Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks li­gi 40 kan­di­daa­ti

1581

Anija valla kodulehel sai 15. jaa­nua­ri­ni esitada kon­kur­si „Aas­ta te­gi­ja 2017“ kan­di­daa­te. Kok­ku esitati li­gi 40 isi­kut, va­baü­hen­dust, et­te­võ­tet ja kü­la, mõ­ned neist no­mi­nee­ri­ti mit­mes ka­te­goo­rias.

Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li kan­di­daa­did on Keh­ra folk­loo­ri­peo kor­ral­da­ja ja MTÜ Ing­ver juht In­ga Koit­la, Aeg­vii­du MTÜ Kuns­ti­zaal ning se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi di­ri­gent Ma­riell Aren. Tiit­li­le Ani­ja val­la sä­de esi­ta­ti Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi mä­nedžer Re­ne Kaa­lo, Ala­ve­re koo­li hu­vi­juht Kät­lin Takk, In­ga Koit­la, MTÜ Keerd­repp juht Mi­kael Par­man, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu, Ala­ve­re tu­ruõh­tu­te kor­ral­da­ja Ind­rek Mat­la ning MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas. Aas­ta va­ba­taht­li­kuks no­mi­nee­ri­ti MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja juht Mar­tin Pla­ser, Re­ne Kaa­lo, HC Keh­ra Fännk­lu­bi juht ja spor­di­võist­lus­te kor­ral­da­ja Peep Kask, 4H Noor­te Har­ju­maa pa­rim ju­hen­da­ja He­li­na Lill­soo, Keh­ra rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja Anu Mäeorg ning noor­te­laag­reid toe­ta­nud An­ne­li Vä­li ja An­do Han­nus.

Tiit­li­le aas­ta te­gu on esi­ta­tud Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi­le eks­po­naa­te res­tau­ree­ri­nud ja uu­ri­mu­si tei­nud Val­do Praust, val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te, In­ga Koit­la ning Keh­ra Koo­li 10 kor­te­riü­his­tu. Tiit­li­le va­ba­ühen­du­se te­gu MTÜd Keh­ra Raud­tee­jaam, Ing­ver, Aeg­vii­du Pääs­te­selts ja Ani­ja Aia­ring. Aas­ta noor­soo­töö teo­le on no­mi­nee­ri­tud Kät­lin Takk, Ala­ve­re ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­nem Ma­ri­na Põ­der, Aeg­vii­du koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Reet Kan­ger ja Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht Alek­sei Kuz­min. Tiit­li­le aas­ta et­te­võt­ja te­gu kan­di­dee­ri­vad OÜ Do­mi­nos­haus, AS Nord­wood ning Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS ning aas­ta spor­di­teo tiit­li­le Keh­ra su­mo­maad­le­ja Ro­man Svi­ri­dov, Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, Sport­land Sa­lo­mon Team Ind­rek Lill­soo, Sven Luks ja Alar Viit­maa, Aeg­vii­du disc­gol­fi­män­gi­ja Tee­mu Pik­ka ning Ala­ve­re maad­le­ja Hend­rik Kal­me.

Ani­ja val­la aas­ta kü­la tiit­li­le kan­di­dee­ri­vad Pik­va-Ara­va, Ala­ve­re ning Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la. No­mi­nen­ti­de ni­med koos põh­jen­dus­te­ga pan­nak­se val­la ko­du­le­he­le ning kõi­gil on või­ma­lik aas­ta te­gi­ja­te va­li­mi­ses osa­le­da. Oma lem­mi­ku­te poolt saab hää­le­ta­da 25. jaa­nua­rist ku­ni 5. veeb­rua­ri­ni. Võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 23. veeb­rua­ril, Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va vas­tu­võ­tul Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las.

Eelmine artikkelKohus: po­le alust tü­his­ta­da Rum­mu tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee eri­ka­su­tus­lu­ba
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP valiti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­meheks