Ani­ja val­la kolm va­pi ja li­pu ka­van­dit pan­nak­se rah­va­hää­le­tu­se­le

2519

Val­la uut vap­pi ja lip­pu saa­vad va­li­da vaid Ani­ja val­da sis­se­kir­ju­ta­tud ini­me­sed.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas no­vemb­ris väl­ja ava­li­ku kon­kur­si Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mi­sel moo­dus­ta­tud val­la­le uue va­pi ja li­pu leid­mi­seks. Kon­kur­si­le esi­ta­ti 30 võist­lus­tööd, neist va­lis 7liik­me­li­ne ko­mis­jon väl­ja viis, mis esi­ta­ti rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­ni­le kin­ni­ta­mi­seks. Eks­per­did leid­sid, et üks­ki viiest val­la­ko­mis­jo­ni pa­ri­maks hin­na­tud ka­van­dist ei vas­ta he­ral­di­ka­nõue­te­le. See­tõt­tu pa­lus val­la hin­da­mis­ko­mis­jon kol­me töö au­to­ri­tel neid muu­ta. He­ral­di­kaeks­per­ti­de soo­vi­tus­te ko­ha­selt tu­li neid veel üks kord pa­ran­da­da ning eel­mi­sel nä­da­lal said kolm ka­van­dit rii­gi­kant­se­leist heaks­kii­du. Mil­li­ne neist kol­mest saab Ani­ja val­la amet­li­kuks süm­boo­li­kaks, la­seb val­la­va­lit­sus ot­sus­ta­da rah­val.

Kõi­gil kol­mel ka­van­dil on ku­ju­ta­tud üht ele­men­ti Ani­ja val­la prae­gu­selt süm­boo­li­kalt – ha­ne­sid. Üks töö on ins­pi­rat­sioo­ni saa­nud ka Aeg­vii­du val­la va­pilt, mil­lel olid ve­si­roo­sid. Esi­me­sel va­pi­ka­van­dil on ku­ju­ta­tud kald­pal­ki, mil­lel on kolm ha­ne, kum­mal­gi pool pal­ki on ku­ju­ta­tud ve­si­roo­si­leh­ti. Tei­sel va­pi­ka­van­dil on dia­go­naa­lis kolm ha­ne ning kol­man­dal va­pi­kil­bi üle­mi­ses osas sa­mu­ti kolm ha­ne, alu­mi­sel osal ja­hi­pa­sun.

Ka­van­did on va­rus­ta­tud märk­sõ­na­de­ga, nen­de au­to­reid prae­gu ei ava­li­kus­ta­ta.

„Et see ei hak­kaks hää­le­ta­mist mõ­ju­ta­ma,“ sõ­nas val­la­sek­re­tär Hel­di Laks.

Val­la hin­da­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas, et val­la vap­pi-lip­pu saa­vad va­li­da vaid rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­järg­sed Ani­ja val­la ela­ni­kud. Hää­le­ta­mi­ne al­gab 22. märt­sil ja kes­tab kaks nä­da­lat ehk 4. ap­ril­li­ni. Ar­va­must saab aval­da­da ID-kaar­di alu­sel val­la vee­bi­le­he kau­du ning val­la kant­se­leis isi­kut tõen­da­va do­ku­men­di alu­sel.

Kõi­ge roh­kem hää­li ko­gu­nud va­pi ja li­pu ka­vand va­li­tak­se Ani­ja val­la uueks süm­boo­li­kaks. Se­ni ka­su­ta­tak­se amet­li­kel do­ku­men­ti­del, tä­nu­kir­ja­del ja kir­jab­lan­ket­ti­del va­ra­se­mat Ani­ja val­la süm­boo­li­kat.

Eelmine artikkelALEK­SEI KUZ­MIN pa­neb Keh­ra ve­ne noo­red näit­le­ma ja tant­si­ma
Järgmine artikkelAVO VEST: „Koo­li ruu­mi­puu­dus on Kuu­sa­lus prae­gu kõi­ge kuu­mem tee­ma.“