­se ar­ves­tab väl­ja toi­du val­mis­ta­ja ning esi­tab hoo­le­ko­gu­le.

Eelmine artikkelVanas Kiiu koo­li­ma­jas on üle 50 aas­ta seis­nud ha­rul­da­ne kla­ver
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks sai KAL­MER MÄRT­SON