Ani­ja val­la juu­be­lit tä­his­ta­tak­se ko­gu aas­ta jook­sul

1601

Val­la juu­be­liaas­ta on ja­ga­tud tee­ma­kuu­deks.

„Ani­ja val­la 25. sün­ni­päev oli 16. jaa­nua­ril, kuid ta­ha­me juu­be­lit tä­his­ta­da ko­gu aas­ta väl­tel,“ üt­les val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.
Val­la­va­lit­sus pa­ni juu­be­liaas­ta iga­le kuu­le te­maa­ti­li­se ni­me, vas­ta­valt sel­le­le, mil­li­seid et­te­võt­mi­si on sel kuul al­l­a­su­tus­tel ja va­baü­hen­dus­tel plaa­nis lä­bi viia.
Jaa­nuar oli sün­ni­päe­va­kuu, veeb­rua­ri tee­ma meie riik, märt­si­kuu tee­ma meie ema­keel, ap­ril­li tee­ma laul ja naer meie sees, mai­kuu pea­tee­ma on loo­du­se rüt­mis, juu­ni­kuu tee­ma meie tu­le­vik – lap­sed ja noo­red, juu­li mo­to on puh­ka Ani­ja val­las, au­gus­tis sport hoiab ter­ve, sep­temb­ris tar­kust ta­ga nõud­ma, ok­too­ber ni­me­ta­ti raa­ma­tu­kuuks, no­vem­ber on hu­vi­ha­ri­du­se ja ko­da­ni­ku kuu ning det­sem­ber mär­ka­mi­se kuu.
Eel­mi­sel tei­si­päe­val, 21. veeb­rua­ril Ani­jal toi­mu­nud ko­gu­kon­da­de ja va­baü­hen­dus­te ümar­lauas rää­kis aren­dus­juht, et val­la al­la­su­tu­sed on oma et­te­pa­ne­kud juu­be­liü­ri­tus­te ja tee­ma­kuu­de koh­ta tei­nud ning kut­sus üles and­ma tea­da, kui kü­lad ja MTÜd ka­van­da­vad et­te­võt­mi­si, mi­da on või­ma­lik juu­be­liaas­ta sünd­mus­te­ga si­du­da.
„Kui pla­nee­ri­te kas tra­dit­sioo­ni­li­si või ka uu­si üri­tu­si, mis võik­sid so­bi­da val­la juu­be­liaas­ta kon­teks­ti, või­te kuu­lu­tus­tel jul­gelt ka­su­ta­da juu­be­li­süm­boo­li­kat – töö­ta­si­me väl­ja juu­be­liaas­ta lo­go, sel­le leiab val­la ko­du­le­helt,“ kin­ni­tas In­geld­rin Aug.
Val­la­va­lit­sus on tel­li­nud 6 eri­ne­va­te pil­ti­de ja sõ­nu­mi­te­ga juu­be­liaas­ta roll-up sten­di. Neist esi­me­ne on val­la­ma­ja sis­se­pää­su juu­res, sel­lel on Sven Luk­si droo­ni­fo­to Keh­rast ning ki­ri „Head mõt­ted, te­gu­sad ini­me­sed“. Tel­li­tud on veel Ani­ja mõi­sa pil­di­ga stend kir­ja­ga „Võ­lu liht­su­sest“, Keh­ra staa­dio­ni pil­di­ga stend kir­ja­ga „Head al­gu­sed“ ning rah­va­ma­ja­des­se Ivar Neio loo­dus­pil­ti­de­ga sten­did, üks ko­gu­kon­da­de­le, tei­ne val­la kau­ni­le loo­dus­kesk­kon­na­le vii­ta­va teks­ti­ga. Üks stend tu­leb ka Ani­ja Lü­li­ti­le vii­tav. Kõi­ki sten­de on või­ma­lik lae­na­ta ko­ha­li­ke ja väl­jas­pool valda toi­mu­va­te üri­tus­te jaoks, sa­mu­ti kah­te juu­be­li­lo­go­ga rek­laam­lip­pu, mi­da saab ka­su­ta­da vä­liü­ri­tus­tel.