Ani­ja val­la koo­liee­li­ku­te­le kor­ral­da­ti mä­lu­mäng „Ees­ti 100“

1207

Mä­lu­mäng Ani­ja val­la las­teae­da­de koo­liee­li­ku­te rüh­ma­de­le oli nel­ja­päe­val, 16. no­vemb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas.

Tee­ma oli „Ees­ti 100“. Pä­rast vir­gu­tus­lii­ku­mist Sir­je Su­vi ju­hen­da­mi­sel is­tu­sid 4 rüh­ma – Las­te­ta­re ees­ti õp­pe­kee­le­ga ja kee­le­kümb­lus­rühm, Le­pat­rii­nu ja Mõm­mi­la koo­liee­li­kud – saa­li põ­ran­da­le rin­gi­des­se ning said vas­ta­mi­seks esi­me­sed 5 kü­si­must. Pä­rast nei­le vas­ta­mist oli mor­si ja küp­sis­te ning män­gu­paus, see­jä­rel an­ti vas­ta­mi­seks järg­mi­sed 4 kü­si­must.

Õi­ges­ti vas­ta­mi­seks tu­li tun­da Ees­ti pre­si­den­te, meie rii­gi va­nust, vap­pi, lip­pu, hüm­ni, rah­vus­lil­le ja lin­du, tea­da Ees­ti kaar­dil kol­me ko­ha­ni­me ja te­ge­la­si Os­kar Lut­su „Nu­kit­sa­me­hest“. Kü­si­mu­sed oli eri­ne­vad – va­lik­vas­tu­se­ga, pil­ti­de­ga, he­li ja vi­deo­kü­si­mu­sed, sõ­na­pus­le, su­do­ku Ees­ti emb­lee­mi­dest. Pä­rast iga kü­si­must vaa­da­ti ühes­koos vas­tu­sed üle.

Kõi­ki rüh­mi au­ta­sus­ta­ti ka­ri­ka­te, Ees­ti li­pu vär­vi­des kom­mi­de ning „Ees­ti 100“ kleep­su­de­ga, õpe­ta­jad said tä­nuks šo­ko­laa­did. Mä­lu­män­gu­päev lõp­pes ühi­se ti­bu­tant­su­ga.

Las­teaia­las­te esimese mä­lu­män­gu idee au­tor ning män­gu lä­bi­vii­ja, Keh­ra las­teae­da­de ter­vi­see­den­da­ja Ma­ret Ki­vis­tu on va­rem al­ga­ta­nud val­la las­teae­da­de mi­ni­teat­ri­fes­ti­va­li ning sep­temb­ris oli te­ma eest­võt­tel Keh­ra staa­dio­nil es­ma­kord­selt las­teae­da­de spor­di­päev. Ma­ret Ki­vis­tu üt­les – mõt­leb uu­si et­te­võt­mi­si, et te­ha las­teaias käi­mi­ne las­te jaoks põ­ne­vaks, va­hel­dus­rik­kaks ja mit­me­ke­si­seks, kuid ar­ves­tab, et oleks sa­mas ka õpet­lik ja ha­riv.

„Mä­lu­mäng läks vä­ga häs­ti kor­da. Las­te tead­mi­sed olid pä­ris head, kui­gi kõi­ki pre­si­den­te nad võrd­selt häs­ti ei tund­nud ning näi­teks ko­mis­tus­ki­vi oli „Nu­kit­sa­me­he“ te­ge­las­te ni­me­ta­mi­ne. Kind­las­ti plaa­ni­me veeb­rua­ris jät­ka­ta, siis on ka­vas mä­lu­män­gu „Ees­ti 100“ tei­ne osa. Siis kaa­sa­me kind­las­ti ka Aeg­vii­du las­teaia koo­liee­li­kud,“ rää­kis Kehra lasteaedade terviseedendaja Ma­ret Ki­vis­tu.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas liik­me­te ta­sud
Järgmine artikkelHar­ju­maa ko­roo­na­meist­rid on KAU­PO HELM-RO­SIN ja AH­MET KINK