Ani­ja val­la esin­da­jad osa­le­sid rah­vus­va­he­li­sel se­mi­na­ril Un­ga­ris

385

Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja ning vo­li­ko­gu lii­ge, en­di­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam käi­sid juu­ni al­gu­ses Un­ga­ris Gár­do­ny lin­nas rah­vus­va­he­li­sel se­mi­na­ril „Noo­red – meie tu­le­vik ha­ri­dus­maas­ti­kul“. Se­mi­na­ril osa­le­sid veel Prant­sus­maa, Sak­sa­maa, Aust­ria, Ru­mee­nia, Poo­la ja Soo­me oma­va­lit­su­sed, kel on sõp­rus­suh­ted Gár­do­ny­ga. Koos teiste riikide omavalitsuste esin­da­ja­te­ga kir­ju­tas Ar­vi Ka­ro­tam al­la me­mo­ran­du­mi­le, mil­le­ga dek­la­ree­ri­ti, et las­te tu­le­vi­ku hu­vi­des on va­ja hoi­da ha­ri­du­ses ta­sa­kaa­lu loo­du­se, kesk­kon­na ja mood­sa teh­ni­ka va­hel.

Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et aas­ta­tel 2010-2015 osa­les Ani­ja vald viie oma­va­lit­su­se noor­tep­ro­jek­tis, mil­le al­ga­tas sõp­rus­linn Sa­lo Soo­mest. Pro­jek­tis oli ka Gár­do­ny linn ning nüüd kut­su­sid un­gar­la­sed oma ha­ri­dus­kon­ve­rent­si­le ka Ani­ja val­la. Ku­na kok­ku­lep­ped osa­le­mi­seks teh­ti sü­gi­sel, sõi­de­ti Un­ga­ris­se koos too­na­se val­la­va­ne­ma­ga. Kon­ve­rent­si foo­ku­ses oli, kui­das tu­le­vad tä­na­päe­va koo­lid ning ha­ri­dus­süs­teem eri rii­ki­des toi­me üha suu­re­ma nu­ti­sead­me­te ka­su­ta­mi­se­ga. Iga osa­le­ja-oma­va­lit­sus te­gi sel tee­mal et­te­kan­de, Ani­ja val­last esi­nes Mar­ge Ra­ja.

Tut­vu­ti ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga. Gár­do­ny asub Bu­da­pes­tist um­bes sa­ma kau­gel kui Keh­ra Tal­lin­nast. Linn on suu­rel ter­ri­too­riu­mil üm­ber Va­len­cia jär­ve.

„Üm­ber jär­ve on ra­ja­tud 28 ki­lo­meet­rit as­fal­tee­ri­tud teid jalg- ja tõu­ke­ra­tas­te­ga sõit­mi­seks,“ üt­les Mar­ge Ra­ja, kes ühel hom­mi­kul lä­bis ra­ja koos lin­na­pea­ga jalg­ra­tas­tel.

Ta nä­gi, mil­li­seid või­ma­lu­si on Un­ga­ris loo­dud ter­vis­li­ke elu­vii­si­de har­ras­ta­mi­seks: „Rat­ta­tee ää­res kolm suurt ala, kus on vä­lit­re­nažöö­rid ja muud tree­ning­va­hen­did. Rat­ta­ra­da oli ju­ba hom­mi­kul rah­vast täis, sõi­de­ti jalg- ja tõu­ke­ra­tas­te­ga. Kerg­liik­lus­tee pol­nud nii lai na­gu meil, ko­ha­ti ise­gi vä­ga kit­sas ja osa­li­selt mõ­le­mal pool sõi­du­teed, kus oli tä­his­ta­tud um­bes meet­ri­laiu­ne rat­ta­tee.“

Kui Un­ga­ri ter­vi­ku­na mee­nu­tab te­ma sõ­nul veel meie nõu­ka-ae­ga, siis rek­reat­sioo­ni­või­ma­lus­te osas on nad ees: „Sain kin­ni­tust Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi idee­le. Gár­do­nys on üht-teist teh­tud eu­ro­toe­tus­te eest, aga pal­ju nii, et oma­va­lit­su­sed on end lõh­ki lae­na­nud. Ko­he ole­vat tu­le­mas sea­dus, mil­le alu­sel hak­kab riik oma­va­lit­sus­te võl­gu kus­tu­ta­ma.“

Ku­na Gár­do­nyl on ju­ba 8 sõp­ru­so­ma­va­lit­sust, le­pi­ti kok­ku, et Ani­ja vald võiks nen­de­ga edas­pi­di koos­tööd te­ha koos ühi­se sõp­rus­lin­na Sa­lo­ga Soo­mest.

„Un­ga­ris on vä­ga tu­ge­val ta­se­mel kä­si­pall. Ku­na ka meil on tu­gev mees­kond ja noor­test jä­rel­kasv, on kä­si­pall ilm­selt kõi­ge reaal­sem koos­töö­koht,“ ar­vas Mar­ge Ra­ja.

Tei­se ühi­so­sa­na ni­me­tas ta ha­ri­dus­vald­kon­da, sest Un­ga­ris ol­lak­se vä­ga hu­vi­ta­tud, et noor­test saak­sid et­te­võt­jad. Keh­ra güm­naa­siu­mis on ma­jan­du­sõp­pe va­li­kai­ne.

Eelmine artikkelPika­ve­re koo­li 150. sün­ni­päe­vaks il­mus mä­les­tus­te­raa­mat
Järgmine artikkelAegviidu tänavad asfalteerib Verston Ehitus